Bài viết này sẽ cung cấp cho các em các bài tập để ôn tập về lũy thừa đã học, bao hàm các dạng cơ bạn dạng như LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN – VẬN DỤNG, TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG, SO SÁNH nhì LŨY THỪA


CHUYÊN ĐỀ LŨY THỪA

Ví dụ

Bài toán 1. Viết những tích sau hoặc yêu quý sau bên dưới dạng luỹ quá của một số.

Bạn đang xem: Bài tập về lũy thừa lớp 6

(eginarrayla)2^5.8^4\b)25^6.125^3\c)625^5:25^7endarray)

Bài toán 2: Viết từng tích , yêu quý sau dưới dạng một luỹ thừa:

(eginarrayla)4^10.2^30\fb)9^25.27^4.81^3\c)25^50.125^5\d)64^3.4^8.16^4\e)3^8:3^6;2^10:8^3;12^7:6^7;21^5:81^3\f)5^8:25^2;4^9:64^2;2^25:32^4;125^3:25^4endarray)

Bài toán 3. Tính giá trị các biểu thức.

(eginarrayla)A = frac3^10.11 + 3^10.53^9.2^4\b)B = frac2^10.13 + 2^10.652^8.104\c)C = frac72^3.54^2108^4\d)D = frac11.3^22.3^7 - 9^15(2.3^14)^2endarray)

Bài toán 4: Viết những số sau bên dưới dạng tổng các luỹ thừa của 10.

213; 421; 2009; (overline abc ); (overline abcde )

Bài toán 5: So sánh các số sau, số nào khủng hơn?

(eginarrayla)27^11;81^8\b)625^5;125^7\c)5^23;6.5^22\d)7.2^13;2^16endarray)

Bài toán 6: Tính giá bán trị những biểu thức sau:

(eginarrayla)a^3.a^9\b)(a^5)^7\c)(a^6)^4.a^12\d)5^6:5^3 + 3^3.3^2\e)4.5^2 - 2.3^2endarray)

 

*

*

Bài toán 9. Tính các tổng sau bẳng giải pháp hợp lý:

*

Bài toán 10. Triển khai các phép tính sau một giải pháp hợp lý:

 

*

DẠNG 1. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN – VẬN DỤNG

 

*

*

*

*

 

DẠNG 2.

Xem thêm: Toán Lớp 3 Chia Số Có Bốn Chữ Số Cho Số Có Một Chữ Số, Giải (Tiếp Theo)

TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG

*

*

 

DẠNG 3. SO SÁNH hai LŨY THỪA

 

*
 
*

 

 

Tải về