3 1. Giới thiệu về bài học tính quý hiếm của biểu thức5 3. Bài bác tập vận dụng tính quý hiếm biểu thức6 4. Bài bác tập trường đoản cú luyện toán lớp 4 tính quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

Video tính cực hiếm biểu thức toán lớp 4

Bài học toán lớp 4 tính cực hiếm của biểu thức

1. Ra mắt về bài học tính quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ như 1: Tính quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính với tính có:


*
*
*
*
3 trừ 2 bằng 1, viết 14 trừ 3 bằng 1, viết 16 không trừ mang đến 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bởi 9, viết 9 nhớ 12 thêm một bằng 3, 7 trừ 3 bởi 4, viết 4Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 – 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày thứ nhất bán được rộng ngày thứ 2 là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày đầu tiên bán được 2624 lít, ngày trang bị hai bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) cách tính số lượng các số hạng trong hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối – Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài xích ra ta bao gồm số số hạng là: (69 – 1) : 4 + 1 = 18

Vậy hàng số trên bao gồm 18 số hạng

b) các tính tổng trong dãy số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x số lượng số hạng > : 2

Theo bài xích ra ta gồm tổng của hàng số bên trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng trong hàng số trên là 630

4. Bài tập từ bỏ luyện toán lớp 4 tính quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài bác tập

Bài 1: Tính quý giá biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 – 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 – 987 – 246

Bài 2: Tìm biện pháp tính dễ dàng nhất

a) 211 – 111 – 99

b) 324 x 8 + 45 – 152

c) 525 + 917 – 198 + 320

d) 35 x 7 : 5 

Bài 3: Tìm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 – 98

d) y – 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính số lượng số hạng của những dãy số.

Bạn đang xem: Bài toán tính giá trị của biểu thức

b) Tính tổng của hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) tất cả 50 số hạng

b) tổng là 2500

Bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính quý hiếm của biểu thức

A. Lý thuyết

Thứ tự thực hiện phép tính

Khi triển khai các phép tính vào biểu thức, ta tiến hành từ trái qua phải.

Nếu biểu thức gồm dấu ngoặc, ta thực hiện các phép toán vào ngoặc trước.

Xem thêm: Bài Thuốc Chữa Mất Ngủ Bằng Gừng Cực Đơn Giản, 4 Cách Chữa Mất Ngủ Từ Gừng Bạn Không Nên Bỏ Qua

Nếu biểu thức gồm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tiến hành phép toán nhân, phân tách trước tiếp nối mới đến phép toán cộng, trừ

B. Bài bác tập

Bài 1: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958b, 41235 + 24756 – 37968c, 324586 – 178395 + 24605d, 254782 – 34569 – 45796

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)b, 420785 + (420625 – 72438)c, (47028 + 36720) + 43256d, (35290 + 47658) – 57302e, (72058 – 45359) + 26705f, (60320 – 32578) – 17020

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 – 374 x 38d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435f, 134415 – 134415 : 45g, 235 x 148 – 148h, 115938 : 57 – 57

Bài 4: Tính quý giá của biểu thức

a, 324 x 49 : 98b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46f, 1005 – 38892 : 42

Bài 5: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 427 x 234 – 325 x 168b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 213933 – 213933 : 87 x 68b, 15275 : 47 x 204 – 204c, 13623 – 13623 : 57 – 57d, 93784 : 76 – 76 x 14

Bài 7: Tính giá trị của biểu thức

a, 48048 – 48048 : 24 – 24 x 57b, 10000 – (93120 : 24 – 24 x 57)c, 100798 – 9894 : 34 x 23 – 23d, 425 x 103 – (1274 : 14 – 14)e, (31850 – 730 x 25) : 68 – 68f, 936 x 750 – 750 : 15 -15

Bài 8: Tính quý giá của biểu thức

a, 17464 – 17464 : 74 – 74 x 158b, 32047 – 17835 : 87 x 98 – 98c, (34044 – 324 x 67) : 48 – 48d, 167960 – (167960 : 68 – 68 x 34)

Bài 9: mang lại biểu thức p. = m + 527 x n. Tính p khi m = 473, n = 138.

Bài 10: mang đến biểu thức phường = 4752 : (x – 28)

a, Tính p khi x = 52

b, search x để p = 48

Bài 11: đến biểu thức A = 1496 : (213 – x) + 237

a, Tính A khi x = 145

b, search x để A = 373

Bài 12: mang đến biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B khi x = 57

b, tìm kiếm x nhằm B = 40849

Bài 13: Hãy so sánh A với B biết

Bài 14: Viết từng biểu thức sau thành tích các thừa số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b, mm + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15: Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt dấu ngoặc vào vị trí phù hợp để biểu thức A có giá trị là (trình bày các bước thực hiện)

a, 47

b, Số bé xíu nhất tất cả thể

c, Số lớn số 1 có thể

C. Đáp án

Bài 1: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 861491 b, 28023 c, 170796 d, 174417

Bài 2: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564

e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính quý giá của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994

e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170

Bài 7: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698

e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9: 73199

Bài 10: a, 198 b, 127

Bài 11: a, 259 b, 202

Bài 12: a, 44147 b, 23

Bài 13: a, A > B b, A TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC MÔN TOÁN LỚP 4

BIỂU THỨC CÓ CHỨA bố CHỮ

Cách giải vấn đề tính nhanh giá trị của biểu thức

Đăng bởi: thpt Sóc Trăng