Bài tập vào buổi tối cuối tuần tiếng anh 5 tuần 26 unit 12: Phần nâng cao. Văn bản của phiếu bài bác tập nằm gọn trong công tác học của tuần 26. Nhằm mục tiêu giúp các em củng cầm lại con kiến thức, ôn tập với rèn luyện môn tiếng anh lớp 5. Chúc những em học tốt!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Exercise 5: Read và choose (Đọc cùng chọn đáp án đúng)

1. What"s the matter with you, Nam?

A. It"s my book

B. I have a headache 

C. It"s OK

2. What vị you vì chưng in your freetime? 

A. I play badminton

B. I have a toothache

C. I"d lile a banana.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 5 unit 13

3. Jenny usually .................. Her work on time. She likes lớn please the teachers.

A. Finished

B. Finishes

C. Has finished

4. It"s great ro play........ In the winter.

A. Ice-skating

B. Rope-skipping

C. Running

5. Nam: Don"t go camping when it rains heavily

Peter: .............

A. OK, i won"t

B. I do

C. Yes, I did.

Exercise 6: Look at thhe pictures và write the activities that Linh does on Sunday. (Xem tranh với viết lại những vận động Linh làm trong ngày vào cuối tuần của mình.)

*

*

Exercise 7: Read the passage và choose True or False (Đọc đoạn văn và lựa chọn đúng hoặc sai)

MY HOBBIESMy name"s Kathy. I"m a grade 5 student. In my không tính phí time, I bởi vì a lot of activities. My favourite hobby is playing badminton. It"s fun to lớn play with my friends after school. It helps me lớn be more active. I also lượt thích listening to lớn pop music. Music helps me to relax. My favourite singer is Celine Dion. In my weekend, I like to go out & play in the park with my little brother. We play hide-and-seek & go cycling around the lake. I also lượt thích visiting my friends & talking about this or that. We do a lot of jigsaw puzzles. In summer, I like going swimming. When the weather is bad, I stay at trang chủ and read books. Sometimes, I read so much that I forgot the homework. I like to help my mum bởi the cooking. It"s a great time lớn work with food.

1. Kathy likes playing baseketball in her không tính tiền timeF
2. She like Pop music  
3. In her weekend, she likes lớn stay in bad & sleep  
4. He và her friends like playing hide-and-seek, cycling và talking  
5. She enjoys reading a lot  

Exercise 8: Write a passage to talk about your hobbies in miễn phí time. (Em hãy viết một quãng văn nói đến sở say mê của em trong thời gian rảnh rỗi.)

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Xem thêm: Booking Note Là Gì - Booking Note Trong Xuất Nhập Khẩu Là Gì

........................................................................................................................................................................