Để đánh giá lại hạn chế, thiếu hụt sót của phiên bản thân, Đảng viên đều cần tự làm bản kiểm điểm làm địa thế căn cứ đánh giá, xếp loại unique mỗi cuối năm. Dưới đó là mẫu phiên bản kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm theo quy định mới nhất tại giải đáp số 21.

Bạn đang xem: Bảng kiểm điểm đảng viên


*
Mục lục bài xích viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............


Họ với tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ thiết yếu quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, tác dụng đạt được

1. Về tư tưởng thiết yếu trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về bốn tưởng thiết yếu trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề lối có tác dụng việc……………………..……………………………..

- việc đấu tranh phòng, phòng những biểu thị suy thoái về tư tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự dìm diện)………………………………………..…………..

Tự đánh giá về lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

2. Về thực hiện chức trách, trách nhiệm được giao

- Việc triển khai chức trách, quyền lợi theo pháp luật (Đảng, chính quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm………...……….

- Trách nhiệm cá thể liên quan cho kết quả, hạn chế, điểm yếu ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng do bản thân phụ trách……………………...….

Tự nhận xét về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

3. Việc thực hiện khẳng định tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm với nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 văn bản nêu trên)……………….……………

2. Lý do của hạn chế, khuyết điểm………………………………………..

III. Tác dụng khắc phục đông đảo hạn chế, khuyết điểm đã làm được cấp gồm thẩm quyền tóm lại hoặc được đã cho thấy ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, yếu điểm (đã được tương khắc phục; đã khắc phục, nút độ tự khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trọng trách của cá nhân……………………………………………………...

Tự reviews về lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng sự việc được gợi nhắc kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác minh trách nhiệm của cá thể đối với từng sự việc được lưu ý kiểm điểm……………….…..

V. Hiểu rõ trách nhiệm của cá thể đối với gần như hạn chế, khuyết điểm của bằng hữu (nếu có)

VI. Phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhấn mức xếp nhiều loại chất lượng

1. Xếp các loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ

□Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ dứt nhiệm vụ

□Không chấm dứt nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

□Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ xong nhiệm vụ

□Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại quality cán bộ, công chức, viên chức

- nhận xét, nhận xét của fan quản lý, áp dụng cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- nấc xếp loại quality công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại quality đảng viên

- nhận xét, review của bỏ ra ủy:..............................................................................

Xem thêm: Luận Đoán Tử Vi Tuổi Quý Sửu Năm 2021 Nam Mạng Sinh Năm 1973

- đưa ra bộ khuyến nghị xếp loại mức hóa học lượng:..............................................................