Bài 1. Điện tích, định biện pháp Cu Lông

Đề trắc nghiệm

Câu 1: tất cả hai điện tích điểm quận 1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Q1> 0 và q.2 12 > 0. C. Q1.q2 > 0. D. Q1.q2 Câu 2:  có bốn thiết bị A, B, C, D kích cỡ nhỏ, lan truyền điện. Biết rằng vật A hút đồ gia dụng B tuy thế lại đẩy C. Vật dụng C hút thứ D. Khẳng định nào sau đó là không đúng?

A. Điện tích của vật dụng A cùng D trái dấu. B. Điện tích của thiết bị A và D thuộc dấu.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm định luật cu lông

C. Điện tích của đồ vật B cùng D thuộc dấu. D. Điện tích của thiết bị A với C cùngng dấu.

Câu 3: vạc biểu như thế nào sau đó là đúng?

A. Khi nhiễm điện vị tiếp xúc, electron luôn dịch rời từ vật nhiễm điện sang thiết bị không lây truyền điện.

B. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật dụng không nhiễm năng lượng điện sang vật dụng nhiễm điện.

C. Khi nhiễm điện do hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang trọng đầu cơ của đồ dùng bị lây truyền điện.

S. Sau khoản thời gian nhiễm điện vị hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật bị nhiễm năng lượng điện vẫn không cầm cố đổi.

Câu 4:  Độ béo của lực địa chỉ giữa hai điện tích điểm trong ko khí

A. Tỉ trọng với bình phương khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích.

B. Tỉ lệ thành phần với khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích.

C. Tỉ lệ thành phần nghịch cùng với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

A. Tỉ lệ thành phần nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 5: Tổng năng lượng điện dương và tổng điện tích âm vào một 1 cm3 khí Hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh là:

A. 4,3.103 (C) với - 4,3.103 (C). B. 8,6.103 (C) với - 8,6.103 (C).

C. 4,3 (C) với - 4,3 (C). D. 8,6 (C) và - 8,6 (C).

Câu 6: khoảng cách giữa một prôton cùng một êlectron là r = 5.10-9 (cm), coi rằng prôton với êlectron là các điện tích điểm. Lực xúc tiến giữa bọn chúng là:

A. Lực hút cùng với F = 9,216.10-12 (N). B. Lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

C. Lực hút với F = 9,216.10-8 (N). D. Lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

Câu 7: Hai năng lượng điện điểm bằng nhau đặt trong chân không phương pháp nhau một khoảng tầm r = 2 (cm). Lực đẩy giữa bọn chúng là F = 1,6.10-4 (N). Độ bự của hai điện tích đó là:

A. Q1 = q.2 = 2,67.10-9 (μC). B. Q1 = q.2 = 2,67.10-7 (μC).

C. Q.1 = q.2 = 2,67.10-9 (C). D. Q1 = quận 2 = 2,67.10-7 (C).

Câu 8: Hai điện tích điểm cân nhau đặt trong chân không bí quyết nhau một khoảng chừng r1 = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F1 = 1,6.10-4 (N). Để lực liên can giữa hai năng lượng điện đó bằng F2 = 2,5.10-4 (N) thì khoảng cách giữa chúng là:

A. R2 = 1,6 (m). B. R2 = 1,6 (cm). C. R2 = 1,28 (m). D. R2 = 1,28 (cm).

Câu 9: Hai điện tích điểm q1 = +3 (μC) và q.2 = -3 (μC),đặt trong dầu (ồ = 2) biện pháp nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực tương tác giữa hai năng lượng điện đó là:

A. Lực hút với độ mập F = 45 (N). B. Lực đẩy cùng với độ bự F = 45 (N).

C. Lực hút cùng với độ béo F = 90 (N). D. Lực đẩy cùng với độ phệ F = 90 (N).

Câu 10: Hai năng lượng điện điểm đều nhau được để trong nước (ồ = 81) biện pháp nhau 3 (cm). Lực đẩy giữa chúng bằng 0,2.10-5 (N). Hai điện tích đó

A. Trái dấu, độ khủng là 4,472.10-2 (μC). B. Cùng dấu, độ bự là 4,472.10-10 (μC).

C. Trái dấu, độ bự là 4,025.10-9 (μC). D. Thuộc dấu, độ béo là 4,025.10-3 (μC).

Câu 11: cho những yếu tố sau:

I. Độ lớn của những điện tích

II. Dấu của những điện tích

III. Bản chất của năng lượng điện môi

IV. Khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích

Độ béo của lực tác động giữa hai điện tích điểm đứng yên trong môi trường điện môi đồng chất phụ thuộc vào hầu hết yếu tố nào sau đây?

A. II với III B. I,II với III

C. III với IV D. Cả bốn yếu tố

Câu 12: Lực liên hệ giữa hai điện tích điểm đứng yên trong không khí biến hóa như núm nào nếu đặt một tấm nhựa xen vào tầm khoảng giữa hai năng lượng điện tích?

A. Phương, chiều, độ bự không đổi

B. Phương, chiều không đổi, độ phệ giảm

C. Phương biến hóa theo hướng đặt tấm nhựa, chiều, độ mập không đổi

D. Phương, chiều không đổi, độ bự tăng.

Câu 13: Hai điện tích điểm như thể nhau gồm độ to 2.10-6C, để trong chân không cách nhau 20cm thì lực liên hệ giữa chúng

A. Là lực đẩy, tất cả độ mập 9.10-5N B. Là lực hút, bao gồm độ to 0,9N

C. Là lực hút, tất cả độ béo 9.10-5N D. Là lực đẩy gồm độ to 0,9N

Câu 14: Hai năng lượng điện điểm q1=1,5.10-7C và q2 đặt trong chân không phương pháp nhau 50cm thì lực hút giữa bọn chúng là 1,08.10-3N. Giá trị của năng lượng điện tích q.2 là:

A. 2.10-7C B. 2.10-3C

C. -2.10-7C D.-2.10-3C

Câu 15: Hai điện tích điểm q1=2,5.10-6C và q2=4.10-6C đặt gần nhau trong chân ko thì lực đẩy giữa chúng là 1,44N. Khoảng cách giữ hai năng lượng điện là:

A. 25cm B 20cm C.12cm D. 40cm

Câu 16: Hai điện tích q.1 và quận 2 đặt ngay sát nhau vào chân không có lực liên can là F. Nếu để điện tích q.3 trên đường nối q.1 và q2 và sinh hoạt ngoài q.2 thì lực liên tưởng giữa q1 và q2 là F’ gồm đặc điểm:

A. F’ > F giả dụ B. F’ 3

Câu 17: Hai năng lượng điện tích vị trí đặt gần nhau trong ko khí gồm lực tác động là F. Trường hợp giảm khoảng cách giữa hai điện tích hai lần và đặt hai năng lượng điện vào trong điện môi đồng chất có hằng số điện môi ɛ=3 thì lực liên tưởng là:

*

Câu 18: Hai điện tích vị trí đặt trong khoonh khí giải pháp nhau một khoảng chừng 30cm bao gồm lực liên tưởng tĩnh giữa chúng là F. Ví như nhúng bọn chúng trong dầu bao gồm hằng số điện môi là 2,25, để lực tác động giữa chúng vẫn chính là F thì khoảng cách giữa những điện tích là:

A. 20cm B. 10cm C. 25cm D. 15cm

Câu 19: hai vật nhỏ mang năng lượng điện tích giải pháp nhau 40cm trong không gian thì đẩy nhau cùng với lực là 0,675 N. Hiểu được tổng điện tích của hai thứ là 8.10-6C. Điện tích của mỗi vật lần lượt là:

A. Q1=7.10-6C;q2=10-6C B. Q1=q2=4.10-6C

C. Q1=2.10-6C ; q2=6.10-6C D. Q=3.10-6C ; q2=5.10-6C

Câu 20: Hai năng lượng điện dương q1, q.2 có cΩng một độ khủng được đặt ở hai điểm A,B thì t thấy hệ ba điện tích này nằm cân bằng trong chân không. Bỏ qua trọng lượng của bố điện tích. Chọn kết luận đúng.

A. Qo là điện tích dương

B. Qo là điện tích âm

C. Qo rất có thể là điên tích âm hoàn toàn có thể là điện tích dương

D. Qo phải bằng 0

Đáp án và chỉ dẫn giải

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

B

C

C

D

C

C

B

A

D

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

C

B

D

C

A

D

B

A

C

B

Câu 13: D. Hai năng lượng điện giống nhau phải cùng dấu, xúc tiến giữa hai điện tích là lực đẩy.

Xem thêm: #500 Đề Học Sinh Giỏi Văn 9 Môn Ngữ Văn, Bộ Đề Luyện Thi Hsg Ngữ Văn 9 Năm Học 2021 2022

*

Câu 14: C. Hai năng lượng điện hút nhau nên trái lốt nhau, quận 1 là điện tích dương

=> q.2 là điện tích âm

*

Câu 15: A

*

Thay số: r = 0,25m = 25cm

Câu 16: D. Lực liên hệ giữa hai điện tích q.1 và q2:

*

nên không nhờ vào vào sự xuất hiện của điện tích q3

Câu 17: B

*

Câu 18: A.

*

Câu 19: C

*

Vì hai đồ vật đẩy nhau đề nghị hai vật dụng nhiễm điện cùng dấu

Mặt khác: q1+q2=8.10-6C (1) bắt buộc hai vật với điện tích dương

Ta có: q1q2=(Fr2)/k=1,2.10-11C (2)

Từ (1) (2), ta có: q1=2.10-6C ; q2=6.10-6C

Câu 20: B

Bỏ qua trọng lượng của 3 điện tích. Vày hai năng lượng điện dương tất cả cΩng độ bự được để tại hai điểm A,B với qo để tại trung điểm của AB cần qo luôn cân bằng do chịu tính năng của nhị lực cΩng giá, trái hướng từ hai năng lượng điện q1, q2. Để điện tích quận 1 đặt trên A thăng bằng thì lực công dụng của qo lên quận 1 phải thăng bằng với lực công dụng của quận 2 lên q1, tức ngược chiều lực tác dụng của q.2 lên q1. Vậy qo buộc phải là năng lượng điện âm

Xem tiếp: Trắc nghiệm thiết bị lý 11 bài 2. Thuyết Electron. Định quy định bảo toàn điện tích