Câu hỏi :

Cho hỗn hợp X bao gồm C2H2 và H2 qua xúc tác Ni nung nóng được tất cả hổn hợp Y chỉ tất cả 3 hiđrocacbon tất cả tỉ khối của Y so với H2 là 14,5. Tỉ khối của X đối với H2 là?


*