Trong tiếng Việt của bọn họ thường có cặp câu “ Nếu… thì…” này được gọi là câu điều kiện. Trong giờ Anh câu điều kiện cũng rất phổ biến, xuất hiện nhiều và thường xuyên được sử dụng tới. Người học tiếng Anh đề xuất nắm chắc loại câu này. Bên dưới đây, mình sẽ đưa ra một số bài bác tập trắc nghiệm câu điều kiện giúp đỡ bạn củng gắng thêm kiến thức.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện loại 1

Để làm đúng các bài tập trắc nghiệm về câu điều kiện, chúng ta cần nắm vững cấu trúc, giải pháp sử dụng các dạng câu điều kiện phổ biến trong giờ Anh


Contents

Dưới đây là một số bài xích tập trắc nghiệm câu đk có đáp ánBài tập 3: bài tập trắc nghiệm câu đk chọn câu viết đúng.

Tổng hợp qua kiên thức câu đk loại 0,1,2,3

– Câu điều kiện loại 0: dùng để mô tả một thói quen hay điều kiện hiển nhiên diễn ra.

If + S + V(s/es), S+ V(s/es)/câu mệnh lệnh

Ví dụ: If you see Hang, you tell her I’m in China.

– Câu đk loại 1: cần sử dụng để diễn tả một điều kiện hoàn toàn có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.

If + S + V(s/es), S + Will/Can/shall…… + V

Ví dụ: If Thao has the money, she will buy a smartphone.

– Câu đk loại 2: dùng để chỉ điều kiện không tồn tại thật ở hiện tại.

If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ V

Ví dụ: If Thao had a million USD, she would buy a smartphone.

– Câu điều kiện loại 3: là câu điều kiện không có thực trong quá khứ, chỉ mang tính chất ước muốn trong vượt khứ.

If + S + Had + Vpp/ed, S + would/ could…+ have + Vpp/ed

Ví dụ: If they had listened to lớn me, we would have been home earlier.

– Câu điều kiện hỗn hợp

Ví dụ: If I were you, I would have learned English earlier.

(loại 2 + loại 3: giả thiết trái ngược với bây giờ nhưng tác dụng trái ngược với quá khứ)

*

Dưới đấy là một số bài bác tập trắc nghiệm câu đk có đáp án

Bài tập 1: lựa chọn đáp án đựng lỗi sai

1. If I found her address, I’ll send her an invitation

A. Found B. I’ll C. Send D. An invitation

2. Elaine will buy the drinks if somebody help her carry the bottles.

A. Will buy B. If C. Help D. Her

3. If he has more time, he would learn karate.

A. Has B. He D. Would D. Learn

4. If water is frozed, it expands.

A. If B. Is D. Frozed D. Expand

5. She would have understood if you had been spoken English.

A. Would have B. Understood C. If D. Had been spoken

*

Đáp án bài bác tập 1:

1. A. Found-find

2. C. Help-helps

3. A. Has-had

4. C. Frozed-frozen

5. D. Had been spoken- had spoken

Tổng hợp bài tập hòn đảo ngữ câu điều kiện có đáp án chi tiết

Bài tập 2: bài xích tập trắc nghiệm về câu điều kiện dạng chắt lọc đáp án đúng cho từ không đủ trong câu.

1. If she ………….. Up late last night, she wouldn’t be so tired now.

A. Hadn’t stayed B. Don’t stay C. Stayed D. Hasn’t stayed

2. If I meet him tomorrow, I ………… him this letter.

A. Give B. Gave C. Will give D. Would give

3. If I had miễn phí time, I __________some shopping with you.

A. Did B. Will bởi C. Would bởi vì D. Have done

4. If you_________English well, you will communicate with foreigners.

A. Speaks B. Had spoken C. Speak D. Spoke

5. If he had known her telephone number, he________her.

A. Had rung B. Would have rung C. Rang D. Will ring

6. I would have visited you if I_________busy with my homework.

A. Hadn’t B. Hadn’t been C. Wouldn’t be D. Weren’t

7. Will you be angry if I__________ your pocket dictionary?

A. Stole B. Have been stolen C. Were to steal D. Steal

8. If he__________the truth, the police wouldn’t arrest him.

A. Tells B. Told C. Telled D. Would tell

9. If I were Quynh, I_________ this job.

A. Accept B. Will accept C. Would accepted D. Would accept

10. ________, the accident would not have happened yesterday.

A. If nam drives more carefully

B. If had phái nam driven more carefully

C. Had nam driven more carefully

D. Unless nam giới had driven more carefully

Đáp án bài bác tập 2:

1. A. Hadn’t stayed

2. C. Will give

3. C. Would do

4. C. Speak

5. B. Would have rung

6. B. Hadn’t been

7. D. Steal

8. B. Told

9. D. Would accept

10. C. Had nam giới driven more carefully

*

Bài tập 3: bài xích tập trắc nghiệm câu điều kiện chọn câu viết đúng.

1. If/you/come/garden/,/my dog/bite you/./

A. If you come into my garden, my dog will bite you.

B. If you come my garden, dog will bite you.

C. If you came into my garden, my dog would bite you.

D. If you come into my garden, my dog bite you.

2. If/you/hot/ice/,/melt/./

A. If you hot the ice, it melts.

B. If you heat the ice, it melted.

C. If you heat the ice, it melts.

D. If you heat the ice, it will melt.

3. If/I/be/bird/,/be/happy/./

A. If I’m a bird, I will be very happy.

B. If I was a bird, I would be very happy.

C. If I were a bird, I were very happy.

D. If I were a bird, I would be very happy.

4. If/you/look/map/,/you/lost/./

A. If you had looked at the map, you wouldn’t be lost.

B. If you looked at the map, you wouldn’t be lost.

C. If you had looked at the map, you wouldn’t lost.

D. If you look at the map, you wouldn’t be lost.

5. If/it/rain/three hour ago/,/the streets/be/wet/now/./

A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

B. If it had rained three hour ago, the streets are wet now.

C. If it had rained three hour ago, the streets would been wet now.

D. If it had been rained three hour ago, the streets would be wet now.

Đáp án bài bác tập 3:

1. A. If you come into my garden, my dog will bite you.

2. C. If you heat the ice, it melts.

3. D. If I were a bird, I would be very happy.

4. A. If you had looked at the map, you wouldn’t be lost.

5. A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

Xem thêm: Top 18 Bài Nghị Luận Văn Học Viết Bài Tập Làm Văn Số 6 Lớp 9 Hay Nhất

Bài viết sẽ tổng hợp một vài dạng bài xích tập trắc nghiệm câu điều kiện. Hy vọng có thể giúp ích cho mình trong quy trình ôn luyện giờ đồng hồ Anh cũng như đạt được điểm số đáng ý muốn đợi.