This site is best viewed with Javascript. If you are unable to lớn turn on Javascript, please click here.
Bạn đang xem: Bội số chung nhỏ nhất

Bội phổ biến nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố
*
*
*
*

*
*
*
*

Cũng liên quan lại đến dữ liệu đầu vào của bạn


Chúng tôi mang lại là bạn đã viết:

bcnn(14,21)

Đây là bài toán về bội bình thường nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.


Bội chung nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm những thừa số nhân tố của 14

*Xem thêm: Câu Hỏi: Nước Đóng Vai Trò Gì Trong Quá Trình Điện Li Các Chất Trong Nước

*

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3, 7) vào quá trình tìm thừa số của các số đã cho: