Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài đặt ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại trên đây (88.98 KB, 6 trang )
Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 4

Bài tập Unit 4 lớp 4

nâng cao: When’s your birthday?

Bản quyền thuộc về upload.123doc.net nghiêm cấm đa số hành vi sao chép vì mục đích thươngmại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. Fifth B. Seventh C. Eight D. Ninth2. A. One B. Month C. Year D. Week3. A. Cake B. Candy C. Birthday D. Sweet4. A. Summer B. Teacher C. Worker D. Doctor5. A. Friday B. October C. Saturday D. Sunday

Exercise 2: Write

a the

1. What does your sister vày in _____ evening? - She plays ______ piano2. What ____ nice birthday cake!

3. I play badminton in ____ morning

Exercise 3: Choose the best answer A, B, C or D

1. When is your birthday, Tran? - It’s ______ the fifth of MayA. At

B. OnC. InD. Of


2. ______ is the date today? - It’s the tenth of JanuaryA. When

B. WhereC. WhatD. Which

3. Is that your dog? - No, it _______. It’s James’ dogA. Isn’t


(2)

C. Isn’t notD. Isnt not

4. What _____ you _____ on Wednesday? - I read book & listen lớn musicA. Are - do

B. Do - doC. Is - doD. Vì - does

5. Her birthday is on ________ of FebruaryA. The tenth

B. TenthC. FirstD. Second

6. What day is ________? - It is Thursday.A. Yesterday


B. TomorrowC. MonthD. Week

7. ______ is he? - He is four years oldA. How

B. WhenC. What timeD. How old

8. The third month of the year is ________.A. January


(3)

9. Today is Tuesday. So yesterday was __________ and tomorrow is ____________.A. Monday - Thursday

B. Monday - WednesdayC. Wednesday - MondayD. Sunday - Thursday

10. There are _____ months in a yearA. Twelve

B. TwelfthC. SevenD. Seventh

Exercise 4: Give the correct size of the verbs in brackets


1. What you (do) at weekends? - I (play) with my friends

___________________________________________________2. Simon (have) history on Thursday.

___________________________________________________3. What your mother (do) at weekends? - I (play) with my friends___________________________________________________

Exercise 5: Correct one mistake in each of the following sentences

1. How is your birthday?

___________________________________________________2. It’s on the six of March

___________________________________________________3. They helps their mom at weekends

___________________________________________________

Exercise 6: Read & write the answer


(4)

It is the 2nd of October today. It is Bill’s birthday. He has a nice birthday cake. Those are

his friends. They have a lot of fun.1. Where is Bill from?

___________________________________________________2. What nationality is he?

___________________________________________________3. What does he vì chưng on Tuesdays and Fridays?

___________________________________________________4. What does he bởi on Sundays?

___________________________________________________5. What is the date today?

___________________________________________________

Exercise 7: Reorder these words to have correct sentences

1. Do/ to/ bed?/ time/ go/ you/ What/

___________________________________________________2. Like/ Do/ sports?/ you/ playing/

___________________________________________________3. The/ What/ Phong?/ is/ today,/ date/

___________________________________________________

-The

end-Đáp án bài bác tập Unit 4 lớp 4

nâng cao: When’s your

birthday?

Exercise 1: Choose the odd one out
(5)

5. B

Exercise 2: Write

1. What does your sister bởi in __the___ evening? - She plays ___the___ piano2. What __a__ nice birthday cake!

3. I play badminton in __the__ morning

Exercise 3: Choose the best answer A, B, C or D

1. B 2. C 3. A 4. B 5. A

6. B 7. D 8. D 9. B 10. A

Exercise 4: Give the correct size of the verbs in brackets

1. What do you bởi vì at weekends? - I play with my friends2. Simon has history on Thursday.

3. What does your mother do at weekends? - I play with my friends

Exercise 5: Correct one mistake in each of the following sentences

1. When is your birthday?2. It’s on the sixth of March

3. They help their mom at weekends


Exercise 6: Read và write the answer

1. He is from New York2. He is American

3. He plays football with his friends4. He goes swimming with his friends5. It is the second of October.

Exercise 7: Reorder these words to lớn have correct sentences

1. What time vị you go khổng lồ bed?2. Do you lượt thích playing sports?3. What is the date today, Phong?


(6)

Tài liệu liên quan


*
bài bác tập tu dưỡng HS tốt HÓA 9 bao gồm đáp án 6 1 4
*
bài giảng Đề 4-có lời giải thi thử toán ĐH 2011 5 295 0
*
tư liệu 260 bài tập trắc nghiệm phần năng lượng điện xoay chiều (Có đáp án) pdf 30 3 74
*
tư liệu ĐỀ KIỂM TRA LỚP 10 ( TỔNG HỢP) ( CÓ ĐÁP ÁN) pptx 7 630 4
*
Tài liệu bài xích tập trắc nghiệm về thông số kỹ thuật electron (Có đáp án) pptx 15 3 47
*
250 bài bác tập phương trình với hệ phương trình bao gồm đáp án 114 772 0
*
Sử dụng hình thức ghi nhật kí để tự đánh giá sau bài bác dạy của cô giáo nhằm cải thiện chất lượng huấn luyện ở khoa giờ Anh, trường Đại học Sư phạm thành phố hà nội 67 667 1
*
Bai tap hinh giai tich trong mat phang (có dap an) 8 506 2
*
bài xích tập trắc nghiệm môn cai quản trị kinh doanh có lời giải 22 1 4
*
bai tap dong dien trong cac moi truong co dap an 2 731 3
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã chuẩn bị tải về


(11.65 KB - 6 trang) - Tải bài bác tập Unit 4 lớp 4 nâng cao: When’s your birthday? - Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 4 gồm đáp án
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay


Xem thêm: Đầu Số 0938 Là Mạng Gì - Ý Nghĩa Của Đầu Số 0938

×