A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8: trong vườn có 45 cây ổi, số kilomet ổi ít hơn số cây mãng cầu là 18 cây. Hỏi trong sân vườn có tất cả bao nhiêu cây na?

A. 63 cây.

Bạn đang xem: 60 đề kiểm tra cuối học kì 1 toán lớp 2

B. 27 cây

C. 62 cây

D. 28 cây

B. Phần từ luận:

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

29 + 27 59 + 31 70 - 35 81 - 37

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 2: kiếm tìm x

a. X - 28 = 44 b. 100 – x = 36

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 57 ki –lô-gam gạo. Buổi chiều bán được nhiều rộng buổi sáng 18 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều bán được từng nào ki-lô-gam gạo?

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 4: Hiệu nhị số bởi 74, nếu giữ nguyên số trừ, bớt số bị trừ đi 9 đơn vị chức năng thì hiệu hai số lúc đó bằng bao nhiêu?

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 5: Tìm một trong những biết rằng đem số đó cùng với 35 thì được số tất cả hai chữ số kiểu như nhau nhưng mà tổng nhì chữ số đó bởi 18.

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

2. Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu số

1

2

3

4

5

6

7

8

Ý đúng

C

B

C

D

D

B

D

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1: 2 điểm (Mỗi phần đặt tính và tính đúng 0,5đ)

Câu 2: 1 điểm, từng phần đúng 0,5 điểm

a. X - 28 = 44

x = 44 + 28

x = 72

b. 100 – x = 36

x = 100 - 36

x = 64

Câu 3: 2 điểm

Bài giải

Buổi chiều bán được số kg gạo là: (0,5đ)

57 + 18 = 75(kg) (1đ)

Đáp số: 75kg (0,5đ)

Câu 4: 0,5điểm

Bài giải:

Nếu không thay đổi số trừ, bớt số bị trừ đi 9 đơn vị chức năng thì hiệu nhị số đó sụt giảm 9 1-1 vị. Vậy hiệu mới là:

74 – 9 = 65

Đáp số: 65

Câu 5: 0,5 điểm

Bài giải:

Ta có: 18 = 9 + 9

Số có hai chữ số kiểu như nhau mà lại tổng hai chữ số đó bởi 18 là 99

Số đề xuất tìm là:

99 – 35 = 64

Đáp số: 64

II. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán giỏi nhất

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Bài 1: Viết số phù hợp vào vị trí chấm: (1 điểm)

87; 88; 89; ..........; ..........; ...........; ............; 94; 95

82; 84; 86;...........;...........;............;............; 96; 98

Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào vị trí chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

Chín mươi sáu.

………….................................

.....................................................

84

Bài 3: Tính nhẩm: (1 điểm)

a. 9 + 8 = .....

b. 14 – 6 = ....

c. 2 + 9 =......

d. 17 – 8 =......

Bài 4: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (1 điểm)

a. 8 + 9 = 16 □

b. 5 + 7 = 12 □

Bài 5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 57 + 26

b. 39 + 6

c. 81 – 35

d. 90 - 58

Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

a. 8 dm + 10 dm = ........ Dm

A. 18 dm

B. 28 dm

C. 38 dm

b. Search x biết: x + 10 = 10

A. X = 10

B. X = 0

C. X = 20

Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng: (1 điểm)

a. Gồm bao nhiêu hình chữ nhật?

A. 1 hình

B. 2 hình

C. 3 hình

b. Bao gồm bao nhiêu hình tam giác?

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

Bài 8: (2 điểm)

a. Nhà của bạn Mai nuôi 44 nhỏ gà. Nhà của bạn Hà nuôi thấp hơn nhà bạn Mai 13 nhỏ gà. Hỏi nhà của bạn Hà nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)

b. Em hái được 20 bông hoa, chị hái được không ít hơn em 5 bông hoa. Hỏi chị hái được mấy bông hoa? (1 điểm)

2. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Bài 1: Số ?

10, 20, 30,.......,......, 60, ......., 80,.......,100.

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào nơi ..... Của từng phép tính

a, 12 - 8 = 5 .......

b, 24 -6 = 18 .......

c, 17 - 8 = 9 .........

d, 36 + 24 = 50.........

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

32 - 25

94 - 57

53 + 19

100 - 59

Bài 4: tìm kiếm x:

a, x + 30 = 80

b, x -22 = 38

Bài 5:

a, Tổ em trồng được 17 cây. Tổ bạn trồng được 21 cây. Hỏi cả nhì tổ trồng được bao nhiêu cây?

b, Quyển truyện bao gồm 85 trang. Trọng điểm đã đọc 79 trang. Hỏi tâm còn nên đọc mấy trang nữa thì không còn quyển truyện?

Bài 6: Viết tiếp vào địa điểm chấm

17 giờ hay.......giờ chiều 24 giờ tốt ........giờ đêm

Bài 7: xem tờ định kỳ tháng 5 tiếp sau đây rồi vấn đáp câu hỏi:

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Tháng

5

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 
Ngày 19 - 5 là sản phẩm công nghệ ......... Trong tháng 5 có.... Ngày nhà nhật. Đó là đầy đủ ngày ................. Tuần này, sản phẩm công nghệ năm là ngày 17. Tuần trước, lắp thêm năm là ngày ... . Tuần sau, lắp thêm năm là ngày.... Em được nghỉ học máy bảy và công ty nhật. Vậy em đi học tất cả ....... Ngày.

Bài 8: Viết phép trừ gồm số bị trừ, số trừ với hiệu bằng nhau.

Bài 9: Vẽ một mặt đường thẳng và đặt tên mang lại đường trực tiếp đó.

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 3

Bài 1. (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a/ 39 + 6 =?

A. 44

B. 45

C. 46

D. 99

b/ 17 – 9 =?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

c/ 98 – 7 =?

A. 28

B. 91

C. 95

D. 97

d/ 8 + 6 =?

A. 14

B. 15

C. 86

D. 68

Bài 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

27 + 69 14 + 56 77 – 48 63 – 45

Bài 3: tra cứu x: (1 điểm)

x + trăng tròn = 48 x – 22 = 49

Bài 4: Điền vết >; 13 + 29 …… 28 + 14 97 – 58 …….32 + 5

Bài 5: (1 điểm)

a/ Xem lịch rồi mang đến biết:

 

 

11

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 đôi mươi 27

mon 11 tất cả …… ngày. Gồm …… ngày chủ nhật.

b. Đồng hồ nước chỉ mấy giờ?

………………….. …..…………………

Bài 6. (2 điểm)

a. Anh trọng lượng 47 kg, em nhẹ hơn anh 19 kg. Hỏi em trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

b. Thùng bé xíu đựng được 51 lít nước, thùng bự đựng nhiều hơn thế thùng bé nhỏ 19 lít nước. Hỏi thùng béo đựng được từng nào lít nước?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài 7: (1điểm)

Trong hình bên dưới:

a/ gồm …… hình tam giác.

b/ bao gồm …... Hình tứ giác.

4. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 4

Thời gian: 60 phút

Bài 1: (1 điểm)

Tính nhẩm:

16 + 3 = ….. 14 – 8 = …..
15 – 6 = ….. 9 + 7 = …..

Bài 2: (2 điểm)

Đặt tính rồi tính:

a) 35 + 44

b) 46 + 25

c) 80 – 47

d) 39 – 16

Bài 3: (1 điểm)

Số?

a) 16l+ 5 l – 10l =

b) 24kg – 13kg + 4kg =

Bài 4: (2 điểm)

Tìm X biết:

a) X + 16 = 73

................................

................................

................................

b) X – 27 = 57

................................

................................

................................

Bài 5: (1 điểm)

Nhận dạng hình:

Trong hình vẽ dưới đây:

Có … hình tam giác.

Có … hình tứ giác.

Bài 6: (1 điểm)

Điền số thích hợp để được phép tính đúng:

 

+

 

=

100

 

 

-

 

=

50

Bài 7: (2 điểm)

a) Mẹ 34 tuổi, cha hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi phụ vương bao nhiêu tuổi?

Bài giải

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

b) Anh Tùng học lớp 5 cân nặng nặng 43 kg, bạn Tuấn học lớp 2 nhẹ hơn anh Tùng 15 kg. Hỏi bạn Tuấn cân nặng từng nào kilôgam?

Bài giải

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

5. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 5

Bài 1) (2đ) Đặt tính rồi tính:

54 + 36 27 + 63 54 - 38 88 - 49

Bài 2) (2đ) search X

a) x - 36 = 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) 92 - x = 45

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 3) (2đ)

Trong một ngày, cửa hàng bán được 56 kilogam đường, trong số ấy buổi sáng bán tốt 27kg. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kilogam đường?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 4) (2đ) Khoanh tròn vào vần âm trước hiệu quả đúng

a/ 28 + 36 + 14=? b/ 76 - 22 - 38 = ?
A. 68 A. 26
B. 78 B. 15
C. 79 C. 16

Bài 5 (1đ) Hình bên có:

……..tam giác

……..tứ giác

Bài 6 (1đ) Viết phép tính gồm hiệu ngay số bị trừ

6. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 6

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a/ 85 – 39 = ?

A. 45

B. 46

C. 55

D. 56

b/ 29 – 5 + 15 = ?

A. 49

B. 39

C. 19

D. 9

Bài 2: Viết những số vào ô trống

Đọc

Viết

Tám mươi lăm

 

Chín mươi chín

 

Bài 3: Đặt tính rồi tính

43 + 57 92 – 75 43 + 57 92 – 75

Bài 4: search x

a/ x – 22 = 38

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b/ x + 14 = 4

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 5: Một cửa hàng buổi sáng bán tốt 45 kilogam đường, buổi chiều bán được thấp hơn buổi sáng sủa 24 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán tốt bao nhiêu ki lô gam đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 6: mẫu vẽ bên có mấy hình tam giác?

Hình vẽ trên có…………. Hình tam giác.

7. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 7

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống

Số hạng

38

15

25

 

Số hạng

27

 

25

32

Tổng

 

60

 

82

 

Số bị trừ

11

 

64

90

Số trừ

4

34

 

 

Hiệu

 

15

34

38

Bài 2: Tính:

a) 72 – 36 + 24 =

b) 36 + 24 - 18

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước công dụng đúng

Số hình tứ giác trong hình vẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 4: Bình trọng lượng 28 kg, An nhẹ nhàng hơn Bình 4 kilogam . Hỏi An nặng bao nhiêu ki lô gam?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Bài 5: Điền số tương thích vào nơi chấm

a) Một ngày có ………. Giờ

b) 15 giờ tuyệt ……….giờ chiều

c) từ bỏ 7 giờ đồng hồ sáng mang lại 10 giờ đồng hồ sáng cùng ngày là …. Giờ.

Bài 6: Tính nhanh

10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

..............................................................................

...............................................

I. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 được tải nhiều nhất:

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 giỏi nhất:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 môn giờ Việt

III. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 plovdent.combiên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 môn giờ đồng hồ Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 2020 - 2021 Đề tiên phong hàng đầu Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 3 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 5 cỗ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 2020 - 2021

Ngoài 37 đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán trên. Các bạn có thể bài viết liên quan nhiều đề thi giỏi và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay cùng khó dành cho các bé bỏng học Toán lớp 2 được chắn chắn chắn, củng gắng và cụ chắc kỹ năng nhất. Kế bên ra, các em tất cả thể tham khảo thêm tài liệu môn giờ đồng hồ Việt 2 với giải toán lớp 2 tuyệt Tiếng Anh lớp 2, Giải tự nhiên và thoải mái và xã hội 2, bài tập vào ngày cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn những chương trình của lớp 2.

Xem thêm: Khu Công Nghiệp Quế Võ 1 Bắc Ninh Ở Đâu, Khu Công Nghiệp Quế Võ 1, Bắc Ninh

Từ việc luyện tập thường xuyên các Đề thi Toán lớp 2 học tập kỳ 1 này, chúng ta học sinh sẽ mau lẹ nắm được những dạng bài xích thi nhưng mà từ đó các em tự khắc phục ăn điểm yếu, củng cố kỉnh kiến thức, nhằm tới lúc làm bài thi thật thì sẽ đảm bảo được tác dụng cao hơn. Chúc những em học xuất sắc phần Toán lớp 2 kì 1.

Sau hầu như giờ tiếp thu kiến thức căng thẳng, chắc hẳn các các bạn sẽ rất mệt mỏi. Thời điểm này, đừng thay ôn vượt mà ảnh hưởng tới ý thức và sức khỏe phiên bản thân. Hãy giành cho mình 1 chút thời hạn để giải trí và rước lại tinh thần bạn nhé. Chỉ 10 phút cùng với những bài bác trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui sau đây của chúng tôi, các các bạn sẽ có được sự dễ chịu và thoải mái nhất, chuẩn bị cho bài học kinh nghiệm sắp tới:

bạn có tiềm năng trở nên học sinh xuất sắc môn nào? sinh vật nào ngủ quên trong tâm địa hồn bạn? Đoán nghề nghiệp tương lai của doanh nghiệp qua hầu hết bức ảnh Bạn sẽ là bạn gái tương lai của người nào trong BTS thử tài cùng với 10 câu hỏi đố vui "siêu xoắn"