Bạn vẫn xem: Cách Xác Định Tính Chẵn Lẻ Của Hàm Số Bằng laptop Casio, Tập Xác Định, Tính Chẵn Lẻ, Tính Tuần Hoàn trên plovdent.com

Trong bài viết này, Diễn bọn toán Casio sẽ trình bày cách thức sử dụng CASIO fx 580VNX để chất vấn tính chẵn, lẻ của một hàm con số giác mang đến trước.

Đang xem: Cách khẳng định tính chẵn lẻ của hàm số bằng máy tính casio

Vấn đề kiểm tra xác định tính chẵn, lẻ của một hàm số lượng giác thường tạo ra nhiều trở ngại cho học viên . Do đó, Diễn bầy toán Casio sẽ trình bày phương thức sử dụng máy tính xách tay cầm tay CASIO fx 580VNX để khám nghiệm tính chẵn, lẻ của một hàm con số giác mang đến trước.

Bài toán 1.

Xét tính chẵn lẻ của hàm số sau:

$fleft( xight)=sin x.cos ^2x+an x$

Hướng dẫn giải

Tập khẳng định của hàm số là $D=mathbbRackslash leftkin mathbbZight$

Sử dụng thủ tục TABLE để soát sổ giá trị của $fleft( xight)$ cùng $fleft( -xight)$

Vào cách thức TABLE w8

Nhập vào hàm số $fleft( xight)=operatornamesextinx.cos ^2x+an x$ với $gleft( xight)=operatornamesextinleft( -xight).cos ^2left( -xight)+an left( -xight)$

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Quan sát bảng giá trị ta thấy $fleft( xight)=-gleft( xight)$ hay $fleft( xight)=-fleft( -xight)$

Vậy $fleft( xight)$ là hàm số lẻ

Định nghĩa

Cho hàm số $y=fleft( xight)$ khẳng định trên miền D

$y=fleft( xight)$ là hàm số chẵn $Leftrightarrow left{ eginalign & forall xin DRightarrow -xin D  & fleft( -xight)=fleft( xight),forall xin D endalignight.$$y=fleft( xight)$ là hàm số lẻ $Leftrightarrow left{ eginalign & forall xin DRightarrow -xin D  & fleft( -xight)=-fleft( xight),forall xin D endalignight.$

Chú ý

$y=sin x$: TXĐ $D=mathbbR$ với là hàm số lẻ$y=cos x$: TXĐ $D=mathbbR$ và là hàm số chẵn$y=an x$: TXĐ $D=mathbbRackslash left dfracpi 2+kpiight,left( kin mathbbZight)$ và là hàm số lẻ$y=cot x$: TXĐ $D=mathbbRackslash left kpiight,left( kin mathbbZight)$ và là hàm số lẻĐồ thị của hàm số chẵn đã đối xứng qua trục tung, thứ thị của hàm số lẻ đối xứng qua trung ương ONếu $D$ không là tập đối xứng (Tức là $exists xin D$ mà $-xotin D$ ), thì ta có thể kết luận hàm số $y=fleft( xight)$ không chẵn, ko lẻ.Nếu tồn tại $xin D$ nhưng mà $fleft( -xight)e fleft( xight)$ và $fleft( -xight)e -fleft( xight)$ thì hàm số $y=fleft( xight)$ không chẵn, ko lẻ.Hàm số chẵn (lẻ) $pm $ Hàm số chẵn (lẻ) $=$ Hàm số chẵn (lẻ)Hàm số chẵn * Hàm số chẵn$=$ Hàm số lẻ* Hàm số lẻ$=$ Hàm số chẵnHàm số chẵn * Hàm số lẻ$=$ Hàm số lẻHàm số chẵn $pm $ Hàm số lẻ $=$ Hàm số ko chẵn, không lẻ