Bài toán tìm kiếm tiệm cận hàm số là một trong những nội dung đặc biệt trong chương I – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát điều tra và vẽ đồ vật thị hàm số, công tác Giải tích lớp 12. Văn bản này hay xuyên có mặt trong những đề thi, kiểm tra. Gắng được phương thức xác định tiệm cận hàm số trên laptop cầm tay CASIO fx 580VNX là phương châm của bài viết này.

Bạn đang xem: Cách tìm số đường tiệm cận bằng máy tính

Bài toán tra cứu tiệm cận hàm số sau: Số tiệm cận đứng của đồ dùng thị hàm số fracsqrtx+9-3x^2+xlà:3201

(Trích câu 18 – Mã đề 101 đề thi THPTQG 2018)

 Lời giải từ bỏ luận

Ta kể lại về có mang tiệm cận đứng, đường thẳng $latex x=x_0$ được điện thoại tư vấn là mặt đường tiệm cận đứng của vật dụng thị hàm số $latex y=f(x)$ nếu ít nhất một trong số điều kiện sau được thoả mãn:

$latex undersetx o x_0^-mathoplim ,f(x)=+infty \ undersetx o x_0^-mathoplim ,f(x)=-infty \ undersetx o x_0^+mathoplim ,f(x)=+infty \ undersetx o x_0^+mathoplim ,f(x)=-infty$

Quay quay trở về bài toán trên, ta có tập xác minh của $latex f(x)$ là: $latex D=<-9;+infty )ackslash ;1$.

Ta có: $latex undersetx o -1^+mathoplim ,dfracsqrtx+9-3x^2+x=+infty$ yêu cầu $latex x=-1$ là tiệm cận đứng

Mặc khác:

$latex eginalign & undersetx o 0mathoplim ,dfracsqrtx+9-3x^2+x \ & =undersetx o 0mathoplim ,dfracleft( sqrtx+9-3 ight)left( sqrtx+9+3 ight)left( x^2+x ight)left( sqrtx+9+3 ight) \ và =undersetx o 0mathoplim ,dfracx+9-9left( x^2+x ight)left( sqrtx+9+3 ight) \ và =undersetx o 0mathoplim ,dfrac1left( x+1 ight)left( sqrtx+9+3 ight) \ & =dfrac16 \ endalign$

Nên $latex x=0$ không phải là tiệm cận đứng.

Vậy chỉ có 1 đường tiệm cận đứng vì vậy ta chọn đáp án D.

Chúng ta rất có thể xác định nhanh số lượng giới hạn của $latex f(x)$ bằng máy tính xách tay cầm tay CASIO fx 580VNX như sau:

Bước 1: Nhập biểu thức $latex f(x)$

Cách bấm: as<+9$p3R*