PHẦN ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC tía CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT PHẦN HÌNH HỌC CHƯƠNG 1: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG
*
*

Câu hỏi 1 : toàn bộ các giá trị của (x) nhằm biểu thức (sqrt x - 3 ) gồm nghĩa là: 

A (x B (x le 3) C (x > 3) D (x ge 3)

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (sqrt x - 3 ) xác minh ( Leftrightarrow x - 3 ge 0 Leftrightarrow x ge 3.)

Chọn D.

Bạn đang xem: Cách tìm đkxđ của biểu thức lớp 9


Câu hỏi 2 : Điều kiện xác minh của biểu thức (sqrt x - 8 ) là

A (x ge 8.) B (x > 8.)C (x D (x le 8.)

Lời giải chi tiết:

Ta có: (sqrt x - 8 ) xác định khi (x - 8 ge 0 Leftrightarrow x ge 8)

Chọn A


Câu hỏi 3 : Biểu thức (sqrt 2x - 8 ) có nghĩa khi và chỉ còn khi:

A (x le - 4) B (x le 4) C (x ge - 4) D (x ge 4)

Phương pháp giải:

Hàm số (y = sqrt fleft( x ight) ) khẳng định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (sqrt 2x - 8 ) xác định ( Leftrightarrow 2x - 8 ge 0 Leftrightarrow 2x ge 8 Leftrightarrow x ge 4.)

Chọn D.


Câu hỏi 4 : với (x > 0) thì biểu thức nào sau đây luôn tất cả nghĩa?

A (sqrt 2 - x ) B (sqrt x - 2 ) C (sqrt 2x )D (sqrt - 2x )

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) khẳng định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.) 


Lời giải chi tiết:

Xét đáp án A: (sqrt 2 - x ) xác minh ( Leftrightarrow 2 - x ge 0 Leftrightarrow x le 2 Rightarrow ) các loại đáp án A.

Xét giải đáp B: (sqrt x - 2 ) khẳng định ( Leftrightarrow x - 2 ge 0 Leftrightarrow x ge 2 Rightarrow ) loại đáp án B.

Xét đáp án C:(sqrt 2x ) xác định ( Leftrightarrow 2x ge 0 Leftrightarrow x ge 0 Rightarrow ) chọn giải đáp C.

Chọn C.


Câu hỏi 5 : toàn bộ các cực hiếm của (x) nhằm biểu thức (sqrt - x^2 + 6x - 9 ) xác minh là

A (x = 6) B (x > 3) C (x = 3) D (x = -3)

Lời giải chi tiết:

Biểu thức (sqrt - x^2 + 6x - 9 ) xác minh ( Leftrightarrow - x^2 + 6x - 9 ge 0).

( Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 le 0 Leftrightarrow left( x - 3 ight)^2 le 0,,left( * ight)).

Do (left( x - 3 ight)^2 ge 0,,forall x Rightarrow left( * ight) Leftrightarrow x - 3 = 0 Leftrightarrow x = 3).

Chọn C.


Câu hỏi 6 : Điều kiện xác định của biểu thức (sqrt frac2017x - 2018 ) là

A (x ge 2018)B (x e 2018) C (x > 2018)D (x

Phương pháp giải:

- (sqrt A ) xác minh (hay có nghĩa) lúc (A ge 0).

- Phân thức (fracA(x)B(x)) xác định khi (B(x) e 0).


Lời giải đưa ra tiết:

+) (frac2017x - 2018) khẳng định khi (x - 2018 e 0,, Leftrightarrow x e 2018,,,,,,,,,,,,(1))

+) (sqrt frac2017x - 2018 ) xác định ( Leftrightarrow frac2017x - 2018 ge 0 Leftrightarrow x - 2108 > 0 Leftrightarrow x > 2018.;;;;left( 2 ight))

Kết đúng theo (1) và (2) suy ra (x > 2018).

Vậy điều kiện khẳng định của biểu thức(sqrt frac2017x - 2018 ) là (x > 2018).

Chọn C.


Câu hỏi 7 : Biểu thức (sqrt 1 - y^2 )xác định khi và chỉ còn khi:

A (y le 1) B (y ge 1) C ( - 1 le y le 1) D (y e 1).

Lời giải bỏ ra tiết:

(sqrt 1 - y^2 )xác định ( Leftrightarrow 1 - y^2 ge 0 Leftrightarrow y^2 le 1 Leftrightarrow , - 1 le y le 1)

Chọn C


Câu hỏi 8 : Điều khiếu nại của (x) nhằm biểu thức (sqrt 3 - x )có nghĩa là:

A (x le 3) B (x > 3) C (x D (x ge 3)

Lời giải chi tiết:

(sqrt 3 - x ) gồm nghĩa ( Leftrightarrow 3 - x ge 0 Leftrightarrow x le 3.)

Chọn A


Câu hỏi 9 : Điều khiếu nại của (x) nhằm biểu thức (sqrt 3x - 6 ) bao gồm nghĩa là:

A (x ge - frac12) B (x ge 2) C (x ge - 2) D (x ge frac12)

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) gồm nghĩa ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (sqrt 3x - 6 ) khẳng định ( Leftrightarrow 3x - 6 ge 0 Leftrightarrow x ge 2.) 

Chọn B.


Câu hỏi 10 : Tìm tất cả các cực hiếm của (x) nhằm biểu thức (P = sqrt x - 2 ) xác định.

A (x B (x > 2) C (x ge 2) D (x le 2)

Phương pháp giải:

Biểu thức: (sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.) 


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (P = sqrt x - 2 ) khẳng định ( Leftrightarrow x - 2 ge 0 Leftrightarrow x ge 2.)

Chọn C.


Câu hỏi 11 : Điều kiện xác minh của biểu thức (sqrt 2019 - frac2019x ) là:

A (x e 0) B (x ge 1) C (left< eginarraylx ge 1\x D (0

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (sqrt 2019 - frac2019x ) xác định

( Leftrightarrow 2019 - frac2019x ge 0 Leftrightarrow frac2019left( x - 1 ight)x ge 0 Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx - 1 ge 0\x > 0endarray ight.\left{ eginarraylx - 1 le 0\x

Câu hỏi 12 : Biểu thức (Pleft( x ight) = sqrt 2019 - 3x + x - 2020) tất cả nghĩa khi: 

A (x ge 673) B (x le 673) C (x D (x e 2020) 

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (sqrt 2019 - 3x + x - 2020) khẳng định ( Leftrightarrow 2019 - 3x ge 0 Leftrightarrow x le 673.)

Chọn B.


Câu hỏi 13 : Điều kiện để biểu thức (M = frac1sqrt x - 1) khẳng định là

A (x > 1) B (x > 0) C (x > 0,,;,,x e 1)D (x ge 0,,;,,x e 1)

Phương pháp giải:

Biểu thức (frac1fleft( x ight)) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) e 0.)

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (M = frac1sqrt x - 1) khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\sqrt x - 1 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\x e 1endarray ight..)

Chọn D.


Câu hỏi 14 : với cái giá trị làm sao của (x)thì (sqrt x^2 + 5x - 6 ) có nghĩa?

A (x le 1)B (x ge - 6)C (x ge 1) cùng (x le - 6)D (x ge 1) hoặc (x le - 6)

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (sqrt x^2 + 5x - 6 = sqrt left( x - 1 ight)left( x + 6 ight) )

Để (sqrt x^2 + 5x - 6 )có nghĩa thì (left( x - 1 ight)left( x + 6 ight) ge 0)

 ( Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx - 1 ge 0\x + 6 ge 0endarray ight.\left{ eginarraylx - 1 le 0\x + 6 le 0endarray ight.endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx ge 1\x ge - 6endarray ight.\left{ eginarraylx le 1\x le - 6endarray ight.endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx ge 1\x le - 6endarray ight.)

Chọn D.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : kiếm tìm điều kiện xác định của biểu thức (P = dfrac1sqrt x^2 - 6x + 9 .) 

A (x > 3)B (x le 3)C (x ge 3)D (x e 3)

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Biểu thức (dfrac1sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) > 0.)


Lời giải đưa ra tiết:

Biểu thức (P = dfrac1sqrt x^2 - 6x + 9 ) xác minh ( Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 > 0) ( Leftrightarrow left( x - 3 ight)^2 > 0 Leftrightarrow x - 3 e 0 Leftrightarrow x e 3.)

Vậy với (x e 3) thì biểu thức (P = dfrac1sqrt x^2 - 6x + 9 ) xác định.

Chọn D.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 16 : Điều kiện khẳng định của biểu thức (sqrt 6 - 3x ) là:

A (x le 2)B (x ge 2) C (x ge 0)D (x

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Hàm số (sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải chi tiết:

(sqrt 6 - 3x ) xác định ( Leftrightarrow 6 - 3x ge 0 Leftrightarrow 3x le 6 Leftrightarrow x le 2.)

Chọn A.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 17 : toàn bộ các quý giá của (x) để biểu thức (P = sqrt<3>fracx - 3x^2 - 3x + 2) xác định là

A (x e 1) và (x e 2) B (x e 2) C (x e 1) và (x e 3)D (x ge 3)

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phân thức khẳng định khi còn chỉ khi chủng loại thức không giống 0.


Lời giải đưa ra tiết:

Biểu thức (P = sqrt<3>fracx - 3x^2 - 3x + 2) khẳng định ( Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 e 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x e 2endarray ight.).

Chọn A.

Xem thêm: Hand Phone Là Gì - Telephone Là Gì Trong Tiếng Anh


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 18 : Điều kiện nhằm biểu thức(A = frac2017sqrt x - 1) xác minh là:

A (x > 0)B (x > 1)C (x > 0,x e 1)D (x ge 0,x e 1)

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Cách kiếm tìm điều kiện khẳng định của 1 phân thức : biểu thức dưới mẫu khác 0, biểu thức trong căn to hơn hoặc bởi 0


Lời giải đưa ra tiết:

Biểu thức (A = frac2017sqrt x - 1) xác định ( Leftrightarrow left{ eginarraylsqrt x - 1 e 0\x ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylsqrt x e 1\x ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x ge 0endarray ight.)

Chọn lời giải D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 19 :

*

A
*
B
*
1;c)xgeq 0" align="absmiddle" />C
*
1;c)forall x" align="absmiddle" />D
*
1;c)xgeq 0" align="absmiddle" />

Đáp án: D


Lời giải đưa ra tiết:

*


Đáp án - giải mã

Câu hỏi đôi mươi : Tìm điều kiện của x để biểu thức sau có nghĩa:

a) (sqrt 2 - 5x ) b) (frac1sqrt 1 - x ) c) (sqrt x^2 - 4x + 4 ) d) (frac1sqrt x^2 - 4x + 4 )

A (eginarrayla),,x le frac25 và & b),,x c),,forall x và & & d),,x ge 2endarray)B (eginarrayla),,x le frac25 và & b),,x c),,forall x và & & d),,x le 2endarray)C (eginarrayla),,x ge frac25 và & b),,x c),,forall x & & và d),,x e 2endarray)D (eginarrayla),,x le frac25 và & b),,x c),,forall x & & & d),,x e 2endarray)

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

a) (sqrt 2 - 5x ) có nghĩa ( Leftrightarrow 2 - 5x ge 0 Leftrightarrow - 5x ge - 2 Leftrightarrow x le frac25.)

b) (frac1sqrt 1 - x ) xác minh ( Leftrightarrow left{ eginarraylsqrt 1 - x e 0\1 - x ge 0endarray ight. Leftrightarrow 1 - x > 0 Leftrightarrow x 0 Leftrightarrow left( x - 2 ight)^2 > 0 Leftrightarrow x - 2 e 0 Leftrightarrow x e 2.)


Đáp án - lời giải

40 bài xích tập tổng phù hợp về Căn thức bậc nhị

40 bài tập tổng hợp về Căn thức bậc hai gồm đáp án cùng lời giải cụ thể đủ các mức độ


Xem cụ thể
*
*
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp plovdent.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép plovdent.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.