Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O là bội phản ứng lão hóa khử, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ mở ra trong nội dung những bài học: cân bằng phản ứng lão hóa khử lớp 10, đặc thù Hóa học tập của Al và tính chất hóa học tập HNO3…. Cũng tương tự các dạng bài bác tập. Hy vọng rất có thể giúp các bạn viết và thăng bằng phương trình một phương pháp nhanh và đúng chuẩn hơn.

Bạn đang xem: Al tác dụng với hno3


2. Điều kiện nhằm Al tính năng với HNO3

Không có

3. Cách triển khai phản ứng Al tính năng với HNO3

Nhỏ rảnh dung dịch axit HNO3 vào ông nghiệm đang để sẵn lá nhôm

Bạn đang xem: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O


4. Hiện tượng lạ phản ứng Al công dụng với HNO3

Chất rắn white color của nhôm (Al) tan dần dần trong dung dịch, xuất hiện thêm khí làm sủi bọt bong bóng khí trong dung dịch với hóa nâu xung quanh không khí là nitơ oxit (NO)

5. Bài tập áp dụng liên quan 

Câu 1. sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây không tính năng được cùng với HNO3 sệt nguội?

A. Al

B. Zn

C. Cu

D. Ag


Câu 2. đến 2,7 gam Al tác dụng với HNO3 loãng phản ứng hoàn toàn. Sau phản nghịch ứng chiếm được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc).

A. 2,24 lít

B. 3.36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít


Đáp án A

nAl = 2,7 : 27 = 0,1 (mol)

Al → Al3+ + 3e

0,1 → 0,3 (mol)

ne nhịn nhường = ne thừa nhận = 0,3 (mol)

N+5 + 3e → NO

0,3 → 0,1 (mol)

=> VNO = 0,1.22,4 =2,24 (l)


Câu 3. Cặp chất nào dưới đây hoàn toàn có thể tồn trên trong cùng một dung dịch?

A. K2SO4 và BaCl2

B. NaCl cùng AgNO3

C. HNO3 cùng FeO

D. NaNO3 cùng AgCl


Đáp án D

A. K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4

B. NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

C. 3FeO + 5HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O


Câu 4. Các tính chất hoá học của HNO3 là

A. Tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh và tính khử mạnh.

B. Tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh dạn và bị phân huỷ.

C. Tính oxi hóa mạnh, tính axit khỏe khoắn và tính bazơ mạnh.

D. Tính oxi hóa mạnh, tính axit yếu và bị phân huỷ.


Câu 5. sức nóng phân trọn vẹn 9,4 gam một muối nitrat sắt kẽm kim loại thu được 4 gam một hóa học rắn. Cách làm muối đã sử dụng là

A. Cu(NO3)2.

B. KNO3.

C. Fe(NO3)3.

D. NaNO3.


Đáp án A

Quan liền kề đáp án ta thấy 2 trường đúng theo sau:

TH1: MNO3 → MNO2

M + 62 → M + 46 (gam)

9,4 4 (gam)

=> 4(M + 62) = 9,4.(M + 46) => M = -34,14 (loại)

TH2: 2M(NO3)n → M2On

2(M + 62n) 2M + 16n

9,4 4

=> 8(M + 62n) = 9,4.(2M + 16n) => M = 32n

Ta thấy: n = 2 => M = 64 (Cu)

=> muối bột đã sử dụng là Cu(NO3)2


Câu 6. cho một lá nhôm vào ống nghiệm đựng dung dịch Hg(NO3)2, thấy tất cả một lớp thủy ngân bám trên bề mặt nhôm. Hiện nay tượng tiếp theo sau quan sát được là:

A. Khí hiđro bay ra mạnh.

B. Khí hiđro bay ra sau đó dừng lại ngay.

C. Lá nhôm bốc cháy.

D. Lá nhôm tan ngay lập tức trong thủy ngân và không tồn tại phản ứng.


Đáp án A

Phương trình phản nghịch ứng

2Al + 3Hg(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Hg

Al sẽ tạo nên với Hg láo hống. Hỗn hống Al công dụng với nước

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2


Câu 7. Cho 3,84 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Mg với Al vào 200 ml hỗn hợp Y gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,256 lít khí (ở đktc). Biết vào dung dịch, những axit phân li trọn vẹn thành các ion. Tỷ lệ về trọng lượng của Al vào X là:

A. 56,25 %

B. 49,22 %

C. 50,78 %

D. 43,75 %


Đáp án A

nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,2.1 + 2.0,2.0,5 = 0,4 mol

nH2 = 4,256/22,4 = 0,19 mol

=> nH+( phản ứng) = 0,38 mol axit dư, kim loại hết

Gọi nMg = x mol, nAl = y mol

mX = 24x + 27y = 3,84 (1)

nH2 = x + 1,5y = 0,19 (2)

Giải hệ phương trình (1), (2) ta được

x = 0,07

y = 0,08

%mAl = (0,08.27)/3,84.100% = 56,25%


Câu 8. Cho m gam tất cả hổn hợp X tất cả Al, Cu vào hỗn hợp HCl dư, sau khi xong phản ứng hình thành 1,68 lít khí (ở đktc). Nếu mang lại m gam hỗn hợp X trên vào một trong những lượng dư axit nitric sệt nguội, sau khi ngừng phản ứng xuất hiện 3,36 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Cực hiếm của m là:

A. 12,3

B. 15,6

C. 6,15

D. 11,5


Đáp án C

Cho Al, Cu vào HCl dư thì chỉ tất cả Al phản nghịch ứng:

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2

Ta có: nAl = 2/3.nH2 = 2/3. 0,075 = 0,05 mol

Cho Al, Cu vào HNO3 sệt nguội thì chỉ tất cả Cu phản ứng:

Cu + 4HNO3→ Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Ta có: nCu = 1/2. NNO2 = 1/2. 0,15 = 0,075 mol

Vậy m gam hỗn hợp X tất cả 0,1 mol Al với 0,15 mol Cu → m = 0,05.27 + 0,075.64 = 6,15 gam


Câu 9. bội nghịch ứng hóa học xảy ra trong trường hòa hợp nào dưới đây không thuộc nhiều loại phản ứng nhiệt nhôm?

A. Al công dụng với Fe2O3 nung nóng.

B. Al tính năng với CuO nung nóng.

C. Al tính năng với Fe3O4 nung nóng.

D. Al tính năng với axit H2SO4 đặc nóng.


Câu 10. mang lại m gam Al bội nghịch ứng trọn vẹn với dung dịch HNO3 loãng (dư), chiếm được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cực hiếm của m là

A. 4,05.

B. 8,10.

C. 2,70.

D. 5,40.


Đáp án D

Áp dụng định lao lý bảo toàn electron có:

nAl.3 = nNO.3 → nAl = nNO = 0,2 mol → mAl = 0,2.27 = 5,4 gam.


Câu 11. Đặc điểm nào tiếp sau đây không đề nghị của nhôm?

A. Ở ô trang bị 13, chu kì 2, đội IIIA.

B. Thông số kỹ thuật electron 3s23p1.

C. Tinh thể cấu trúc lập phương trung khu diện.

D. Mức oxi hóa đặc thù +3.


Đáp án A

Cấu hình electron của nhôm 3s23p1.

→ Al nghỉ ngơi ô 13 (z = 13), chu kỳ luân hồi 3 (3 lớp electron), team IIIA (3 electron phần bên ngoài cùng, thành phần p).


Câu 12: triển khai các thí điểm sau :

(a) mang đến từ từ bỏ NaOH cho dư vào dung dịch Al2(SO4)3,

(b) mang đến từ từ Al2(SO4)3 đến dư vào hỗn hợp NaOH,

(c) cho từ từ bỏ NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3,

(d) mang lại từ từ Al2(SO4)3 mang lại dư vào dung dịch NH3.

(e) cho từ trường đoản cú HCl mang đến dư vào hỗn hợp NaAlO2.

(f) cho từ trường đoản cú NaAlO2 cho dư vào dung dịch HCl

(g) mang lại từ từ Al2(SO4)3 cho dư vào dung dịch NaAlO2

Trong những thí nghiệm trên, số thí nghiệm lộ diện kết tủa là

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D, 7.


Đáp án C

a) Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4;

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O.

Xuất hiện nay kết tủa trắng, xong kết tủa tung dần

b) Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4;

Xuất hiện tại kết tủa trắng

c) 6NH3 + Al2(SO4)3 + 6H2O→ 2Al(OH)3↓ + 3(NH4)2SO4

Hiện tượng: mở ra kết tủa trắng

d)

Al2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4

Hiện tượng: lộ diện kết tủa trắng

e) Ban đầu: NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3↓ + NaCl.

Sau đó, Al(OH)3 ↓ + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

f) NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3

Có kết tủa

g) Al2(SO4)3 + 6NaAlO2 + 12H2O → 8Al(OH)3 + 3Na2SO4

Xuất hiện tại kết tủa trắng


Câu 13: cho 3,82 gam kim loại tổng hợp Ba, Al vào nước dư chỉ thu được dung dịch không duy độc nhất vô nhị một muối. Cân nặng Ba là:

A. 3.425 gam.

B. 1,644 gam.

C. 1,370 gam.

D. 2,740 gam.


Câu 14: trong các cặp hóa học sau đây, cặp chất nào có thể cùng sống thọ trong một dung dịch?

A. AlCl3 cùng Na2CO3

B. HNO3 với NaHCO3

C. NaAlO2 cùng KOH

D. NaCl cùng AgNO3


Câu 15 cần sử dụng hóa chất nào dưới đây để rõ ràng Zn(NO3)2 với Al(NO3)3?

A. Dung dịch NaOH

B. Hỗn hợp Ba(OH)2

C. Dung dịch NH3

D. Dung dịch nước vôi trong


Đáp án C Khi mang lại NH3 vào 2 dung dịch cả hai dung dịch đều xuất hiện kết tủa hidroxit, tuy vậy Zn(OH)2 tạo thành thành có tác dụng tạo phức với NH3 buộc phải kết tủa lại tan, còn cùng với Al(OH)3 ko tan vào NH3

……………………………

THPT Sóc Trăng đã gửi tới bạn phương trình chất hóa học Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O. Cùng với phương trình chất hóa học này các em để ý sản phẩm hóa học khử sẽ hình thành rất nhiều, khẳng định sản phẩm khử dựa vào nồng độ hỗn hợp HNO3. Chúc chúng ta học tập tốt

Mời chúng ta tham khảo một số tài liệu liên quan:

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng vừa giới thiệu tới chúng ta phương trình hóa học Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O, hy vọng rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập giỏi hơn môn Hóa lớp 12. Mời các bạn cùng xem thêm các môn Ngữ văn 12, giờ Anh 12, Thi thpt đất nước môn Toán, Thi THPT non sông môn vật Lý,….

Xem thêm: Ý Nghĩa Từ Phương Pháp Điền Dã Là Gì, Trình Bày Phương Pháp Điền Dã*
*

*

Đoạn văn giờ Anh về cuộc sống thường ngày ở tp (17 mẫu)


*

Mẫu đề thi viết IELTS tổng quát


*

Bộ câu hỏi Rung chuông vàng bằng Tiếng Anh


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình chăm bẵm này cho lần comment kế tiếp của tôi.