Gia sƣ năng lực Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP TỐN LỚP HỌC ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3, điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ (a;b; c) để trước ý vấn đáp : bài : (1 điểm) A Phân số phần tơ đậm hình : 4 b c d 7 B Phân số năm mươi nhì phần tám mươi tư viết : 25 52 52 a b c 84 804 84 bài bác 2: (1, điểm) 72 A Kết phép trừ : : 25 25 76 82 68 a b c 25 25 25 1 B Kết phép cộng : + : a b c 12 12 12 C Kết phép tính : : : 12 12 a b c đôi mươi 20 bài bác : (1 điểm) A vào phân số sau, phân số bé nhỏ : 6 6 a b c d B Phân số phân số ? a a 20 24 b 24 trăng tròn c trăng tròn 18 d d 52 408 d 76 50 d d 12 15 18 trăng tròn PHẦN TỰ LUẬN : (6, điểm) bài : (1 điểm) tra cứu x, biết : a x - = b x : = 16 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… bài xích : (1,5 điểm) Viết số tương thích vào địa điểm chấm : a 1kg30 g = ……………………g 2 b 15 phút = ……………… phút c 2m 49 dm = … dm bài : (1 điểm) a) Điền chữ phù hợp vào địa điểm chấm : N A C B 3cm 2cm Thự c trang bị M 6cm Thự c O đồ gia dụng D Q Hình …………………………………… 2cm Thự c vật p Hình …………………………………… b) diện tích s hình bình hành ABCD là……………… diện tích s hình MNPQ …………………………… bài 4: ( điểm ) Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi 125 cm Chiều rộng lớn rộng hình chữ nhật chiều nhiều năm Tính chiều nhiều năm chiều bài xích giải bài : (1 điểm) Hiện bà mẹ 28 tuổi Sau năm tuổi bà mẹ gấp lần tuổi Tính tuổi người bài xích giải ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào chữ trước ý câu sau: Câu 1(0,5 điểm) Số tương thích điền vào địa điểm chấm A B C.8 D x 21 = = 7 x 49 Câu 2(0,5 điểm) Phân số A B 27 18 rút gọn gàng thành phân số tối giản là: 54 C Câu 3(0,5 điểm) vào phân số sau phân số khủng nhất? 99 99 99 A B C 100 99 98 Câu 4(0,5 điểm) Phép trừ tất cả kết là: 18 18 13 36 A B.5 C D 18 18 18 2 Câu 5(0,5 điểm) Số tương thích viết vào khu vực chấm để 37m 9dm = … dm là: A 379 B 3709 C 37009 D 3790 Câu6(0,5 điểm) chưng Hồ sinh năm 1890 bác sinh vào: A cụ kỉ XX B cầm kỉ XIX C nạm kỉ XVIII II PHẦN TỰ LUẬN (7điểm) Câu 1(3 điểm) a + = ……………………………………………………………………… 15 b : = ……………………………………………………………………… c 5 x = ………………………………………………………………… 14 Câu 2(1điểm) search x x- 11 2 = : 5 Câu 3(2điểm) Lớp 4A lớp 4B thu góp 98 kilogam giấy vụn, lớp 4B thu góp số giấy vụn số giấy vụn lớp 4A Hỏi lớp thu góp kilơgam giấy vụn? Giải Câu 4(1điểm) người mẹ 27 tuổi Sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Tính tuổi tín đồ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ I/ Phần trắc nghiệm: (5 điểm) Khoanh vào chữ trƣớc câu vấn đáp đúng: 1) quý hiếm số số 342011 là: A 20000 B 2000 C 200 D 200000 2) Kết phép tính 45+55+234 = A 100 B 334 C 244 D 254 3) trong phân số sau phân số béo 1: 4 5 A B C D 5 4) vào phân số phân số tối giản 18 18 A B C D 4 24 24 2 5) Số tương thích điền vào nơi chấm 5m 34dm = dm là: A 534 B 5034 C 5304 D 5340 6) trong số số vừa phân chia hết mang đến 2, vừa phân tách hết mang đến 3: A 542 B 554 C 552 D 544 7) Tỉ lệ thiết bị 1: 10000, đo tren đồ dùng 1cm độ nhiều năm thực là: A 100cm B 1000cm C 10000cm D 10cm 8) Hình thoi tất cả hai đường chéo 3dm 6dm diện tích hình thoi là: A 18 dm2 B dm2 C dm D 18 dm 9) trong hình hình hình bình hành: A B C D 10) Lớp 4A tất cả 26 học sinh, lớp 4B có 30 học sinh : Tỉ số lớp 4A lớp 4B là: 30 26 26 30 A B C D 26 26 30 30 II/ Phần trường đoản cú tính: (5 điểm): bài bác 1:Thực phép tính: 1) 12 + 10 = 24 24 36 15 2) = 12 12 7 x = 4 4) : = 3) bài : search x : a) x : 101 = 25 b) 1944 : x = 162 3/Bài toán: ba 30 tuổi, tuổi tuổi bố Hỏi bố tuổi, tuổi ? bài xích giải 4/ bài xích tốn : Lớp 4A bao gồm 35 học sinh lớp 4B gồm 33 học sinh tham gia trồng Lớp 4A trồng những lớp 4B 10 Hỏi lớp trồng , biết học sinh trồng số nhƣ ? bài bác giải ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) * Khoanh vào chữ trƣớc câu trả lời đúng: bài xích (0,5 điểm) : quý hiếm số số 372011 là: A 70000 B 7000 C 700 D 700000 bài xích (0,5 điểm): Số thích hợp điền vào địa điểm chấm 53m 4cm = dm là: A 534 B 5034 C 5304 D 5340 B bài xích 3: (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S: A trong hình thoi ABCD (xem hình bên): a/ AB DC không b/ AB không tuy nhiên song cùng với AD C D bài (0,5 điểm): mang lại số sau: 20; 30; 50; 90 số chia hết cho 2, 3, là: A trăng tròn B 30 C 50 D 90 bài (0,5 điểm) : gồm viên bi màu xanh lá cây viên bi màu đỏ phân số số viên bi màu xanh so với toàn bô viên bi là: A 10 B 10 bài xích (0,5 điểm): trong phân số sau: A B PHẦN II: TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) bài xích 1: ( điểm) Tính C D 10 ; ; ; phân số bé nhỏ 1? 9 C D 10 a/ + = 9 b/ ─ = 12 c/ 5 x : = 14 bài xích 2: (1 điểm) - tìm x: a) x x 105 = 25 b) x : 2  x = x = x = x = bài xích 3: (3 điểm) Một ruộng hình chữ nhật gồm nửa chu vi 175m, chiều rộng chiều nhiều năm Tính diện tích s ruộng hình chữ nhật bài giải bài (1 điểm) Tổng hai số 500, hiệu nhì số 50 Tìm hai số ... Thoi là: A 18 dm2 B dm2 C dm D 18 dm 9) vào hình hình hình bình hành: A B C D 10) Lớp 4A gồm 26 học tập sinh, lớp 4B gồm 30 học sinh : Tỉ số lớp 4A lớp 4B là: 30 26 26 30 A B C D 26 26 30 30 II/ Phần... 45 +55 +2 34 = A 100 B 3 34 C 24 4 D 2 54 3) trong phân số sau phân số mập 1: 4 5 A B C D 5 4) trong phân số phân số buổi tối giản 18 18 A B C D 4 24 24 2 5) Số phù hợp điền vào chỗ chấm 5m 34dm = ... 4/ vấn đề : Lớp 4A có 35 học viên lớp 4B có 33 học sinh tham gia trồng Lớp 4A trồng các lớp 4B 10 Hỏi lớp trồng , biết học sinh trồng số nhƣ ? bài giải