Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 14 lớp 4 bao gồm đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like? vày plovdent.com tự biên soạn và đăng tải sau đây tổng hợp các dạng bài bác tập trắc nghiệm thông dụng trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm theo đáp án.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 14


Mời chúng ta tham gia team Tài liệu học hành lớp 4 để xem thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học hành lớp 4


Bài tập từ luận với trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 14 tổng hợp những dạng bài xích tập thông dụng giúp học viên lớp 4 củng cố kỹ năng và sẵn sàng cho kì thi vào cuối kỳ sắp tới. Hình như các em hoàn toàn có thể tham khảo tư liệu môn Toán 4 cùng môn giờ Việt 4. Mời các em tìm hiểu thêm bài sau đây.


Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

Bản quyền trực thuộc về plovdent.com nghiêm cấm đầy đủ hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Fill in the missing letters lớn make meaningful words

*

*

1. O _ d

2. T h _ n

3. T _ i _ k

4. _ t r _ n g

5. B _ g

6. T _ l l

Exercise 2: Read và match

1. What does your father look like?

A. My brother is taller than my sister

2. Who is taller, your brother or your sister?

B. She is an accountant

3. What does your mother look like?

C. She looks beautiful

4. This is my brother

D. He is tall and strong

5. What does your mother do?

E. Oh, he is very handsome


Exercise 3: Choose the correct answer

1. What does he do? – He is an ___________.

A. Doctor

B. Engineer

C. Teacher

D. Footballer

2. Which one ___________, a dog or a cat?

A. Are big

B. Is big

C. Is bigger

D. Are bigger

3. This is my _________. He is old

A. Mother

B. Father

C. Sister

D. Grandpa

4. An __________ is bigger than a mouse

A. Elephant

B. Dog

C. Cat

D. Lion

5. These pink skirts _________ longer than those red ones

A. Do

B. Does

C. Is

D. Are

6. The dictionary is __________.

A. Young

B. Fat

C. Tall

D. Thick

7. Who are ________? – My parents

A. He

B. She

C. They

D. It

8. What __________ your friends look like?

A. Do

B. Does

C. Is

D. Are

Exercise 4: Rewrite the following sentences

1. The tiger is big. The bear is bigger. (than)

The bear ________________________________

2. Ann is fat. Her sister is fatter. (than)

Ann’s sister _____________________________

3. My mother is forty. Her sister is thirty- six. (than)

My mother’s sister ________________________

Exercise 5: Complete the sentences with the words in the box

brother

pretty

handsome

what

who

1. My brother is ___________ và strong

2. ___________ is taller, your father or your mother?

3. This is my _________. He is tall & thin


4. Look at the girl! She is tall và _______.

5. _________ does your mother look like? – She is tall and beautiful

Exercise 6. Complete the passage using the word in bracket.

volleyball; friendly; beautiful; kind; sporty

Tom’s sister is a (1)_________ girl. She has got big eyes & rose cheeks. She is also (2)_______because she often plays (3)________ after school with her friends. She is very (4)______. She loves talking with every one và she has many friends. She is also very (5)______ because she always helps people in need. Her friends lượt thích her very much.

-The end-

Đáp án bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

Exercise 1: Fill in the missing letters to make meaningful words

1. Old

2. Thin

3. Thick

4. Strong

5. Big

6. Tall

Exercise 2: Read & match

1. D

2. A

3. C

4. E

5. B

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. C

3. D

4. A

5. D

6. D

7. C

8. A

Exercise 4: Rewrite the following sentences

1. The bear is bigger than the tiger

2. Anna’s sister is fatter than her

3. My mother’s sister is younger than her

Exercise 5: Complete the sentences with the words in the box

1. Handsome

2. Who

3. Brother

4. Pretty

5. What

Exercise 6. Complete the passage using the word in bracket.

volleyball; friendly; beautiful; kind; sporty

Tom’s sister is a (1)____beautiful_____ girl. She has got big eyes & rose cheeks. She is also (2)__sporty____because she often plays (3)____volleyball____ after school with her friends. She is very (4)__friendly____. She loves talking with every one & she has many friends. She is also very (5)__kind____ because she always helps people in need. Her friends lượt thích her very much.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Toán Lớp 3 Kì 2 Môn Toán Lớp 3 Năm 2020, Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 3 Năm 2020


Trên đây plovdent.com đã giới thiệu Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like? tất cả đáp án. Mời các bạn tham khảo đọc thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao: Would you lượt thích some milk?, Trắc nghiệm từ bỏ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?…. được cập nhật liên tục bên trên plovdent.com.