Câu hỏi: công của loại điện bao gồm đơn vị là gì?

A.J/m

B.kWh

C.W

D.kVA

Lời giải:

Đáp án: BCông của dòng điện bao gồm đơn vị làkWh

*

Cùng đứng đầu lời giải tìm kiếm hiểu chi tiết hơn về điện năng và công suất nhé!

1. Điện năng là gì?

a) mẫu điện gồm mang năng lượng:

Dòng điện có năng lượng vì nó bao gồm thể thực hiện công cùng cung cấp nhiệt lượng. Năng lượng của dòng điện gọi là điện năng.

Bạn đang xem: Công có đơn vị là gì

Ví dụ:

+ dòng điện qua bếp điện có tác dụng bếp điện nóng dần lên (cung cấp nhiệt lượng).

+ mẫu điện qua quạt điện làm cho cánh quạt điện cù (thực hiện công).

b) Sự chuyển hóa điện năng thành những dạng năng lượng khác

- Điện năng là năng lượng của cái điện. Điện năng có thể chuyển hóa thành những dạng năng lượng khác, trong đó gồm phần năng lượng bổ ích và có phần năng lượng vô ích.

- Tỉ số giữa phần năng lượng hữu dụng được chuyển hóa từ điện năng với toàn bộ điện năng tiêu thụ được gọi là hiệu suất sử dụng điện năng:

*

Trong đó:

Ai: là năng lượng tất cả ích

Ahp: là năng lượng hao phí

Atp: là năng lượng toàn phần được huyển hóa từ điện năng

2. Công của chiếc điện


Công của loại điệnlà lượng điện năng nhưng một đoạn mạch tiêu thụ khi bao gồm dòng điện chạy qua để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

Công của loại điện được đo bằng công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển gồm hướng các điện tích.

- Lượng điện năng sử dụng được đo bằng công tơ điện. Mỗi số đếm của công tơ điện mang đến biết lượng điện năng đã được sử dụng là một kilôoat giờ:1kW.h=3600000J=3600kJ1kW.h=3600000J=3600kJ.

3. Công thức tính công của mẫu điện

Xét đoạn mạch như hình vẽ:

*
Hình 1: Đoạn mạchAB

Khi đặt một hiệu điện thế U vào đoạn mạch AB, các điện tích tự do có trong mạch sẽ chịu tác dụng của lực điện. Sự chuyển dời có hướng của các điện tích này tạo thành cái điện trong đoạn mạch và khi đó lực điện thực hiện công. Nếu cường độ chiếc điện là I thì sau một thời gian t sẽ tất cả điện lượng (q=It) di chuyển vào đoạn mạch và khi đó lực điện thực hiện một công là:

(A=Uq=UIt)

Trong đó:

A là công của cái điện (J)

U hiệu điện thế giữa hai đầu mẫu điện (V)

I là cường độ chiếc điện (A)

t là thời giân điện lượng di chuyển vào đoạn mạch (s)

q: điện lượng di chuyển vào đoạn mạch (C )

công của dòng điện tất cả đơn vị là : kWh(ki lô oát,1KWh = 3,6.106J)

Công thức tính Công suất

P= U.I

P: Công suất (W)

U: HĐT (V)

I: CĐDĐ (A)

1W = 1V.A

*Công thức tính công của cái điện:

A = phường t = U.I.t

1KWh = 3,6.106J

* Đo công của loại điện:

_ Lượng điện năng sử dụng được đo bằng công tơ điện

_ Mỗi số đếm của công tơ điện mang lại ta biết lượng điện năng được sử dụng là 1KWh

Phân biệt những đơn vị chỉ công suất:

kVA:

k là viết tắt của kilo

V là viết tắt của từ Volt

A là viết tắt của Ampere

Trong một mạng điện xoay chiều thì công suất biểu kiến S là vecto tổng của công suất thực p. Và công suất phản kháng Q.

Volt-Ampere được viết tắt là VA là đơn vị đo công suất của dòng điện. Đơn vị này được tính bằng tích hiệu điện thế tính theo Volt với cường độ chiếc điện tính theo Ampere.

Trong mạch điện 1 chiều, VA tương đương với Watt. Tuy vậy trong cái điện luân chuyển chiều, VA thường được cần sử dụng để tính công suất biểu kiến còn Watt được sử dụng để tính công suất thực.

Trên một mạch điện luân phiên chiều, công suất biểu kiến thường có độ lớn hơn so với công suất thực.

Xem thêm: Toán 5 Trang 111 - Giải Toán Lớp 5 Trang 111

kW:

K là viết tắt của kilo

W là viết tắt của Watt đơn vị đo công suất p trong hệ đo lường quốc tế. Đơn vị này được lấy theo tên của công ty khoa học James Watt

Công suất đến biết sự cố kỉnh đổi năng lượng ΔE trong một khoảng thời gian Δt.