3 Relative Clauses – Mệnh đề quan hệ 7 phương pháp rút gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ8 Phân biệt phương pháp dùng Who, Whom cùng Whose trong giờ đồng hồ anh8.4 biệt lập WHO, WHOM với WHOSE
Mệnh đề (Clause) là 1 phần của câu, nó tất cả thể bao hàm nhiều từ tuyệt có kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để giải thích rõ hơn về danh trường đoản cú đứng trước nó.

Bạn đang xem: Cách dùng who whom which


The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 relative clause, nó thua cuộc “the woman” và dùng để làm xác định danh từ đó. Nếu vứt mệnh đề này ra họ vẫn có một câu hoàn chỉnh: 

The woman is my girlfriend.

Ví dụ

Bạn vẫn xem: bí quyết who whom which

Who

Làm công ty ngữ, đại diện ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, đại diện thay mặt ngôi vật dụng vật, đụng vật

Bổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho tất cả những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang lại tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện mang lại chủ ngữ chỉ người, vật, đặc trưng trong mệnh đề quan liêu hệ xác định (who, which vẫn có thê thực hiện được)

I don’t like the table that stands in the kitchen.


*

Gia sư giờ đồng hồ Anh online

Relative Clauses – Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) ban đầu bằng những đại từ quan liêu hệ: who, whom, which, that, whose hay phần đa trạng từ quan lại hệ: why, where, when. Mệnh đề quan tiền hệ dùng làm bổ nghĩa đến danh từ bỏ đứng trước nó.

I. Các đại từ quan tiền hệ


1. WHO

– thống trị từ vào mệnh đề quan liêu hệ

– thay thế cho danh từ bỏ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O
*
Who thay thế cho danh từ chỉ người

2. WHOM

– làm cho túc từ mang đến động từ vào mệnh đề quan tiền hệ

– thay thế sửa chữa cho danh tự chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

– quản lý từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan lại hệ

– thay thế sửa chữa cho danh tự chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V
*
Which thay thế sửa chữa cho danh từ chỉ vật

4. THAT

– có thể thay vắt cho địa điểm của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ giới tính quan hệ xác định

* những trường hợp hay được dùng “that”:

– khi đi sau các hình thức so sánh nhất

– lúc đi sau các từ: only, the first, the last

– lúc danh từ đi trước bao gôm khắp cơ thể và vật

– khi đi sau những đại trường đoản cú bất định, đại từ đậy định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people và places that she had visited.

* những trường đúng theo không cần sử dụng that:

– trong mệnh đề quan hệ không xác định


– sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ download cho danh từ chỉ fan hoặc vật, thường xuyên thay cho những từ: her, his, their, hoặc bề ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

Đại từ quan liêu hệLoại danh từ núm thếVai trò vào câu
Whochỉ ngườichủ từ
Whomchỉ ngườitúc từ
Whichchỉ vậtchủ từ tuyệt túc từ
Thatchỉ tín đồ hay chỉ vậtchủ từ tốt túc từ
Whosechỉ ngườichỉ quyền sở hữu

Các trạng từ quan hệ

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ tình dục trong tiếng Anh chỉ lý do, thường núm cho cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go khổng lồ school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go to school.

2. WHERE: sửa chữa từ chỉ địa điểm chốn, thường chũm cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The hotel where we stayed wasn’t very clean.→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

 

3. WHEN: sửa chữa từ chỉ thời gian, thường núm cho từ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: vị you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

Các một số loại Mệnh đề quan liêu hệ

Có hai loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan liêu hệ khẳng định và mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định.

Mệnh đề quan tiền hệ xác định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng làm xác định danh tự đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh từ bỏ là danh tự không xác định và không cần sử dụng dấu phẩy ngăn cách nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ giới tính không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm tin tức về một người, một vật hoặc một vụ việc đã được xác định. Mệnh đề không khẳng định là mệnh đề không tuyệt nhất thiết phải gồm trong câu, không có nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ xác minh và được phân cách với mệnh đề chính bởi một hoặc hai vết phẩy (,) hay vệt gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để biết bao giờ dùng mệnh đề quan hệ không xác định, ta để ý các điểm sau:

– khi danh từ nhưng mà nó bửa nghĩa là 1 trong danh tự riêng

– lúc danh từ nhưng nó té nghĩa là một tính từ download (my, his, her, their)

– khi danh từ mà nó bửa nghĩa la một danh tự đi cùng với this , that, these, those

Một số để ý trong mệnh đề quan lại hệ

1. Ví như trong mệnh đề quan tiền hệ gồm giới từ bỏ thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ (chỉ áp dụng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Rất có thể dùng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come khổng lồ my birthday party. That makes me sad. → She can’t come khổng lồ my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa chỉ túc từ, whom hoàn toàn có thể được thay bởi who.

Ex: I’d lượt thích to talk khổng lồ the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan liêu hệ xác minh , chúng ta có thể bỏ các đại từ quan tiền hệ làm túc từ:whom, which.


5. Các cụm từ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được cần sử dụng trước whom, which với whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Cách rút gọn mệnh đề quan tiền hệ

1. Mệnh đề dục tình được rút thành các phân từ
Mệnh đề quan hệ tình dục chứa các đại từ quan lại hệ thống trị từ who, which, that rất có thể được rút gọn thành cụm hiện tại phân trường đoản cú (V-ing) hoặc quá khứ phân từ bỏ (V3/ed).

* nếu mệnh đề dục tình là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm lúc này phân từ bỏ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door to lớn me are professors. → The couple living next door khổng lồ me are professors.

* nếu mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề thụ động thì rút thành các quá khứ phân tự (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.2. Mệnh đề tình dục được rút thành nhiều động trường đoản cú nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ được rút thành nhiều động từ bỏ nguyên mẫu mã (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ giới tính có những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person to lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player lớn be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man lớn be killed in this way.

+ The woman, who is very clever & beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever & beautiful is my aunt.

4. Loại quăng quật đại từ quan hệ cùng to be trước một ngữ giới từ bỏ (một giới từ mở đầu kết phù hợp với các danh từ theo sau)

Ví dụ:

+ The beaker that is on the counter contains a solution.

Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution.

Phân biệt cách dùng Who, Whom với Whose trong tiếng anh

1. Giải pháp dùng Who

– Who được dùng như hình thức nhà từ khi từ đứng trước của chính nó là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man who spoke khổng lồ you, is my father

Người đàn ông (người mà) đã rỉ tai với anh là phụ thân tôi

The girls who serve in the shop are the owner’s daughters

Những cô bé (mà họ) giúp vấn đề ở của hàng là phụ nữ ông chủ

* Chú ý: Sau who luôn luôn là cồn từ Verb

2. Cách dùng Whom

– Whom được sử dụng như hình thức ngã túc từ, khi từ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man whom you meet is my father

Người bầy ông, người mà anh gặp mặt là phụ thân tôi

The girls whom you saw are my sisters

Những cô gái mà anh thấy là những chị họ tôi

– vào văn nói bạn ta hay được dùng who hoặc that cố kỉnh cho whom, hoặc phổ thông không chỉ có thế bỏ whom đi.

+ Ví dụ: Văn viết: The man whom you meet is my father

Văn nói: The man who you meet if my father

The man that you meet is my father

The man you meet is my father

– trong trường hợp whom có tác dụng từ bửa túc cho 1 giới từ, lúc viết ta để giới trường đoản cú trước whom, khi nói tư để giới tự sau cùng, còn whom được sửa chữa thay thế bằng that hoặc bỏ hẳn.

+ Ví dụ: Văn viết: The man lớn whom I spoke

Văn nói: The man that I spoke to

The man I spoke to.

* Chú ý: Sau whom là đại trường đoản cú Subject

3. Phương pháp dùng Whose

– Whose được dùng như bề ngoài sở hữu bí quyết khi từ đứng trước là nhà ngữ chỉ người

+ Ví dụ: The men whose houses were damaged will be compensated.

Những người dân có nhà của họ bị thiệt hại sẽ được bồi thường

Chú ý: Sau Whose là danh từ bỏ Noun, danh từ đứng sau whose không khi nào có mạo từ

Phân biệt WHO, WHOM và WHOSE

1. Phân biệt giải pháp dùng Who cùng Whose

– Sau who luôn là cồn từ còn sau whose cần là danh từ

 …N (person) + WHO + V + O

 …N (person) + WHOSE + N + V/S + V + O

Ví dụ: The woman who helped you is my English teacher

 Người phụ nữ giúp bạn là cô giáo dạy giờ đồng hồ anh của tôi.

The man whose son in my class, is a doctor

 Người bọn ông có đàn ông học thuộc lớp tôi là một trong bác sĩ

2. Phân biệt biện pháp dùng Who và Whom

– Who làm nhà từ trong mệnh đề quan lại hệ và thay thế cho danh từ chỉ người.

 …N (person) + WHO + V + O

– Whom có tác dụng túc từ cho động từ vào mệnh đề quan lại hệ và thay cố kỉnh cho danh từ chỉ người.

 …N (person) + WHOM + S + V

+ Ví dụ: I told you about the woman who lives next door.

 Do you know the boy whose mother is a nurse?

 Bạn gồm biết cậu bé mà bà mẹ cậu ấy là 1 y tá?

Bài tập về phong thái dùng Who, Whom với Whose

Bài 1: xong câu cùng với who, whom, whose

1) This is the man_____son is my friend.

2) Do you know the woman _____ name is White

3) The house _____ doors are yellow is mine

4) The girl _____ I like is you

* Đáp án:

1) This is the man whose son is my friend.

 Đây là người bọn ông mà con trai cuả ông ta là các bạn cuả tôi

2) Do you know the woman whose name is White

 Bạn bao gồm biết người thanh nữ mà têncuả cô ta là White

3) The house whose doors are yellow is mine

 Căn nhà mà lại cưả cuả nó màu vàng là bên cuả tôi

4) The girl whom I like is you

 Cô gái mà tôi ưa thích là bạn

Bài 2: Hoàn thành câu với Who hoặc Whom.

1) We are talking lớn some peasants _____ we will help.

2) The pupils _____ were lazy in the past are trying to lớn study hard.

3) The police arrested the man _____ many people admire.

4) The thief _____ I scolded stole my wallet.

* Đáp án:

1) Whom: We are talking khổng lồ some peasants whom we will help.

 Chúng tôi thủ thỉ với vài người nông dân (những fan mà) chúng tôi sẽ giúp.

2) Who: The pupils who were lazy in the past are trying to lớn study hard.

 Các em học viên (những em mà) trước đó lười học giờ đang cố gắng siêng năng học.

3) Whom: The police arrested the man whom many people admire.

 Cảnh tiếp giáp đã bắt giữ người bọn ông (người mà) có tương đối nhiều người thần tượng.

4. Whom: The thief whom I scolded stole my wallet.

 Tên trộm (người mà) tôi chửi đã đánh tráo ví của tôi

Bài 3: xong xuôi câu với Who hoặc Whose.

1) They will kill the people _____ participate in the trip.

2) The knight _____swords are long have been defeated.

3) The scientists _____ are researching a new machine have died.

4. They have destroyed the terrorists _____ plan is to demolish the tower.

* Đáp án

1) Who: They will kill the people who participate in the trip.

 Họ sẽ cạnh bên hại những người tham gia chuyến đi

2) Whose: The knight whose swords are long have been defeated

 Người hiệp sĩ bạn mà có thanh kiếm dài đã biết thành đánh bại.

3) Who: The scientists who are researching a new machine have died.

 Những đơn vị khoa học những người dân mà vẫn nghiên cứu máy bộ mới sẽ qua đời.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Nghị Luận Về Hiện Tượng Chảy Máu Chất Xám, Viết Đoạn Văn Nghị Luận Về Chảy Máu Chất Xám

4. Whose: They have destroyed the terrorists whose plan is to demolish the tower.