Bạn đang xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và mua ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (342.87 KB, 1 trang )


~

~

nE

TID TUYEN SINH VAo

LOP 10 THPT

riNH

THAI NGUYEN

Uj~--rJUrn.,""7L.1.,,,,,,,rt tJ;nh

s6

385 IQD-SGDDT ngay lập tức 2510212021 cuaSO"GDDT ThaiNguyen)

MON: ToAN

(Danh mang lại thi sinh thi vao chuyen Toan)

I. Quy djnh chung1. Hinh tlnrc thi:

11

luan.

Bạn đang xem: Cấu trúc đề thi chuyên toán

2. Thai gian him bai thi: 180 phut.3. Thang diem cham thi: 10 diem.

4. Gioi han ki~n thirc: Chirong trinh mon Toan trung học cơ sở hien hanh.

II. C§u true d~ thi

Ph§n NQi dung Di~m

- Can b?c hai, can bac ba.

-Ham s6 b?c nhat, mê man s6 y =ax" (a

»

0); Tuong giao gitradirong thang (d)y=ax+b va Parabol (P)y=ax2

(a

:;t:

O).

D~i sc3 - Bai toan v~ bien d6i bieu thirc dẻo s6.

4

,

0

- Phuong trinh, h~ phuong trinh dai s6.

- Phuong trinh nghiem nguyen.

- Bfit d~ng thirc, eire tri dẻo s6.

-Da thirc.

Xem thêm: What'S The Difference Between Chicken Stock Là Gì Trong Tiếng Việt?

-Cac bai toan teo lien quan lại d~n: Hop s6, s6 nguyen t6, s6 chinh

Sc3hoc

va

phuong, cfiu t(;10s6,tinh phân chia h~t,irocchung

Ian

nhat, boi chung

nho nhat,

2,0

toan

roo

rae -Toan suy luan logic.- Ly thuyet tro chai.

Hinh hQc Cac bai toan v~ hinh hQc ph~ng

4,0

Chu

y:


Tài liệu liên quan


*
kết cấu đề thi vào 10 tỉnh giấc Bắc Giang 5 888 4
*
chuyên đề luyện thi đại học - cđ : cấu trúc đề thi đại học cao đẳngmôn toán học tập (Full) 25 402 0
*
TB kết cấu đề thi vào lớp 10 năm học 2010-2011 4 500 3
*
Phân tích kết cấu cơ bản bão haiyan tháng 11 năm trước đó bằng số liệu tái đối chiếu 36 693 0
*
Tổng hợp, nghiên cứu kết cấu và vận dụng của phức chất Lysine với một số kim nhiều loại sinh học tập 77 606 0
*
cấu tạo đề thi tuyển chọn lớp 10 (Toán Văn) 3 155 0
*
cấu tạo đề thi tuiye63n sinh vào lớp 10 và thi vào trường chăm năm 2011 8 251 0
*
cấu trúc đề thi vào lớp 10 thpt 1 345 0
*
cấu tạo đề thi vào lớp 10 trung học phổ thông ( Môn Văn) 1 405 0
*
kết cấu đề thi vào lớp 10 thpt ( Môn trang bị lý) 1 498 0
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(342.87 KB - 1 trang) - cấu trúc đề thi vào 10 chuyên Toán năm 2020 - 2021 sở Thái Nguyên | Toán học, Đề thi vào lớp 10 - Ôn Luyện
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay
×