Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Ancol etylic được pha chế từ tinh bột bằng cách thức lên men với hiệu suất toàn thể quá trình là 90%. Hấp thụ toàn cục lượng teo 2 hiện ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, chiếm được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với trọng lượng nước vôi trong lúc đầu là 132 gam. Quý giá của m là

A.

Bạn đang xem: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp

Đang xem: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột

405

B. 324

C. 486

D. 297

*

Đáp án A

*

Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng cách thức lên men với hiệu suất cục bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn thể lượng CO2 xuất hiện khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, nhận được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết trọng lượng X sụt giảm so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132 gam. Cực hiếm của m là:

A. 486

B.297

C.405

D.324

Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men cùng với hiệu suất tổng thể quá trình là 90%. Hấp thụ toàn thể lượng CO2 xuất hiện khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, chiếm được 330 gam kết tủa với dung dịch X. Biết khối lượng X giảm sút so với cân nặng nước vôi trong ban sơ là 132 gam. Cực hiếm của m l


READ: What Is The Reaction Of Alcl3 + H2O? Aluminum Chloride Hydrate

A. 297

B.486

C. 324

D.405

Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương thức lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. Hấp thụ tổng thể lượng CO2 ra đời khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong thu được 165 gam kết tủa cùng dung dịch X. Biết khối lượng dung dịch X sụt giảm 66,0 gam so với khối lượng nước vôi vào ban đầu. Quý hiếm của m là

A.

405,0

B. 202,5

C. 164,025

D. 225,0

Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương thức lên men cùng với hiệu suất toàn cục quá trình là 90%. Hấp thụ tổng thể lượng C O 2 có mặt khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong nhận được 165 gam kết tủa cùng dung dịch X. Biết trọng lượng dung dịch X sụt giảm 66,0 gam so với trọng lượng nước vôi trong ban đầu. Cực hiếm của m là

A. 405,0

B. 202,5

C. 164,025

D. 225,0

Lên men m gam tinh bột để phân phối ancol etylic (hiệu suất cả quy trình là 80%). Toàn bộ lượng C O 2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào hỗn hợp nước vôi vào dư chiếm được 40,0 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 40,50.

B. 25,92

C. 45,00.

D. 28,80.

Lên men m gam tinh bột để phân phối ancol etylic (hiệu suất cả quy trình là 80%). Toàn cục lượng C O 2 xuất hiện hấp thụ hoàn toàn vào hỗn hợp nước vôi trong dư nhận được 40,0 gam kết tủa. Quý hiếm của m là


READ: Nh3 + Hno3 ↠ Nh4No3 + 0 H2O, Aqueous Solution

A. 40,50.

B. 25,92.

C. 45,00.

D. 28,80.

Tiến hành lên men 70 gam tinh bột thành ancol etylic (hiệu suất tổng thể quá trình đạt 81%) rồi hấp thụ tổng thể lượng CO2 xuất hiện vào nước vôi vào dư nhận được m gam kết tủa. Giá trị m là

A. 106,7

B. 86,4

C.

Xem thêm: Nêu Truyền Thống Đánh Giặc Giữ Nước Của Dân Tộc Việt Nam, Truyen Thong Danh Giac Giu Nuoc

70,0

D. 90,0

Lên men a gam glucozơ, cho toàn thể lượng CO2 sinh ra phản vào dung dịch nước vôi trong chế tạo ra thành 7,5 gam kết tủa. Cân nặng dung dịch sau làm phản ứng so với dung dịch nước vôi trong ban sơ giảm 2,55 gam. Biết hiệu suất của quy trình lên men là 90%, giá trị của a là

A. 22,5000

B. 11,2500

C.10,1250

D. 9,1125

Lên men a gam glucozơ, cho tổng thể lượng C O 2 sinh ra phản vào dung dịch nước vôi trong chế tác thành 7,5 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng so với dung dịch nước vôi trong thuở đầu giảm 2,55 gam. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 90%, quý hiếm của a là


Post navigation


Previous: Văn Thả Thính – tuyển Tập phần lớn Câu Thả Thính rất Hay
Next: bí quyết Tự Cảm Của Cuộn Dây? bí quyết Tính Độ trường đoản cú Cảm, Điện Cảm