A.LÍ THUYẾT

I.Định luật Ôm đối với toàn mạch

Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện độngcủa nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó.

Bạn đang xem: Biểu thức của định luật ôm đối với toàn mạch

I =
*

Trong đó:ξlà suất điện động của nguồn (V)

R , r là điện trở ngoài của mạch và trong của nguồn (W)

I là cường độ dòng điện (A)

-Mạch ngoài có máy thu:

Cường độ dòng điện chạy trong mạch:

*

2.Nhận xét

– Unguồn= I.Rngoài= ξ– I.r

– Nếu nguồn có r = 0 => U =ξ

– Nguồn bị đoản mạch: U =0=> I =

*

– Định luật Ôm đối với toàn mạch hoàn toàn phù hợp với định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.

– Hiệu suất nguồn điện

*

+ Nguồn điện:H=Uξ=ξ-rIξ

+Máy thu:H"=ξpU=U-r"IU=1-r"IU

II.Định luật Ohm đối với các loại đoạn mạch:

1.Biểu thức tổng quát của định luật Ohm đối với các loại đoạn mạch:


*

(Ra cực nào dấu cực đấ )


2.Các trường hợp riêng

a.Định luật Ohm đối vớiđoạn mạch chứa nguồn phát dòng


*/ UAB=E– Ir hayUBA= Ir –E(UBAlấy theo chiều dòng điện từ B đến A)

Ta cũng có thể viết:

*
(UBAlấy theo chiều dòng điện từ B đến A)


*/UAB= E – I(R + r ) hayUBA= I(r + R) –

*


Ta cũng có thể viết:

*
(UBAlấy theo chiều dòng điện từ B đến A)

b.Định luật Ohm đối với đoạn mạch chứa máy thu:


*/UAB=E+ Ir(UABlấy theo chiều dòng điện từ A đến B)

Ta cũng có thể viết:

*
(UABlấy theo chiều dòng điện từ A đến B)


*/UAB= E + I(R + r )(UABlấy theo chiều dòng điện từ A đến B) .


Ta cũng có thể viết:

*
(UABlấy theo chiều dòng điện từ A đến B).

c.Chứa R

*

B.BÀI TẬP

DẠNG 1: ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH

Phương pháp

– Định luật Ôm cho toàn mạch dùng khi

+ Tính cường độ dòng điện qua mạch chính

+ Biết được công thức tính

*
bvà rb

– Các bước làm

*
bvà rb

+ Đọc sơ đồ mạch ngoài, tính RN

+ Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch để tìm I , điền chiều dòng điện vào hình

+ Áp dụng định luật Ôm cho các đoạn mạch để tìm U và I các nhánh

DẠNG 2: ĐỊNH LUẬT ÔM CHO ĐOẠN MẠCH

Phương pháp

– Định luật Ôm cho đoạn mạch dùng khi

+ Tính cường độ dòng điện qua mạch , hiệu điện thế của các đoạn

+ Tính Ickhông tìm được ebvà rb

– Các bước làm

+ Xác định chiều dòng điện qua các đoạn (Nếu không biết giả sử)

+ Viết biểu thức định luật Ôm cho các đoạn mạch

*
(Ra cực nào dấu cực đấy)

Hoặc UAB= IAB(R + r + r’) – E + E’ (Vào cực nào dấu cực đấy)

DẠNG 3: BÀI TOÁN VỀ CÔNG VÀ CÔNG SUẤT

Phương pháp

Tính công, công suất:Áp dụng các công thức tính công và công suất

– Biện luận:

+ Lập biểu thức của đaị lượng cần tìm lớn nhất, nhỏ nhất theo biến

+ Sử dụng lập luận (tử mẫu, bất đẳng thức côsi….)

Tìm R để công suất mạch ngoài lớn nhất và tính công lớn nhất này. (R =? để PNmax; PNmax=?)

Ta có: Công suất mạch ngoàiPN= RI2=

*
với
*

PN=

*
.

Theo bất đẳng thức Cô-si (Cauchy), ta có:

*

=>PNmaxkhi

*
tức là khi R = r. Dễ dàng tính được PNmax=
*
=
*
.

Xem thêm: Bảng Giá Máy Tính Học Sinh, Sinh Viên, Máy Tính Học Sinh Casio

Tìm giá trị R ứng với một giá trị công suất tiêu thụ mạch ngoài xác định P (với P max=

*
).