Modal verb hay nói một cách khác là động từ khiếm khuyết hoặc khuyết thiếu. Đây được coi là điểm ngữ pháp khá đặc biệt và xảy ra phổ biến ở những bài kiểm tra, các kỳ thi…

Chính chính vì vậy việc gắng vững các bài tập Modal verb là cực kì cần thiết, hãy cùng ôn lại những kiến thức về điểm ngữ pháp này trong những bài tập sau đây nhé!


I. MỘT SỐ MODAL VERB tuyệt GẶP

Động tự khiếm khuyết chính là một trợ đụng từ, những động từ bỏ này bao gốm: can – could, may – might, will – would, shall – should, ought to, have got to, be going to, be able to, needn’t, must…

*
*
*
*
*

II. MỘT SỐ CẤU TRÚC CỦA MODAL VERB

1. Ở thì lúc này và tương lai

Khẳng định: S + Modal Verbs + V_infPhủ định: S + Modal Verbs + not + V_infNghi vấn: Modal Verbs + S + V_inf?

2. Ở thì vượt khứ

Khẳng định: S + Modal Verbs + have + V3/edPhủ định: S + Modal Verbs + not + have + V3/edNghi vấn: Modal Verbs + S + have + V3/ed?

III. CÁCH SỬ DỤNG

Modal verbÝ nghĩaVí dụ
mustNghĩa vụ cần tuân thủ

Kết quả xúc tích / chắc hẳn chắn

You must stop when the traffic lights turn red.

Bạn đang xem: Bài tập modal verb có đáp án

He must be very tired. He’s been working all day long.

must notNgăn cấmYou must not smoke in the hospital
canCó khả năng

Sự mang lại phép

Khả năng

I can swim

Can i use your phone please?

Smoking can cause cancer.

couldCó kỹ năng trong thừa khứ

Cho phép một giải pháp lịch sự

Khả năng

When i was younger i could run fast.

Excuse me, could i just say something?

It could rain tomorrow !

maySự mang đến phép

Có kỹ năng xảy ra

May i use your phone please?

It may rain tomorrow

mightCho phép một cách lịch sự

Có năng lực xảy ra

Might i suggest an idea?

I might go on holiday to nước australia next year.

need notKhông quan trọng / Không tương quan đến nghĩa vụI need not buy tomatoes. There are plenty of tomatoes in the fridge.
should / ought toMột phần nghĩa vụ

Lời khuyên

Kết quả logic

I should / ought lớn see a doctor. I have a terrible headache.

You should / ought to revise your lessons.

He should / ought lớn be very tired. He’s been working all day long.

IV. BÀI TẬP MODAL VERB

– bài 1: xong những câu sau đây theo các động từ: might, might not, must, mustn’t, can, can’t

1. Don’t stand up in the boat! You …………………. Fall in the river!

2. You really …………………. Start spending more time on your work.

3. That’s a really stupid idea! You …………………. Be serious, surely!

4. Don’t be silly. You …………………. Expect me khổng lồ believe you!

5. I learn khổng lồ fly! You …………………. Be joking!

6. Sue says she’s stuck in traffic & she …………………. Be late.

7. Tell Peter he. …………………. Stay the night here if he wants to.

8. You …………………. Realize it, but this is very important to lớn me.

9. We’re not sure but we …………………. Go to Prague for Christmas this year.

10. Bill cooked the lunch, so you …………………. Expect anything special!

Đáp án:

1. Might

2. Must

3. Can

4. Can’t

5. Must

6. Might

7. Can

8. Might not

9. Might

0. Mustn’t

– bài 2: Viết lại những câu sau bằng các từ đã mang đến trong ngoặc

1. I think you should give up smoking immediately. (had)I think you ……………………………………………………………………………………………………..

2. I am sure you were surprised when you heard all the news (must)You ………………………………………………………………….. When you heard the news

3. It’s very inconvenient if you can’t drive. (able)……………………………………………………………………………………………………..

4. Someone almost certainly broke the window on purpose. ( must)The window …………………………………………………………………………………………………….. On purpose

5. I am sure that the cat is in the house somewhere. (must)……………………………………………………………………………………………………………..

6. It is possible that one of the men died on the mountain. (may)One of the men …………………………………………………………………………………………………….. On the mountain.

7. It’s necessary for me to lớn bring my passport. (have)I ……………………………………………………………………………………………………..

8. It wasn’t necessary for you to bởi vì all this work (needn’t)You …………………………………………………………………………………………………….. All this work

9. I am sure that John is not the thief. (can’t)…………………………………………………………………………………………………………………..

10. I’m sure you are very tired after working so hard. (must)You ……………………………………………………………………………………………………. After working so hard.

Đáp án:

1. I think you had better give up smoking immediately.

2. You must have been surprised when you heard the news.

3. It is very inconvenient if you aren’t able to drive.

4. The window must have been broken on purpose.

5. I am sure that the mèo must be in the house somewhere.

6. One of the men may have died on the mountain.

7. I have lớn bring my passport.

8. You needn’t have done all this work.

9. I am sure that John can’t be the thief.

10. You must be tired after working so hard.

– bài xích 3: Viết lại câu theo nghĩa tương tự bằng cách sử dụng những modal verb đến sẵn trong ngoặc

1.Perhaps Susan know the address. (may)

Susan ………………………………………………………………………….

2.The report must be on my desk tomorrow. (has)

The report …………………………………………………………………………………….

3.It was not necessary for Nancy to clean the flat. (didn’t)

Nancy …………………………………………………………………………………………

4.It’s possible that Joanna didn’t receive my message. (might)

Joanna ……………………………………………………………………..

5.I managed khổng lồ finish all my work. (able)

I …………………………………………………………………………………..

6.The best thing for you to vày is to sit down sit down. (better)

You ………………………………………………………………………..

Đáp án:

1.Susan may know the address.

2.The report has to lớn be on my desk tomorrow.

3.Nancy didn’t need to lớn clean the flat.

4.Joanna mightn’t have received my message.

5.I was able to finish all my work.

6.You had better sit down.

– bài 4: Viết lại những câu sau bằng các từ đã cho

1. It was quite unnecessary for you to carry all those parcels home yourself.You …………………………………………………………………………………………………………

2. I’m sure it wasn’t Mrs. Mai you saw because she is in Boston.It can’t …………………………………………………………………………………………………………

3. Maybe John’s working this weekend.John …………………………………………………………………………………………………………

4. I didn’t apologize. That was wrong of me.I should …………………………………………………………………………………………………………

5. It wasn’t necessary for me khổng lồ go out after all.I needn’t …………………………………………………………………………………………………………

6. I’m sure that you didn’t lock the front door. Here is the key.You can’t …………………………………………………………………………………………………………

7. It was careless of you lớn leave the windows mở cửa last night.You shouldn’t …………………………………………………………………………………………………………

8. I’m sure Alison made arrangement. I recognized her voice.It must …………………………………………………………………………………………………………

9. I’m sure he didn’t know that his brother was seriously ill.He couldn’t possibly …………………………………………………………………………………………………………

10. I am sure it was Judy that I saw in town this morningIt must …………………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

1. You needn’t have carried all those parcels trang chủ yourself.

2. It can’t have been Mrs. Mai you saw because she is in Boston.

3. John may work this weekend

4. I should have apologized. That was wrong of me.

5. I needn’t have gone out after all.

6. You can’t have locked the front door. Here is the key.

7. You shouldn’t have left the windows open last night.

8. It must have been Alison who made arrangement. I recognized her voice.

9. He couldn’t possibly have known that his brother was seriously ill.

10. It must have been Judy that I saw in town this morning.

– bài 5: Điền vào vị trí trống với các modal verb: must have been, can’t(couldn’t) have been, have to/had khổng lồ (be), didn’t have to lớn (be)

1. He knows a lot about flying plane. He …………….. A pilot when he was young.

2. John …………….. At the ngân hàng until 10, so he arrived here five minutes ago.

3. We had enough foreign currency left at the over of the holiday, so I …………….. Buy any more.

4. There …………….. An accident on South Street because the road is closed off.

5. You …………….. Waiting long. After all, I’m only five minutes late.

6. Vera …………….. At the supermarket this morning. I didn’t see her there.

7. When she …………….. At the hospital? Early this morning.

8. Monica knew exactly what khổng lồ do. I …………….. Tell her twice.

9. I left a message on your answer phone last night. You …………….. Out.

Xem thêm: What Is The Meaning Of " Groove Là Gì ? Nghĩa Của Từ Grooves Trong Tiếng Việt

10. The fire alarm went và we …………….. Out of the building in two minutes.