Câu 1: Một học viên đã điều chế với thu khí NH3 theo sơ đồ gia dụng sau đây, nhưng kết quả thí nghiệm không thành công. Lí do bao gồm là:

*
 

A. NH3 ko được pha trộn từ NH4Cl với Ca(OH)2.

Bạn đang xem: Đề thi hóa 11 học kì 1

B. NH3 ko được thu bằng cách thức đẩy nước cơ mà là đẩy ko khí.

C. Thí nghiệm trên xảy ra ở điều kiện thường buộc phải không bắt buộc nhiệt độ.

D. Ống nghiệm phải đặt hướng xuống chứ chưa phải hướng lên.

Câu 2: Độ bổ dưỡng của phân lấn được reviews bằng các chất % của :

A. N B. K2O

C. P D. P2O5

Câu 3: Sục V lít CO2(đkc) vào 100ml hỗn hợp Ca(OH)2 2M nhận được 10 gam kết tủa.V có mức giá trị là:

A. 2,24 lít hoặc 6,72 lít.

B. 2,24 lít.

C. 6,72 lít.

D. 2,24 lít hoặc 4,48 lít.

Câu 4: Hiđroxit nào dưới đây không đề xuất là hiđroxit lưỡng tính:

A. Cr(OH)3. B. Al(OH)3 .

 C. Zn(OH)2. D. Ba(OH)2.

Câu 5: Cho 20 gam Fe tác dụng với HNO3 loãng thu được sản phẩm khử độc nhất vô nhị NO. Sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được sống đktc là :

A. 2,24 lít. B. 11,2 lít.

 C. 4,48 lít. D. 6,72 lít.

Câu 6: cho dãy những chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Gồm bao nhiêu hóa học trong hàng vừa công dụng được với hỗn hợp HCl, vừa công dụng được với hỗn hợp NaOH?

A. 5. B. 2.

C. 3. D. 4.

Câu 7: cho N (Z = 7). Thông số kỹ thuật electron của Nitơ là?

A. 1s22s22p4.

B. 1s22s22p6. 

C. 1s22s22p3 .

D. 1s22s22p5.

Câu 8: Photpho trắng được bảo quản bằng cách ngâm trong:

A. benzen. B. ete. 

C. dầu hoả. D. nước.

Câu 9: “Nước đá khô” không nóng chảy mà thăng hoa cần được dùng làm tạo môi trường xung quanh lạnh cùng khô khôn xiết tiện đến việc bảo vệ thực phẩm. Nước đá khô là:

A. H2O rắn. B. CO2 rắn.

C. SO2 rắn. D. CO rắn.

Câu 10: Dẫn luồng khí co qua hỗn hợp Al2O3, CuO, MgO, Fe2O3 đun nóng, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được chất rắn là:

A. Al2O3, Cu, MgO, fe .

 B. Al; Fe, Cu, Mg.

C. Al2O3, Cu, Mg, Fe.

D. Al2O3, Cu, MgO, Fe2O3.

Câu 11: Khi cho quỳ tím vào dung dịch HCl 0,10M thì quỳ tím đảo sang màu:

A. vàng. B. xanh.

C. trắng. D. đỏ.

Câu 12: Phân đạm hỗ trợ cho cây cải tiến và phát triển nhanh, cho nhiều hạt, củ, quả. Hiện thời người ta chủ yếu sử dụng đạm urê nhằm bón mang lại cây trồng. Cách làm phân tử của đạm urê là:

A. NaNO3. B. (NH2)2CO.

C. NH4NO3. D. NH4Cl.

Câu 13: Một dung dịch tất cả nồng độ = 2,5.10-10 mol/l. Môi trường thiên nhiên của dung nhờn này là:

A. Kiềm.

B. Axit.

 C. Trung tính

D. Lưỡng tính.

Câu 14: Những kim loại nào tiếp sau đây không chức năng được với hỗn hợp HNO3 đặc, nguội

A. Fe, Al B. Zn, Pb

C. Mn, Ni D. Cu, Ag

Câu 15: chất nào dưới đây không dẫn năng lượng điện được?

A. Nước làm việc hồ, nước mặn.

 B. Nước biển.

C. KCl rắn, khan.

 D. Dung dịch KCl trong nước.

Câu 16: dung dịch X gồm chứa a mol Na+, b mol Mg2+, c mol Cl- với d mol SO42-. Biểu thức nào sau đây đúng:

A. a + b = c + d.

 B.  a + 2b = c + 2d.

C. a + 2b = c + d.

 D. a + 2b = - c - 2d.

Câu 17: mang lại từ từ dung dịch (NH4)2SO4 vào hỗn hợp Ba(OH)2. Hiện tượng xẩy ra là?

A. có kết tủa trắng.

 B. không gồm hiện tượng.

 C. có hương thơm khai bay lên và bao gồm kết tủa trắng.

 D. có khí hương thơm khai cất cánh lên.

Câu 18: Cho trăng tròn gam NaOH vào dung dịch cất 39,2 gam H3PO4. Hỏi muối như thế nào được sản xuất thành? cân nặng là bao nhiêu ?

A. Na3PO4: 50 gam.

B. Na2HPO4: 14,2 gam và Na3PO4: 49,2 gam.

C. Na3PO4: 50 gam cùng Na2HPO4: 22,5 gam.

 D. NaH2PO4: 36 gam với Na2HPO4: 14,2 gam.

Xem thêm: Hợp Chất Phenolic Là Gì ? Vì Sao Lại Cần Thiết Cho Sức Khỏe?

 II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Viết phương trình chất hóa học theo sơ vật sau, ghi rõ điều kiện (nếu có):

 

Câu 2: (2,0 điểm) Khi mang lại 3,32 gam hỗn hợp Fe cùng Cu tác dụng hoàn toàn cùng với 400 ml dung dịch HNO3 0,5M chiếm được 1,008 lít khí NO tuyệt nhất (đktc).

a) Tính phần trăm cân nặng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu ?

b) Tính nồng độ mol của axit HNO3  trong hỗn hợp sau bội nghịch ứng ? Biết thể tích hỗn hợp không đổi.

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

B

D

A

D

C

6

7

8

9

10

A

C

D

B

A

11

12

13

14

15

D

B

B

A

C

16

17

18

 

B

C

D

Câu 1:

NH3 tan cực tốt trong nước, phải không được thu bằng phương thức đẩy nước

Đáp án B

Câu 2:

Độ bổ dưỡng của phân lân được review bằng hàm lượng % của P2O5

Đáp án D

Câu 3:

n Ca(OH)2 = 0,1 .2 = 0,2 mol

n CaCO3 = 10 : 100 = 0,1 mol

* TH1

Phương trình bội nghịch ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

(1) n CaCO3 = n CO2 = 0,1 mol

V CO2 = 0,1 . 22,4 = 2,24 lit

* TH2

Phương trình làm phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (2)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (3)

(2) n CO2 = n Ca(OH)2 = n CaCO3 = 0,1 mol

(3) n Ca(OH)2 = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol

(3) n CO2 = 2 . N Ca(OH)2 = 0,2 mol

=> V CO2 = (0,1 + 0,2) , 22,4 = 6,72 lít

Đáp án A

Câu 4:

Đáp án D

Câu 5:

m fe phản ứng = đôi mươi – 3,2 = 16,8 gam

n fe = 16,8 : 56 = 0,3 mol

Sau làm phản ứng fe còn dư đề xuất muối nhận được là muối hạt sắt (II)

Áp dụng định chính sách bảo toàn electron:

2 . N fe = 3 . N NO

=> 2 .0,3 = 3 . N NO

=> n NO = 0,2 mol

V NO = 0,2 . 22,4 = 4,48 lít

Đáp án C

Câu 6:

Các chất chức năng được với dung dịch NaOH cùng HCl là:

Al, NaHCO3,(NH4)2CO3, Al2O3, Zn

Đáp án A

Câu 7:

Đáp án C

Câu 8:

Photpho white được bảo quản bằng phương pháp ngâm trong nước

Đáp án D

Câu 9:

Đáp án B

Câu 10:

CO khử được các oxit sắt kẽm kim loại đứng sau Al

Đáp án A

Câu 11:

Đáp án D

Câu 12:

Đáp án B

Câu 13:

-7

=> môi trường xung quanh axit

Đáp án B

Câu 14:

Đáp án A

Câu 15:

Đáp án C

Câu 16:

Áp dụng định biện pháp bảo toàn năng lượng điện ta có:

a + 2b = c + 2d

Đáp án B

Câu 17:

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2NH3 + 2H2O


=> bám mùi khai cất cánh lên (NH3) và bao gồm kết tủa trắng BaSO4

Đáp án C

Câu 18:

n NaOH = 20 : 40 = 0,5 mol

n H3PO4 = 39,2 : 98 = 0,4 mol

Ta gồm : n OH : n H3PO4 = 0,5 : 0,4 = 1,25

=> Sau bội phản ứng chất thu được là: Na2HPO4 cùng NaH2PO4

Ta gồm phương trình:

2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2O (1)

NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2O (2)

Gọi số mol Na2HPO4; NaH2PO4 thứu tự là x, y

=> Ta tất cả hệ phương trình:

x + y = 0,4

2x + y = 0,5

=> x = 0,1 mol; y = 0,3 mol

m Na2HPO4 = 0,1 . 142 = 14,2 gam

m NaH2PO4 = 0,3 . 120 = 36 gam

Đáp án D

II. TỰ LUẬN

Câu 1

(1) N2 + O2 (uildrel exttia lửa điện overlongrightarrow )2NO

(2) 2NO + O2 → 2NO2

(3) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

(4) 6HNO3 + Fe2O3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Câu 2

nHNO3 bđ = 0,4.0,5 = 0,2 mol

nNO = 1,008/22,4 = 0,045 mol

Đặt nFe = x mol và nCu = y mol

a) cân nặng của các thành phần hỗn hợp là 3,32 gam bắt buộc ta có: 56x + 64y = 3,32 (1)


Ta có quy trình cho – dấn e:

Fe0 – 3e → Fe+3

x → 3x (mol)

Cu0 – 2e → Cu+2

y → 2y (mol)

N+5 + 3e → N+2

0,135←0,045 (mol)

Theo định pháp luật bảo toàn e ta có: 3x + 2y = 0,135 (2)

Từ (1) và (2) ta tất cả hệ phương trình:

(eginarraylleft{ eginarrayl56x + 64y = 3,32\3x + 2y = 0,135endarray ight. o left{ eginarraylx = 0,025\y = 0,03endarray ight.\ o left{ eginarraylm_Fe = 0,025.56 = 1,4(g)\m_Cu = 3,32 - 1,4 = 1,92(g)endarray ight. \ o left{ eginarrayl\% m_Fe = frac1,43,32.100\% = 42,17\% \\% m_Cu = 100\% - 42,17\% = 57,83\% endarray ight.endarray)