A.Lí thuyết

I. Sản phẩm tự những mức năng lượng trong nguyên tử:

Quy tắc: "Các electron vào nguyên tử lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp mang lại cao"

- từ bỏ trong ra bên ngoài có 7 nấc năng lượng, tương tự với 7 lớp e

- trong những lớp: các e theo lần lượt chiếm những phân lớp theo phân mức năng lượng tăng dần dần là s, p, d, f…

- sản phẩm công nghệ tự bố trí theo nút năng lượng: 1s 2s 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s ...Bạn vẫn xem: Cách xác định số electron lớp bên ngoài cùng


*

II.Cấu hình electron của nguyên tử

1.Cấu hình electron của nguyên tử

- Là phương pháp để mô tả sự xắp sếp các e vào nguyên tử trong những lớp cùng phân lớp

- cách biểu diễn cấu hình (dạng chữ số): nla

Trong đó:

n: STT của lớp.Bạn đang xem: Cách xác định số electron lớp ngoài cùng

l: tên phân lớp.

Bạn đang xem: Cách xác định số lớp electron

a: Số e có mặt tại phân lớp với lớp tương ứng

VD: 1s1 là thông số kỹ thuật với 1 e trên phân lớp s của lớp thứ nhất (phân lớp 1s)

* công việc viết thông số kỹ thuật electron:

- khẳng định số electron của nguyên tử.

- Điền e vào các phân lớp theo sản phẩm công nghệ tự mức năng lượng. (Chú ý mang lại số e buổi tối đa cho các phân lớp)

VD:

Ne (Z=10): 1s22s22p6

Cl (Z=17):1s22s22p63s23p5

Ar (Z=18):1s22s22p63s23p6

Hoặc viết gọn: 3s23p6

Fe (Z=26):1s22s22p63s23p63d64s2

Hoặc viết gọn: 3d64s2

Cấu hình e rất có thể viết theo từng lớp, ví dụ như Na cócấu hình 1s22s22p63s1 có thể được viết gọn dưới dạng 2, 8, 1.

* Nguyên tố họ s, chúng ta p, họ d:

- e ở đầu cuối điền vào phân lớp làm sao thì thành phần là họ đấy

VD:

- Ar là nguyên tố p. Vì electron ở đầu cuối của Ar điền vào phân lớp p.

- fe là nhân tố d vì electron ở đầu cuối của sắt điền vào phân lớp d.

2.Cấu hình electron nguyên tử của trăng tròn nguyên tố đầu

- SGK.

- nhận xét: những nguyên tố phần đa họ s với p

3.Đặc điểm của electron lớp ngoài cùng

- Đối với toàn bộ các nguyên tố, phần ngoài cùng có nhiều nhất là 8 electron (không tham gia vào các phản ứng chất hóa học (trừ một số đk quánh biệt).

- Khí hiếm: gồm 8 electron phần bên ngoài cùng (trừ He có 2 electron phần ngoài cùng)

- Kim loại: 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng

- Phi kim: 5, 6, 7 electron ở phần bên ngoài cùng

B. Bài xích tập

1. Dạng 1:Tìm nguyên tố cùng viết cấu hình electron của nguyên tử

- tìm kiếm Z =>Tên nguyên tố, viết cấu hình electron.

VD:Một nguyên tử X tất cả số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp electron trong nguyên tử X là

Z = 19⇒ thông số kỹ thuật electron là: 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ gồm số lớp e là 4

2. Dạng 2: Viết cấu hình electron của ion - xác minh tính chất của nguyên tố

a. Từ cấu hình e của nguyên tử =>Cấu hình e của ion tương ứng.

- thông số kỹ thuật e của ion dương: tiết kiệm hơn số e ngơi nghỉ phân lớp bên ngoài cùng của ngtử bằng đúng điện tích ion đó.

- cấu hình e của ion âm: thừa nhận thêm số e bởi đúng điện tích ion đó vào phân lớp bên ngoài cùng của ngtử.

b. Dựa vào cấu hình e, xác định kết cấu nguyên tử, đặc thù của nguyên tố.

- lớp ngoài cùng tất cả 8 e làngtố khí hiếm.

- lớp ngoài cùng có 1, 2, 3 e lànguyên tố kim loại.

Xem thêm: Có Làm Thì Mới Có Ăn Không Dưng Ai Dễ Đem Phần Đến Cho, Giải Thích Câu Ca Dao:

- lớp ngoài cùng tất cả 5, 6, 7 lànguyên tố phi kim- phần bên ngoài cùng gồm 4 e có thể là kim loại, tuyệt phi kim.

VD1: Cu2+ có thông số kỹ thuật electron là

Hướng dẫn: cấu hình e của Cu:1s22s22p63s23p63d104s1⇒Cấu hình e của Cu2+là:1s22s22p63s23p63d9