Sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh 6 Unit 8: Sports và games - kết nối tri thức

Trọn bộ giải mã sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 8: Sports and games bộ sách Kết nối tri thức chi tiết được biên soạn bám đít chương trình sách bài xích tập giờ Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài tập về đơn vị trong SBT giờ Anh 6 dễ ợt hơn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 8

*

A. Pronunciation (trang 9 SBT tiếng Anh lớp 6)

Exercise 1. Write the following words in the correct column (Viết các từ sau vào đúng cột)

travel

match

competitive

congratulation

educational

chess

fantastic

exercise

schedule

marathon

*

Đáp án:

/e/

/æ/

chess

travel

competitive

match

exercise

fantastic

schedule

congratulation

educational

marathon

Exercise 2. Read the sentences aloud, paying attention khổng lồ the underlined words (Đọc to những câu, chú ý những từ được gạch chân)

1. The match was not so bad.

2. My elder brother ran in a marathon yesterday.

3. Please send my congratulations khổng lồ the chess winner.

4. Phu Quoc Island is a great travel destination.

5. This sports siêu thị sells equipment at a competitive price.

Hướng dẫn:Học sinh tiến hành đọc theo yêu cầu đề bài.

Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội Về Vai Trò Của Gia Đình Đối Với Mỗi Cá Nhân Trong Xã Hội

B. Vocabulary & Grammar (trang 9, 10, 11, 12 SBT giờ Anh lớp 6)

Exercise 1. Write the past khung of the following verbs (Viết dạng quá khứ của các động từ bỏ sau)

1. Read

2. Write

3. Wear

4. Begin

5. Make

6. Hear

7. Swim

8. Ride

9. Beat

10. See

11. Speak

12. Tell

13. Buy

14. Hold

15. Put

Đáp án:

1. Read

read

2. Write

wrote

3. Wear

wore

4. Begin

began

5. Make

made

6. Hear

heard

7. Swim

swam

8. Ride

rode

9. Beat

beat

10. See

saw

11. Speak

spoke

12. Tell

told

13. Buy

bought

14. Hold

held

15. Put

put

Dịch:

1. Read (đọc)

2. Write (viết)

3. Wear (mặc)

4. Begin (bắt đầu)

5. Make (làm)

6. Hear (nghe)

7. Swim (bơi)

8. Ride (lái)

9. Beat (đánh bại)

10. See (nhìn)

11. Speak (nói)

12. Tell (nói)

13. Buy (mua)

14. Hold (giữ)

15. Put (đặt)

Exercise 2. Wordsearch: Find the irregular past verb forms in the table. Look at the example.(Wordsearch: Tìm các dạng hễ từ vượt khứ bất nguyên tắc trong bảng. Chú ý vào ví dụ.)