Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và cài ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại trên đây (68.99 KB, 5 trang )


BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5

THEO TỪNG UNIT

UNIT 12: DON’T RIDE YOUR bike TOO FAST!

I. Match the sentence with an appropriate response.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 5 unit 12

1. Don’t play with the knife. Linda. A. You may fall down

2. Why did she have the accident? b. Because we may cause accident3. Why shouldn’t we drive too fast? c. I’m afraid he may start a fire4. He often plays with a lighter. D. You may cut yourself

5. Don’t climb the tree, Henry e. Because a motorbike rider hit her

II. Complete the dialogue with sentences in the box:a. Let’s go to the river lớn swim.

b. We can cause accidents.

c. You should be careful because you may cut yourself.d. It may scratch you.

1.

Mum: What are you doing, Tony?Tony: I’m playing with the kitten.

Mum: Be careful. ...Tony: OK, Mum.

2.


Linda: What vị you like doing in the park.Phong: I like swimming.


(2)

Phong: Yes, but don’t swim too far. We may drown.3.

Thang: bởi you lượt thích playing football.

Manh: Yes. Of course. But where can we play?Thang: On this street.

Manh: Oh, it’t too dangerous. ...4.

Mai: vì chưng you often help your parents at home?

Nhung: Yes. I usually help my mother to peel potatoes & slidemeat with a sharp knife.

Mai: ...Nhung: OK. Thank you.

III. Put the words in the correct order. (Đặt những từ theođúng lắp thêm tự).

1. Children/ jumping/ into/ Some/ the/ are/ river./...2. Play/ on/ shouldn’t/ we/ the/ Why/ street?/ football/...3. Play/ dog./ It/ may/ with/ bite/ Don’t/ the/ you./
...4. At/ driving/ Look/ so/ him./ He’s/ fast./

...5. Building/ go/ construction!/ Don’t/ near/ the/...


(3)

...…

IV. Look at the picture, write the advice và theresponse to lớn them. The number 1 has been done for youas an example.

1. Play with the dogDon’t play with the dog.OK, I won’t.

2. Use sharp knife

......3. Climb the tree

......4. Play football on the street

......…


V. Put the words in the right order.

1. Matter/ with/ What"s/ you/ the/ ?____________________________

2. You/ with/ doing/ what/ matches/ are/ ?/____________________________

3. Shouldn"t/ if/ you/ you/ ice/ cold/ are/ eat/ cream/ ./____________________________

4. Down/ shouldn"t/ why/ stairs/ she/ run/ the/ ?____________________________


(4)

____________________________

6. She/ break/ because/ her/ fall/ and/ arm/ may/ ./____________________________

ĐÁP ÁN

I. Match the sentence with an appropriate response.

1 - d; 2 - e; 3 - b; 4 - c; 5 - a

II. Complete the dialogue with sentences in the box:

1 - d; 2 - a; 3 - b; 4 - c

III. Put the words in the correct order.

1 - Some children are jumping into the river.2 - Why shouldn’t we play football on the street?3 - Don’t play with the dog. It may bite you.4 - Look! He’s driving so fast.

5 - Don’t go near the building construction!6 - We should be careful when we use these tools.

IV. Look at the picture, write the advice and theresponse to lớn them. The number 1 has been done for youas an example.

2 - Don’t use the sharp knife.OK, I won’t.

3 - Don’t climb the tree.OK, I won’t.

4 - Don’t play football on the street.OK, I won’t.


(5)

1 - What"s the matter with you?

2 - What are you doing with matches?

3 - If you are cold, you shouldn"t eat ice cream.4 - Why shouldn"t she run down the stairs?5 - He should go to the dentist.

Xem thêm: Đề Thi Hsg Tiếng Anh 9 Cấp Huyện Có Đáp Án Chi Tiết), Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 9 Cấp Huyện


6 - Because she may fall & break her arm.

Mời các bạn đọc thêm các tài liệu tiếp thu kiến thức khác tại:


Tài liệu liên quan


*
bài xích soạn ĐỀ THI HSG LỚP 5 GIỮA KÌ II. CÓ ĐÁP ÁN 3 812 0
*
100 CAU KIEM TRA TRAC NGIEM PHAN ON TAP CUOI nam PHAN dai SO 7 (Có đáp án) 19 594 0
*
tài liệu hướng dẫn ôn tập giải toán trên máy tính xách tay casino (có đáp án) 10 1 0
*
Ôn tập mạng media và dữ liệu có lời giải 20 741 0
*
Ôn tập luật lao động theo cỗ đề gồm đáp án 43 4 26
*
De KT giua ky 2 mon TV lop 5 NH 10 -11 co dap an 5 299 0
*
De KT giua ky 2 mon Toan lop 5 Nh 10 - 11 co dap an 5 624 0
*
thắc mắc ôn tập ngân hàng trung ương trắc nghiệm gồm đáp án 3 1 6
*
De kiem tra cuoi hoc ky II Lop 5 (Du cac tháng , co dap an) 6 577 0
*
bộ đề thi HSG lớp 5 môn Toán,TV gồm đáp án 67 819 0
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã chuẩn bị tải về


(9.88 KB - 5 trang) - sở hữu Ôn tập giờ Anh lớp 5 Unit 12 Don"t ride your bike too fast! - bài bác tập tiếng Anh 5 theo từng Unit có đáp án
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay
×