Spinning Đang mua tài liệu...
Đăng nhập để download
Download tài liệu vẫn trừ đôi mươi point!

Xem phía dẫn


5 các bạn hãy đăng nhập để nhận xét cho tư liệu này
Giáo án siêng đề Ngữ Văn 7 - Kì 1
*
5 5 1

5 - Rất có lợi 1


4 - xuất sắc 0


3 - mức độ vừa phải 0


2 - Tạm đồng ý 0


1 - Không có ích 0


Mô tả


PHÒNG GD&ĐT VĨNH T

NG

ƯỜ

TR

NG thcs KIM XÁ

ƯỜ

CH

NG TRÌNH D Y CHUYÊN Đ NĂM H C 2019-2020

ƯƠ

Môn: Ng

Văn . Kh i: 7

H thương hiệu giáo vên d y:

Nguy n Th Y n

ế

D y

những l

p

ạ ở

: 7A1, 7A2, 7A3

I. K ho ch d y:

ế

Th i gian

Gi

ng văn

Ti

ng Vi

t

ế

T phường làm văn

H c kỳ I

S bu i:

5 bu i

3 bu i

7 bu i

H c kỳ II

S bu i:

5 bu i

4 bu i

6 bu i

II. Ch

ng trình c

th :

ươ

H C KỲ 1

Bu

i

Ti

t

ế

Ch

đ

ủ ề

N i dung ki

n th

c

ế

HS y u, kém

ế

HS trung bình

HS khá, gi

i

1

3

ÔN T P

Â

CÁC

VĂN

B N

A

NH T

Â

D NG

U

N m đ

c ki

n th c

ượ

ế

c

b n v

ơ

Văn b n

nh t d ng

và làm cho đ

c

ượ

các bài t

p

m c đ

nh n bi

t, thông hi

u

ế

v Văn b n nh t d ng.

Bạn đang xem: Chuyên đề văn 7 kì 2

N m v ng đ

c ki

n

ượ

ế

th c c b n v Văn b n

ơ ả

nh t d ng

và có tác dụng đ

c

ượ

các bài bác t

p

m c đ

thông hi

u, v n d ng

th p v

Văn b n nh t

d ng.

N m v ng đ

c ki

n

ượ

ế

th c c

b n v

Văn

ơ

b n nh t d ng

cùng làm

đ

c những bài t

p

m c

ượ

đ

v n d ng th p, v n

d ng cao v

Văn b n

nh t d ng.

2

3

ÔN T P

Â

LIÊN

K T; B

Ê

Ô

C C;

U

M CH

L C

TRONG

VĂN

B N.

A

N m đ

c ki

n th c

ượ

ế

c

b n v

ơ

Liên k t

ế

trong văn b n; B c c

ố ụ

văn b n; M ch l

c

trong văn b n cùng làm

đ

c những bài t

p

ượ

m c đ

nh n bi

t,

ế

thông hi

u v Liên k t

ế

trong văn b n; B c c

ố ụ

văn b n; M ch l

c

trong văn b n.

N m v ng đ

c ki

n

ượ

ế

th c c b n v Liên k t

ơ ả

ế

trong văn b n; B c c

văn b n; M ch l

c trong

văn b n và làm đ

c các

ượ

bài t

p

m c đ thông

ậ ở

hi

u, v n d ng th p v

Liên k t trong văn b n;

ế

B c c văn b n; M ch

ố ụ

l

c trong văn b n.

N m v ng đ

c ki

n

ượ

ế

th c c

b n v

Liên

ơ

k t trong văn b n; B

ế

c

c văn b n; M ch l

c

trong văn b n.và làm

đ

c những bài t

p

m c

ượ

đ

v n d ng th p, v n

d ng cao v

Liên k t

ế

trong văn b n; B c

c

văn

b n;

M ch

l

c

trong văn b n.

3

3

C NG

C V

Ô Ề

CA DAO,

DÂN CA

N m đ

c ki

n th c

ượ

ế

c

b n v

ơ

v ca dao

dân ca và làm đ

c

ượ

các bài xích t

p

m c đ

nh n bi

t, thông hi

u

ế

v v ca dao dân ca.

Xem thêm: Công Thức Giải Phương Trình Bậc 2 Và Tính Nhẩm Nghiệm Pt Bậc 2

ề ề

N m v ng đ

c ki

n

ượ

ế

th c c

b n v

v

ca

ơ

dao dân ca với làm

đ

c các bài t

p

ượ

m c đ

thông hi

u,

v n d ng th phường v

ca

dao dân ca.

N m v ng đ

c ki

n

ượ

ế

th c c

b n v

v

ca

ơ

dao dân ca và làm đ

c

ượ

các bài t

p

m c đ

v n d ng th p, v n

d ng cao v

v

ca dao

dân ca.

4

3

C NG

N m đ

c ki

n th c

ượ

ế

N m v ng đ

c ki

n

ượ

ế

N m v ng đ

c ki

n

ượ

ế

1

Giáo án PTNL Văn 10


Giáo án PTNL Văn 8


Giáo án PTNL Văn 9 HK II


Giáo án PTNL Văn 11


Giáo án PTNL Văn 11 bộ 3


Giáo án PTNL Văn 12


Giáo án chuyên đề HSG Văn 10 xuất xắc


Ngữ văn 18-19


Giáo an văn 9 HKI 2


Giáo an văn 9 HK I 3 cột