Thì hiện tại tại ngừng là một trong những thì tinh vi và khiến nhiều fan học bồn chồn nhất vào ngữ pháp giờ Anh. Hiểu rõ sâu xa điều đó, TOPICA Native nhờ cất hộ đến bạn tổng thích hợp trọn bộ bài tập thì bây giờ hoàn thành bao gồm đáp án (Present Perfect) để các bạn nắm chắc chắn thêm cách thực hiện thì đặc trưng này.

Bạn đang xem: Bài tập hiện tại hoàn thành có đáp án

Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE

1. Bắt tắt lý thuyết thì hiện nay tại dứt (Present Perfect)

Trước khi bắt đầu làm bài bác tập hiện tại hoàn thành, bạn phải củng vắt lại một trong những kiến thức cần biết của thì hiện tại tại hoàn thành dưới đây.

1.1. Cách làm thì hiện tại hoàn thành

Thể khẳng định: S + have/ has + VpIIThể che định: S + have/ has + not + VpII Thể nghi vấn:Câu hỏi Yes/No question: Have/ Has + S + VpII +… ? => Yes, S + have/ has or No, S + haven’t/ hasn’t.Câu hỏi WH- question: WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…? => S + have/ has (+ not) + VpII +…

1.2. Cách sử dụng thì lúc này hoàn thành

Diễn tả một hành động, sự việc bước đầu trong quá khứ cùng còn thường xuyên ở tương lai.

VD: I have learnt English for 5 years. (Tôi đang học tiếng Anh được 5 năm)

Diễn tả một hành động, sự việc đã xẩy ra nhiều lần trong quá khứ.

VD: I have seen this film 3 three times. (Tôi đang xem phim này 3 lần rồi)

Diễn tả một kinh nghiệm tính đến thời điểm hiện tại tại.

VD: I have never been khổng lồ Korea. (Tôi chưa từng tới Hàn Quốc)

Diễn tả một hành động, sự việc vừa mới xảy ra.

VD: We have just arrived. (Chúng tôi vừa mang lại xong)

Diễn tả một hành động không biết rõ thời gian xảy ra.

VD: Someone has taken my seat. (Ai đó đã chiếm khu vực của tôi)


Để test trình độ và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm tại TOPICA Native nhằm được đàm phán trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ.

1.3. Dấu hiệu nhận ra thì bây giờ hoàn thành


*

Bài tập present perfect (Bài tập thì HTHT)


Để nhận ra động từ phải chia làm việc thì bây giờ hoàn thành, các bạn nên để ý những từ sau tất cả trong câu:

Before: Trước đâyEver: Đã từngNever: không từng, không bao giờFor + quãng thời gian: trong khoảng ( VD: for years, for a long time,..)Since + mốc thời gian: Từ khi (Since 2001,…)Yet: chưa (dùng vào câu phủ định với câu nghi vấn)The first / second time : Lần đầu tiên / thiết bị hai..

1.4. Video clip hướng dẫn bí quyết dùng thì lúc này hoàn thành

2. Những bài tập về thì hiện tại hoàn thành

2.1. Bài xích tập thì hiện nay tại dứt cơ bản

Bài 1: Chia gần như động từ trong câu dưới đây ở thì bây giờ hoàn thành  Bo _____ (drive) Rose to lớn work today. They _____ (work) all day và night. We _____ (see) the new bridge. He ____ (have) breakfast this morning. Ann and Don ____ (wash) the car. Kathy ____ (want) to go to Queensland for a long time. Mel ____ (give) up smoking. I ____ (forget) that man’s name.  They ____ (lose) their keys. Jack ____ (be) khổng lồ England.They ____ (leave) London this month.  He ____ (bring) a lot of English papers. She ____ (tell) me about it. I ____ (get) a long letter from father this week. She ____ (come), she will speak to lớn you in a minute. I ____ (be) to Radio City.  I think the director ____ (leave) the town. I ___ (paint) my office.  We ____ (know) her since she arrived in our city. I ____ (forget) your name.The bill isn’t right. They (make)………….. A mistake.Don’t you want khổng lồ see this programme? It ………….(start).I (turn)……….. The heating on. It’ll soon get warm in here.……..they (pay)…….. Money for your mother yet?Someone (take)………………. My bicycle.Wait for few minutes, please! I (finish)……………. My dinner.………you ever (eat)………….. Sushi?She (not/come)…………… here for a long time.I (work)………….. Here for three years.………… you ever …………..(be) in New York?You (not/do) ………….your project yet, I suppose.I (just/ see)………. Andrew & he says he ……..already (do)………. About half of the plan.I ………..just (decide)……… khổng lồ start working next week.He (be)…………. At his computer for seven hours.She (not/ have) ……………any fun a long time.My father (not/ play)……….. Any thể thao since last year.I’d better have a shower. I (not/ have)………. One since Thursday.I don’t live with my family now và we (not/ see)…………. Each other for five years.I…… just (realize)…………… that there are only four weeks to the over of term.The train drivers (go)……… on strike & they stopped working at twelve o’clock.How long…….. (you/ know)………. Each other?……….(You/ take)………… many photographs?(She/ eat)………………. At the Royal khách sạn yet?He (live) ………….here all his life..Is this the second time he (lose)……………. His job?How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. Six.I (buy)…………. A new carpet. Come and look at it.She (write)………….. Three poems about her fatherland.We (finish) ……………………three English courses.School (not, start)……………..yet.
Để test chuyên môn và nâng cao kỹ năng giờ đồng hồ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được hội đàm trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.
Bài 2: bài bác tập viết lại câu thì hiện tại tại xong dưới dạng câu xác minh dựa trên mọi từ nhắc nhở dưới đây
Mary / visit / his grandparentsJack / play games / on the computer John và Su / wash / their car Andrew / repair / his bike Phil / help / Anne with maths Brad and Louise / watch / a film Tamara / talk to / her best friend Bridgette / draw / a picture Carol / read / a computer magazine Tom & Alice / be / to lớn a restaurant Bài 3: Viết thành câu hoàn chỉnh ở thì hiện nay tại xong dưới dạng câu nghi hoặc dựa trên hầu hết từ gợi nhắc dưới đâyyou / answer / the question Jenny / lock / the door Walter / hotline / us you / see / the picture your parents / get / the letter it / rain / a lot how often / we / sing / the song Maureen / watch / the film how many books / Bob / read ever / you / be / khổng lồ London 
*

Bài tập tách biệt thì hiện tại tại hoàn thành và vượt khứ đơn


Bài 4: chia động từ vào ngoặcHow long you (wait) for me?This is the second time I (watch) this comedy with my boyfriend.I (not hear) from you for ages.My boyfriend is the most galant man I (know).I (wait) for him since 2 p.m.He (not eat) this kind of food before.She is the most warm-hearted woman I (meet).You (finish) the thử nghiệm yet?I (know) him for ages because we were neighbours when I was a child.She (teach) me English for 3 years.Bài 5: Lựa chọn cách thực hiện đúng

1. When ____ to domain authority Lat?

A. Did you move

B. Have you moved

C. You moved

D. Had you moved

2. I want to meet him again because the last time I (see) him was 1 month ago.

A. Seen

B. Have seen

C. Saw

D. See

3. I (not try) hot food before. It is quite strange to lớn me.

A. Haven’t try

B. Haven’t tried

C. Don’t try

D. Didn’t try

4. Maybe she won’t come this afternoon. How long you (wait) for her?

A. Have you wait

B. Has you waited

C. Have you waited

D. Did you wait

5. He (start) (drive) khổng lồ work 2 months ago because he (buy) a car.

A. Starts – driving – will buy

B. Started – driven – buys

C. Has started – driving – bought

D. Started – khổng lồ drive – has bought

6. You are the most patient one I (know).

A. Have known

B. Have know

C. Know

D. Knew

7. When you (finish) the entrance exam?

A. Did you finish

B. Have you finished

C. Did you finishes

D. Did you finished

8. I (know) his mother since I (be) 5 years old because she was my neighbour.

A. Have known – be

B. Have known – was

C. Knew – was

D. Knew – were

9. I (read) her post three times but I still don’t understand what she means.

A. Read

B. Have read

C. Reads

D. Did read

10. Linh (marry) Hung 10 months ago.

A. Married

B. Marries

C. Had married

D. Will marry

Bài 6: Đọc và viết lại câu với từ bỏ just, yet & already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings và the caller says ‘Can I speak khổng lồ John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts khổng lồ take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going to lớn a khách sạn tonight. You phone to seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone to reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place khổng lồ live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where to go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went to the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).


Để test chuyên môn và nâng cấp kỹ năng nghe giờ Anh chuyên nghiệp hóa để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được dàn xếp trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

2.2. Bài tập thì hiện tại tại hoàn thành nâng cao

Bài 1: Chia những động từ sau ngơi nghỉ thì hiện tại tiếp diễn hoặc hiện tại chấm dứt sao cho phù hợp My brother (not/ play)……….. Any sport since last year. Some people (attend)………….the meeting right now. I’d better take a bath. I (not/take)……………………one since Sunday. I don’t keep in touch with Alan & we (not/call)……………………each other for 6 months.  Where is your father? He………………………(have) lunch in the kitchen. Why are all these people here? What (happen)…………………………..? I………………….just (realize)…………… that there are only two weeks to lớn the final exam. She (finish) … the English course this week.  At present, he (compose)……………………a piece of music. We (have)……………………dinner in a restaurant right now.Bài 2: Viết lại đầy đủ câu dưới đây sao đến nghĩa không đổi This last time Tom came back to lớn his hometown was 5 years ago.

=> Tom hasn’t………………………………………………………………………………………………

He started working as a teacher 6 months ago.

=> He has…………………………………………………………………………………………………..

It has been 3 years since we first went to Japan.

=> We have………………………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut in June.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

The last time we met was 2 years ago.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

It has been a long time since we last called each other. 

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

When did you have 10 scores in Math?

=> How long……………………………………………………………………………………………..?

This is the first time I had such an exciting trip

=>I have never………………………………………………………………………………………………

I haven’t seen Anna for 10 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

Today is Sunday. I haven’t taken a bath since Thursday.

=> It is…………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: search lỗi sai cùng sửa lỗi trong các câu dưới đâyI haven’t cutted my hair since last June.She has not working as a teacher for almost 5 years.The lesson haven’t started yet.Has the cat eat yet?I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.I have just decided khổng lồ start working next week.He has been at his computer since seven hours.She hasn’t received any good news since a long time.9.My father hasn’t played any sport for last year.I’d better have a shower. I hasn’t had one since Thursday.Bài 4: bài tập thì quá khứ 1-1 và lúc này hoàn thành

Chuyển thay đổi từ hiện tại tại kết thúc sang quá khứ đối kháng (và ngược lại)


*

Bài tập nâng cao thì hiện nay tại hoàn thành (bài tập về present perfect)


This is the first time he went abroad.

-> He hasn’t………………………………………………………………………………..

She started driving 1 month ago.

-> She has………………………………………………………………………………..

 We began eating when it started lớn rain.

-> We have………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut when I left her.

-> I haven’t……………………………………………………………………………………

The last time she kissed me was 5 months ago.

-> She hasn’t…………………………………………………………………………………

It is a long time since we last met.

-> We haven’t…………………………………………………………………………………

When did you have it?

-> How long……………………………………………………………………………………

This is the first time I had such a delicious meal.

-> I haven’t…………………………………………………………………………………….

I haven’t seen him for 8 days.

-> The last……………………………………………………………………………………

I haven’t taken a bath since Monday.

-> It is……………………………………………………………………………………………

Bài 5: bài tập thì hiện nay tại xong xuôi và thừa khứ đơn

Chia các động từ trong ngoặc ra thì simple past hoặc present perfect

We (study)……………a very hard lesson the day before yesterday.We (study)…………………………………………almost every lesson in this book so far.We (watch)……………………..that television program.We (watch)…………………an interesting program on television last night.My wife and I………………………………….(travel) by air many times in the pastMy wife and I (travel)……………………………. Lớn Mexico by air last summerI (read)………………that novel by Hemingway several times before.I (read)…………………….that novel again during my last vacation.I (have)…………………….a little trouble with my oto last week.However, I (have)……………………. No trouble with my oto since then.Bài 6: Viết lại những câu sau theo nghĩa tương đươngJohn moved into this apartment in 2005. (lived)Mai started to lớn wear glasses when she was five. ( since)John bought this oto two weeks ago. (owned)I haven’t seen him for a week. (The last time)She started lớn live in Ha Noi two years ago. (for)I have never eaten this kind of food before. (This is)I have never seen such a beautiful girl before. (She is)This is the best novel I have ever read. (before)I last had my hair cut in October. (I haven’t)The last time we went together was five months ago. (We haven’t)The last time I went lớn Singapore was two years ago. (It is / has been)

*

3. Đáp án các bài tập thì lúc này hoàn thành

3.1. Bài bác tập cơ bản

Bài 1  has driven have worked have seen has had have washed has wanted has given have forgotten have lost has beenhave left has bring has told have got has come have been has left have painted have known have forgothave madehave madehave turnedHave .. Paidhas takenhave finishedHave … eatenhasn’t comehave workedHave you ever beenhaven’t donehave just seen – has already donehave just decidedhas beenhasn’t hadhasn’t playedhavent hadhaven’t seenhave just realizedhave gonehave .. Knownhave .. TakenHas … eatenhas livedhas loosenhas … left – has lefthave boughthas writtenhave finishedhasn’t started
*

Bài tập về hiện tại ngừng – bài bác tập giờ đồng hồ Anh về thì hiện tại hoàn thành


Bài 2Mary has visited his grandma.Jack has played on the computer.John và Su have washed their car.Andrew has repaired his bike.Phil has helped Anne with maths.Brad and Louise have watched a film.Tamara has talked to lớn her best friend.Bridgette has drawn a picture.Carol has read a computer magazine.Tom and Alice have been to a restaurant.Bài 3Have you answered the question?Has Jenny locked the door?Has Walter called us?Have you seen the picture?Have your parents got the letter?Has it rained a lot?How often have we sung the song?Has Maureen watched the film?How many books has Bob read?Have you ever been to London?Bài 4have you waitedhave watchedhaven’t heardhave knownhave waitedhasn’t eatenhave metHave you finishedhave knownhas taughtBài 5ACBCDAABBABài 6he’s just gone outI haven’t finished yetI’ve already done itHave you found a place to live yet?I haven’t dicided yethe’s just come back
Để test trình độ và nâng cấp kỹ năng nghe tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được thương lượng trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

Xem thêm: Hãy Phân Tích Tính Chất Của Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất ? Tính Chất Của Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất


3.2. Bài tập nâng cao

Bài 1 hasn’t played are attending haven’t had haven’t seen is having is happening have just realized has finished is composing are havingBài 2 Tom hasn’t come back trang chủ for 5 years. He has worked as a teacher for 6 months. We have not gone to nhật bản for 3 years. I haven’t had my hair cut since June. We haven’t met for 2 years. We haven’t called each other for a long time. How long have you had 10 scores in Math? I have never had such an exciting trip The last time I saw Anna was 10 days ago. It is three days since I last took a bath.Bài 3cutted => cutworking => workedhaven’t => hasn’teat => eatenhasn’t => haven’tĐúngsince => forsince => forfor => sincehasn’t => haven’tBài 4He hasn’t never gone abroad before.She has driven for 1 month.We have eaten since it started raining.I haven’t cut my hair since I left her.She has kissed me for 5 months.We haven’t met (each other) for a long time.How long have you had it?I haven’t never eaten such a delicious meal before.The last time I saw him was 8 days.It is …. Days since I last took a bath.Bài 5
1 – studied2 – have studied3 – watched4 – watched5 – travelled
6 – travelled7 – have read8 – read9 – had10 – have had
Bài 6John has lived in this apartment since 2005.Mai has worn glasses since she was five.John has owned this oto for two weeks.The last time I saw him was a week ago.She has lived/ has been living in Ha Noi for two years.This is the first time I have eaten this kind of food.She is the most beautiful girl I have ever seen.I have never read such a good novel before.I haven’t had my hair cut since October.We haven’t gone together for five months.It is/ has been 10 years since I last went khổng lồ Singapore.

Trên đấy là phần bài tập thì lúc này hoàn thành – thì phức hợp và dễ dàng nhầm lẫn duy nhất trong tiếng Anh. Việc chịu khó làm bài xích tập không hề thiếu sẽ giúp đỡ bạn nắm chắc kỹ năng và kiến thức và cách sử dụng thì bây giờ hoàn thành. Chúc chúng ta học tập xuất sắc và đạt điểm cao!

Xây dựng lộ trình học tiếng Anh mang lại riêng bạn, liên kết và nhận ngay tư vấn từ chuyên gia, nâng cao trình độ giờ Anh tức thì hôm nay!