Tóm tắt kỹ năng Đồng biến, nghịch biến. Phương pháp tìm khoảng chừng đồng biến, nghịch thay đổi của hàm số. Ứng dụng đạo hàm, vệt của tam thức bậc 2. Bài tập trắc nghiệm được chọn lọc từ những đề thi thử.

Nhắc lại kỹ năng xét dấu

Xét vết của nhị thức bậc 1: Nhị thức bậc nhất đối với x là biểu thức có dạng

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 là hàm đồng đổi mới (nghịch biến).