" class="title-header">Câu lệnh xóa màn hình hiển thị trong thư viện CRT gồm dạng : A. Clear screen; B. Clear scr; C. Clrscr; D. Clr scr;
*

45 điểm

Trần Tiến


câu. Lệnh xóa screen trong thư viện CRT bao gồm dạng :A. Clear screen;B. Clear scr;C. Clrscr;D. Clr scr;
*

Trả lời: trong pascal, sau thời điểm khai báo thư viện CRT, ta cần sử dụng lệnh Clrscr; nhằm xóa màn hình.Đáp án: C

Trả lời: trong pascal, sau khi khai báo thư viện CRT, ta cần sử dụng lệnh Clrscr; nhằm xóa màn hình.Đáp án: C