TOP 5 đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 3 năm 2021 - 2022, gồm đáp án kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để ra đề soát sổ cuối học kì 1 cho học viên của mình.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 3

Đồng thời, cũng giúp các em học viên lớp 3 luyện giải đề, núm chắc các dạng câu hỏi thường gặp mặt trong đề thi nhằm ôn tập kết quả hơn. Xung quanh ra, gồm thể bài viết liên quan đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán, tiếng Việt cùng Tin học. Mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây:


Bộ đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 3

Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Đề thi giờ Anh lớp 3 kì một năm 2021 - 2022

I. Chọn từ khác loại.

1. OneBookEraserMap
2. CircleStarWastebasketDiamond
3. YellowPurpleRulerOrange
4. DeskChairGlobeRed
5. CrayonBoardFinePoster
6. FineGreenGreatOk

II. Chọn câu trả lời đúng vào ngoặc, kế tiếp viết vào chỗ trống.

1. Is it a yellow pencil? Yes, it ____________. (is / isn’t)

2. _________ your hand down. (Raise/ Put)

3. _________ your desk. (Touch/ Close)

4. ________ up your pencil. (Put/ Pick)

5. Hello! _________ name is John. (I / My)

III. Thu xếp những từ sau đây thành câu trả chỉnh

1. Is/ this/ what/ ?

…………………...................................…

2. Cat/ it/ a/ is.

…………………………………………..

3. A/ bag/ is/ this/ ?

…………………………………………

4. Yes,/ is/ it.

…………………………………………..

5. Name/ your/ what/ is/ ?

……………………………………………..


6. Is/ name/ Thuy/ my.

……………………………………………..

7. Book/ a/ this/ is.

…………………………………………….

8. Is/ an/ eraser/ this/ ?

_ No,/ isn’t/ it. It/ a/ is/ ruler.

…………………………………………

Đáp án Đề thi tiếng Anh học kì lớp 3 năm 2021

I. 1. One; 2. Wastebasket; 3. Ruler; 4. Red; 5. Fine; 6. Green;

II.1. Is; 2. Put; 3. Touch; 4. Pick; 5. My

III.1. What is this?

2. It is a cat.

3. Is this a bag?

4. Yes, it is.

5. What is your name?

6. My name is Thuy.

7. This is a book.

8. Is this an eraser?

- No, it isn’t. It is a ruler

Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi giờ Anh lớp 3 kì 1 năm 2021 - 2022

I. Find the odd one out.

1. A. HowB. WhatC. Peter
2. A. MyB. NameC. Your
3. A. LindaB. MeetC. Tony
4. A. AmB. IsC. Spell
5. A. HowB. HelloC. Hi

II. Reorder the words to lớn make correct sentences.

1. My/ is/ name/ Nam./

2. Your/ what/ name/ is/ ?/

3. Later/ you/ Bye./ see/.

4. You/ are/ how/ ?/

5. Am/ I / fine/ you/ thank/,/./

6. Do/ how/ spell/ name/ your/ ?/

7. O-/ P-/ H-/ N-/ G-/.

8. Am/ I / in/ 3D/ class/./

III. Match the sentence In column A with the correct response in column B.

AB
1. What’s your name?A. Bye. See you later.
2. How are you?B. My name is Nga.
3. Goodbye.C. I’m fine, thank you.
4. Hello, I am Linda.D. Nice lớn meet you, too.
5. Nice khổng lồ meet you.E. Hi. I’m Quan.
6. How do you spell Tony?F. T-O-N-Y
Your answer:
1. _________ 2. _________ 3. _________4. _________ 5. _________ 6. _________

Đáp án Đề bình chọn tiếng Anh lớp 3 học kì một năm 2021

I. 1. Peter; 2. Name; 3. Meet; 4. Spell; 5. How

II. 1. My name is Nam.

2. What is your name?

3. Bye, See you later.

4. How are you?

5. I am fine. Thank you.

6. How vì you spell your name?

7. P-H-O-N-G

8. I am in class 3D.

III. 1. B; 2. C; 3. A; 4. E; 5. D; 6. F;

Đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 3

Đề thi tiếng Anh lớp 3 kì một năm 2021 - 2022

I. Reorder the letters to lớn have the correct word then rewrite it.

WRONG WORDCORRECT WORD
1. HLOSCO
2. RIBAYRL
3. AEMN
4. PELSL
5. THWA
6. ASSCL
7. AETK
8. ODG

II. Put the words in the correct order khổng lồ make correct sentence.

1. Is/ my/ This/ friend./ new/

2. Are/ How/ Linda?/ you,/

3. Is/ my/ This/ Miss Hien./ teacher,/

4. Spell/ do/ name?/ you/ How/ your/

III. Complete the sentence.

1. Is your school new? – _________ , it is.

2. Is your classroom large? - No, _________.

3. This _________ my school.

4. The thể hình _________ old.

Đáp án Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 kì một năm 2021

I. 1. School; 2. Library; 3. Name; 4. Spell; 5. What; 6. Class; 7. Take; 8. Dog;

II. 1. This is my new friend.

2. How are you, Linda?

3. This is my teacher, Miss Hien.

Xem thêm: Đề Thi Toán 5 Học Kì 1 00 Đề Thi Toán Lớp 5 Năm 2021, Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 5 Có Lời Giải

4. How bởi vì you spell your name?

III. 1. Yes; 2. It isn’t/ it is not.; 3. Is ;4. Is

....