Ankadien có những đặc điểm hóa học nào, các phân biệt và pha chế nó ra sao, thuộc tham khảo bài viết dưới đây nhé
*

Lý thuyết Ankadien


- Ankađien là rất nhiều hiđrocacbon ko no, mạch hở trong phân tử gồm chứa 2 link đôi sót lại là các liên kết đơn.

Bạn đang xem: Lý thuyết ankadien

*

Ankadien dễ dàng nhất - C3H4

- công thức tổng quát: CnH2n-2(n ≥3). - Danh pháp gắng thế: số chỉ địa điểm nhánh + tên nhánh + thương hiệu mạch chính + a + số chỉ vị trí nối đôi + đien. - Đồng phân: đồng phân ankin, đồng phân xicloanken, đồng phân bixicloankan, đồng phân ankađien. Riêng rẽ đồng phân ankađien có các loại: đồng phân mạch C; đồng phân vị trí nối đôi cùng đồng phân hình học. - các ankađien tiêu biểu:

CH2=CH-CH=CH2 Buta-1,3-đien tốt đivinyl CH2=C(CH3)-CH=CH2 2-Metylbuta-1,3-đien tuyệt isopren

Buta-1,3-đien cùng isopren là đầy đủ ankađien phối hợp điển hình. Phần sau đây chỉ nói đến các chất này.

I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản ứng cộng cộng H2, cùng dung dịch Br2và cộng HX

vì mang link đôi C=C vào phân tử nên ankađien cũng có phản ứng đặc trưng là phản nghịch ứng cộng. Những phản ứng cộng xẩy ra với ankađien cũng như như sống anken. Mặc dù vì bao gồm chứa 2 liên kêt đôi C=C cần ankađien rất có thể tham gia phản ứng cùng theo tỉ trọng mol 1:1 hoặc 1:2.

a. Cộng tỷ lệ mol 1:1

- cộng kiểu 1,2 (thường xẩy ra ở ánh sáng thấp khoảng chừng -800C): bội phản ứng này chỉ ảnh hưởng tác động đến 1 links đôi C=C, liên kết còn lại giữ lại nguyên:

CH2=CH-CH=CH2+ H2→CH3-CH2-CH=CH2(Ni, t0)

- cùng kiểu 1,4 (thường xẩy ra ở nhiệt độ cao hơn khoảng 400C): bội phản ứng này tác động ảnh hưởng đến cả 2 links đôi và tạo ra 1 links đôi C=C mới nằm giữa 2 liên kết đôi ban đầu.

CH2=CH-CH=CH2+ H2→CH3-CH=CH-CH3(Ni, t0)

b. Cộng phần trăm mol 1:2

CH2=CH-CH=CH2+ 2H2→CH3-CH2-CH2-CH3(Ni, t0)

→Ankađien cũng làm mất màu hỗn hợp nước brom. Bài tập về phản ứng cùng thường hỏi về số thành phầm sinh ra bởi vì phản ứng cộng xác suất mol 1:1.

2. Làm phản ứng trùng hợp

các phản ứng trùng hợp chủ yếu xẩy ra theo kiểu 1,4.

nCH2=CH-CH=CH2→(-CH2-CH=CH-CH2-)n(Na, t0) (Cao su buna) nCH2=C(CH3)-CH=CH2→(-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n(xt, t0, p)

(Cao su isopren)

3. Phản bội ứng oxi hóa

a. Oxi hóa hoàn toàn

CnH2n-2+ (3n - 1)/2O2→nCO2+ (n - 1)H2O

Đặc điểm của phản bội ứng đốt cháy ankađien: nCO2> nH2Ovà nCO2- nH2O= nankađien.

Xem thêm: Đáp Án Lời Giải Chi Tiết Đề Thi Minh Họa Thpt Quốc Gia 2018 Môn Hóa Học

b. Lão hóa không hoàn toàn

Ankađien cũng làm mất màu dung dịch thuốc tím làm việc ngay nhiệt độ thường.

II. NHẬN BIẾT

Thuốc test là dung dịch Brom hoặc dung dịch KMnO4.Hiện tượng là dung dịch bị mất màu sắc (hoặc nhạt màu)

III. ĐIỀU CHẾ

1. Tách H2từ ankan tương xứng

CH3-CH2-CH2-CH3→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2 CH3-CH(CH3)-CH2-CH3→CH2=C(CH3)-CH=CH2+ 2H2

2. Buta-1,3-đien

2C2H5OH→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2O + H2(MgO, ZnO, 4500C) CHΞC-CH=CH2+ H2→CH2=CH-CH=CH2(Pd/PbCO3; t0)