Các em còn ghi nhớ trong bài học kinh nghiệm trước cô đã share tới những em toàn cục về kiến thức của thì vượt khứ đối chọi phải không nào?

Để học lại loài kiến thức định hướng của thì hiện tại đơn các bạn hãy xem =>> Thì thừa khứ đơn (Past Simple) - toàn thể kiến thức về thì vượt khứ 1-1 cần biết. Các bạn nào nắm vững kiến thức lý thuyết rồi thì giờ vẫn là thời điểm để luyện tập một vài bài tập thì vượt khứ đơn nâng cấp có đáp án nhé.

Bạn đang xem: Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và quá khứ đơn

*

BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Chia động từ trong ngoặc làm việc thì quá khứ đối kháng để dứt câu chuyện về Bạch Tuyết:

Snow trắng was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1 …… young. Her father (marry) 2.............again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.The evil queen (order) 3............. A hunter to kill Snow trắng but he couldn’t vì it because she was so lovely. He (chase) 4.............her away instead, và she (take) 5............. Refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live) 6.............with the dwarfs and took care of them và they (love) 7.............her dearly.Then one day the talking mirror (tell) 8.............the evil queen that Snow white was still alive. She (change) 9.............herself into a witch and (make) 10.............a poisoned apple. She (go) 11............. Lớn the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White to lớn eat the poisoned apple, which (put) 12.............her into an everlasting sleep.Finally, a prince (find) 13.............her in the glass coffin where the dwarfs had put her & woke her up with a kiss. Snow White & the prince (be) 14.............married & lived happily ever after.

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC VÀ ĐÁP ÁN: 

Giải yêu thích đáp án: Đoạn văn biểu thị các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ với đã kết thúc

=> Chia toàn bộ đáp án ngơi nghỉ thì lúc này đơn

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp nhất từ vựng

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp mắt từ vựng

1

Was

Pass away (Trang trọng rộng Die): Qua đời

8

told

Sự biệt lập giữa Evil và Devil:

Evil /"i:vl/ (n) (adj): xấu xa, việc xấu hoặc điều ác

Devil /"devl / (n): ma quỷ

2

married

- King /kɪŋ/ (n): Vua

- Queen /kwiːn/ (n): thiếu nữ hoàng

- Prince /prɪns/ (n): Hoàng tử

- Princess /ˌprɪnˈses/ (n): Công chúa

- Crown /kraun/ (n): vương miện; ngôi vua

- Throne / θroun/ (n): ngai vàng vàng, ngôi vua

9

changed

 

3

ordered

Murder = Kill: giết thịt hại

10

made

 

4

chased

Take refuge (with somebody) in something: Trốn (với ai) vào đâu đó

11

went

 

5

Took

Dwarf /dwɔːf/ (n): Chú lùn

12

put

 

6

Lived

 

13

found

 

7

Loved

 

14

were

Live happily ever after (thành ngữ): Sống hạnh phúc mãi mãi về sau = Trăm năm hạnh phúc

 

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đọc đầy đủ gì Laure nói tới một ngày làm việc điển hình.

Laure: I usually get up at 7 o"clock và have a big breakfast. I walk to work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I neverhave lunch. I finish work at 5 o"clock. I"m always tired when I gethome. I usually cook a meal in the evening. I don"t usually go out, I goto bed at about 11 o"clock và I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did ordidn"t do yesterday.

1. She got up at 7 o"clock

2. She ..... A big breakfast

3. She .....

4. It ..... To lớn get lớn work.

5. ..... At 8:45.

6. ..... Lunch

7 ..... At 5 o" clock

8 ..... Tired when ..... Home.

9 ..... A meal yesterday evening

10 ..... Out yesrerday evening.

11 ..... At 11 o" clock

12 ..... Well last night.

 

Bài 2: phân tách động từ trong ngoặc mang lại đúng

1. It was warm, so I took off my coat. (take).

2. The film wasn"t very goor. I didn"t enjoy it very much. (enjoy)

3. I knew Sarah was very busy, so I ..... Her (disturb)

4. I was very tired, so I ..... The buổi tiệc ngọt early. (leave)

5. The bed was very uncomfortable. I ..... Very well (sleep)

6. The window was mở cửa and a bird ..... Into the room (fly)

7. The khách sạn wasn"t very expensive. It ..... Very much (cost)

8. I was in a hurry, so I ..... Time lớn phone you (have).

9. It was hard carrying the bags. They ..... Very heavy. (be)

Bài 3: ngừng đoạn văn sau

1. Yesterday, I (go)______ khổng lồ the restaurant with a client. 

2. We (drive) ______ around the parking lot for đôi mươi mins to lớn find a parking space. 

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full. 

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations. 

5. I (say), "No, my secretary forgets to make them." 

6. The waitress (tell)______ us khổng lồ come back in two hours. 

7. My client & I slowly (walk) ______ back khổng lồ the car. 

8. Then we (see) ______ a small grocery store. 

9. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches. 

10. That (be) ______ better than waiting for two hours. 

11. I (not go) ______ to school last Sunday.

12. She (get) ______ married last year?

13. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.

14. I (love) ______ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 và (have) ______ breakfast at 6.30.

16. I _____ at home all weekend. ( stay) 17. Angela ______ lớn the cinema last night. (go)18. My friends ______ a great time in Nha Trang last year. (have)19. My vacation in Hue ______ wonderful. (be) 20. Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)21. My parents ____ very tired after the trip. ( be) 22. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)23. Lan và Mai _______ sharks, dolphins & turtles at Tri Nguyen aquarium.(see)24. Trung _____ chicken & rice for dinner. (eat) 25. They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)26. Phuong _____ to lớn Hanoi yesterday. (return) 27. We _____ the food was delicious.(think) 

*

Bài 4: Viết kỳ lạ câu sau, chia động từ nghỉ ngơi thì quá khứ đơn.

1. I/ go swimming/ yesterday.

=>

2. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.

=>

3. My mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.

=>

4. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.

=>

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend.

=>

6. My father/ play/ golf/ yesterday.

=>

7. Last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.

=>

8. They/ have/ nice/ weekend.

=>

9. She/ go/ supermarket yesterday.

=>

10. We/ not go/ school last week.

=>

Bài 5: sử dụng từ trong ngoặc đến đúng thì cùng hãy vấn đáp những thắc mắc dưới:

Yesterday (be).......... Sunday, phái mạnh (get)...............up at six. He (do) ........... His morning exercises. He (take) ...............a shower, (comb).............. Hair, và then he (have) .............. Breakfast with his parents. Nam giới (eat)............ A bowl of noodles & (drink) a glass of milk for his breakfast. After breakfast, he (help) .............. Mom clean the table. After that, he (brush).......... His teeth, (put).......... On clean clothes, & (go)............ Khổng lồ his grandparents" house. He (have) .............. Lunch with his grandparents. He (return) to his house at three o"lock. He (do).............. His homework. He (eat).......... Dinner at 6. 30. After dinner, his parents (take).......... Him khổng lồ the movie theater. It (be)...............a very interesting film. They (come) .............. Back trang chủ at 9. 30. Phái mạnh (go)................... Lớn bed at ten o"clock.

1. What day was yesterday? .................................................................................

2. What time did phái mạnh get up? ..............................................................................

3. What did he vì after breakfast? .........................................................................

4. Who did he have lunch with? ...........................................................................

5. What time did he have dinner? ..........................................................................

Xem thêm: Mục Đích Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học Theo Thông Tư 22, Thông Tư 22/2021/Tt

6. What time did phái nam go lớn bed? ........................................................................

ĐÁP ÁN

Bài 1:

2. Had

3. She walked to lớn work

4. It tooks her half an hour

5. She starts work

6. She didn"t have any lunch

7. She finished work

8. She was tired when she got trang chủ

9. She cooked

10. She didn"t go

11. She went lớn bed

12. She slept

Bài 2:

3. Didn"t disturb 4. Left 5. Didn"t sleep 6. Flew 7. Didn"t cost 8. Didn"t have 9. Were

 

Bài 3:

Yesterday, I went to lớn the restaurant with a client.We drove around the parking lot for đôi mươi mins to find a parking space.When we arrived at the restaurant, the place was full.The waitress asked us if we had reservations.I said, "No, my secretary forgets khổng lồ make them."The waitress told us khổng lồ come back in two hours.My client & I slowly walked back khổng lồ the car.Then we saw a small grocery store.We stopped in the grocery store and bought some sandwiches.That was better than waiting for two hours.