PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG trong KHÔNG GIAN

Trong không khí Oxyz, cho mặt phẳng (P) trải qua điểm M(α;β;γ) và tất cả vecto pháp tuyến đường n(a;b;c). Khi đó mặt phẳng (P) sẽ có phương tri`nh tổng thể là: a(x-α)+b(y-β)+c(z-γ)=0.

*
*
*
*
*

Đề thi Online tất cả giải bỏ ra tiết: Phương trình mặt phẳng

Bài tập cường độ <5 – 6> điểmBài tập cường độ <7 – 8> điểmBài tập cường độ <9 – 10> điểm
<5-6> Điểm thuộc mặt phẳng<7-8> Góc của 2 khía cạnh phẳng<9-10> cực trị tương quan đến cực hiếm biểu thức
<5-6> xác định phương trình mặt phẳng<7-8> Vị trí kha khá hai mặt<9-10> cực trị tương quan đến góc, khoảng cách
<5-6> xác định véc tơ pháp tuyến<7-8> Phương trình mặt phẳng qua 3 điểm<9-10> rất trị tương quan đến phân phối kính, diện tích, chu vi, thể tích
<7-8> địa chỉ tương đối mặt phẳng với phương diện cầu<9-10> một vài bài toán liên khác ý kiến – phương diện phẳng – phương diện cầu
<7-8> khoảng cách từ điểm đến mặt, khoảng cách giữa nhị mặt
<7-8> khẳng định phương trình khía cạnh phẳng đoạn chắn
<7-8> khẳng định phương trình mặt phẳng khi biết yếu tố vuông góc
<Đang cập nhật thêm><Đang update thêm><Đang cập nhật thêm

(Còn nữa)