*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Công thức hóa học của axit sunfuric

Hoà tan hết 25,2 gam kim loại R trong dung dịch axit HCl, sau bội nghịch ứng thu được 10,08 lít H2(đktc). Sắt kẽm kim loại R là


Hoà tan hoàn toàn 6,5 gam một sắt kẽm kim loại A chưa rõ hoá trị vào hỗn hợp axit H2SO4, thì thu được 2,24 lít H2(đktc). Kim loại A là


Cho hỗn hợp X bao gồm Al cùng Ag phản ứng với dung dịch axit H2SO4thu được 5,6 lít H2(đktc). Sau bội nghịch ứng còn 3 gam một hóa học rắn không tan. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Ag trong các thành phần hỗn hợp X lúc đầu là


Hòa tung 50,54 gam tất cả hổn hợp X gồm (Fe, Al) trong dung dịch H2SO4 loãng dư chiếm được V lít khí H2 (đktc) cùng dung dịch A, cô cạn dung dịch A chiếm được 178,22 gam các thành phần hỗn hợp muối. Cực hiếm của V là


Hòa tan trọn vẹn hỗn hòa hợp (Fe, Mg) bởi dung dịch HCl 20% (vừa đủ) thu được hỗn hợp A. Trong hỗn hợp A độ đậm đặc của MgCl2 = 11,787%. Tính C% của FeCl2 trong dung dịch A


Cho 69,75 gam tất cả hổn hợp A gồm CaCO3 cùng Na2CO3 công dụng vừa đầy đủ với 337,5 gam hỗn hợp HCl 14,6% thu được hỗn hợp X và V lit CO2 (đktc). Quý giá của V là


Cho 50,9 gam tất cả hổn hợp rắn A có BaCl2 và BaCO3 tác dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp H2SO4 nhận được V lít CO2 (đktc), 58,25 gam kết tủa và dung dịch X. Quý hiếm của V là


Dung dịch axit loãng H2SO4 lúc phản ứng với chất nào sau đây mà khí H2 không hóa giải ra (không được sinh ra)?


Khi cho sắt kẽm kim loại Fe tính năng với axit H2SO4 đặc, nóng, dư không tạo ra thành sản phẩm nào trong các sản phẩm sau đây?


Cho 4,8 gam sắt kẽm kim loại magie chức năng vừa đầy đủ với dung dịch axit clohidric. Thể tích khí Hiđro thu được sống đktc là:


Khi cho 500ml hỗn hợp NaOH 1M chức năng vừa đủ với dung dịch H2SO4 2M tạo ra thành muối hạt trung hòa. Thể tích hỗn hợp H2SO4 2M là:


Cho 10,5 gam các thành phần hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Zn, Cu vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư, bạn ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần xác suất theo khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong láo lếu hợp lúc đầu là:


Hòa rã vừa hết đôi mươi gam các thành phần hỗn hợp CuO với Fe2O3 trong 200 ml hỗn hợp HCl 3,5M . Cân nặng mỗi oxit trong các thành phần hỗn hợp là:


Hòa chảy 7,74 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg, Al trong 500ml dung dịch tất cả hổn hợp chứa HCl 1M với H­2SO4 0,38M loãng. Thu được hỗn hợp A với 8,736 lít khí H2 (đktc). Trọng lượng muối bao gồm trong dung dịch A là


Thể tích khí sinh ra ở đktc khi đến hỗn hợp tất cả 9 (g) Al và 6,5 (g) Zn vào 100 ml dung dịch HCl 1M cùng H2SO4 1M là:


Cho 8 gam Mg, fe vào dung dịch HCl vừa đủ. Sau bội nghịch ứng nhận được m gam muối. Hỏi m nằm trong vòng nào?


Cho 8,4 gam Mg, Zn vào dung dịch H2SO4 vừa đủ. Sau phản ứng thu được hỗn hợp X, 3,6 (g) hóa học rắn với 4,48 (l) khí làm việc đktc. Phần trăm trọng lượng kim một số loại Zn bao gồm trong tất cả hổn hợp là:


Cho 8 gam Mg, Al vào hỗn hợp (HCl) vừa đủ. Sau bội phản ứng thu được hỗn hợp X, 2,36 (g) chất rắn cùng 6,272 (l) khí làm việc đktc. Phần trăm khối lượng mỗi kim loại có trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là.


Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 16 gam CuO và 4 gam MgO trong dung dịch H2SO4 20% vừa đủ. Tính cân nặng dung dịch H2SO4 sẽ dùng.


Hỗn hòa hợp X bao gồm Fe và Al (với tỉ trọng mol 1 : 1). Hòa tan trọn vẹn m gam X bởi dung dịch HCl dư, sau bội nghịch ứng thu được 5,6 lít H2 (đktc). Quý hiếm của m là:


Hòa tan m gam oxit sắt cần 150 ml dd HCl 3M . Khía cạnh khác, khử toàn thể m gam oxit sắt bằng CO nóng, dư chiếm được 8,4 gam sắt. Cách làm oxit sắt là


Cho tất cả hổn hợp Al và 1 kim loại hóa trị II tan trong hỗn hợp H2SO4 loãng toàn vẹn thu được dung dịch A và gồm H2 thoát ra. Cho A tính năng với dung dịch BaCl2 vừa đủ thấy bóc ra 93,2 gam kết tủa trắng. Thanh lọc kết tủa rồi cô cạn hết nước lọc nhận được 36,2 gam muối hạt khan. Trọng lượng kim loại ban sơ là


Cho tất cả hổn hợp A có Fe và FeS tính năng với hỗn hợp HCl dư chiếm được 2,24 lít hỗn hợp khí X ở điều kiện tiêu chuẩn. Tất cả hổn hợp khí này còn có tỉ khối so với hiđro là 9. Thành phần xác suất theo khối lượng của các thành phần hỗn hợp Fe và FeS ban đầu lần lượt là


Hòa tan không còn muối cacbonat trung hòa của sắt kẽm kim loại A bằng dung dịch H2SO4 vừa đủ nồng độ 19,6% thì nhận được dung dịch đựng muối sunfat độ đậm đặc 26,57%. Khẳng định kim loại A
Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 1 Lớp 3 Môn Tiếng Việt Năm Học 2021, Bộ 15 Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 3

Một hỗn hợp kim loại có Al, Cu, sắt . Ví như cho tất cả hổn hợp này tác dụng với dung dịch HCl dư thì nhận được 8,96 lít khí (đktc) và 9 gam chất rắn. Trường hợp cho các thành phần hỗn hợp này tính năng vừa đủ với dung dịch NaOH thì cần dùng 100 ml hỗn hợp NaOH 2M. % trọng lượng của fe trong tất cả hổn hợp là


Cho 122,4g tất cả hổn hợp X có Cu, Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 đặc, lạnh thu được 10,08 lít SO2 (đktc), hỗn hợp Y và sót lại 4,8g kim loại. Cô cạn hỗn hợp Y thu được m gam muối bột khan. Tính m.