Bộ đề thi học tập sinh xuất sắc môn giờ Anh lớp 6 năm 2017-2018 tất cả đáp án là tài liệu ôn thi học sinh giỏi hữu ích dành riêng cho các em học sinh lớp 6, trải qua việc luyện tập với đề thi để giúp đỡ các em có tác dụng quen với những dạng thắc mắc và rút tay nghề trong quá trình làm bài bác thi. Mỗi đề thi kèm theo câu trả lời và trả lời giải chi tiết giúp chúng ta dễ dàng hơn trong bài toán ôn tập cũng tương tự rèn luyện năng lực giải đề. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tìm hiểu thêm đề thi.Bạn đã xem: Đề thi hsg tiếng anh 6 cung cấp huyện gồm đáp án mới nhất năm 2022


*

Bộ đề thi học tập sinh xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 năm 2017-2018 bao gồm đáp án là tư liệu ôn thi học tập sinh giỏi hữu ích giành cho các em học sinh lớp 6, trải qua việc luyện tập với đề thi để giúp đỡ các em có tác dụng quen với những dạng câu hỏi và rút tay nghề trong quy trình làm bài thi. Từng đề thi kèm theo câu trả lời và khuyên bảo giải chi tiết giúp các bạn dễ dàng hơn trong bài toán ôn tập cũng giống như rèn luyện khả năng giải đề. Mời quý thầy cô và chúng ta cùng tìm hiểu thêm đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi hsg tiếng anh 6 cấp huyện có đáp án mới nhất năm 2022

Đề thi chọn học sinh xuất sắc cấp huyện môn tiếng Anh 6 năm 2017-2018 gồm đáp án - phòng GD&ĐT thị xã Quảng Xương

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN lỚP 6

Năm HỌC: 2017 - 2018

MÔN: TIẾNG ANH

THỜI GIAN LÀM BÀI: 120 PHÚT

Lưu ý: sỹ tử làm bài bác vào tờ giấy thi

Đề thi có 3 trang

I. Chọn từ nhưng phần gạch men chân tất cả cách phát âm không giống với những từ còn lại.

1. A. Noodle B. Food C. Door D. Stool

2. A. Take B. Game C. Gray D. Hand

3. A. Buses B. Goes C. Boxes D. Couches

4. A. Music B. Lunch C. Mum D. Up

5. A. Ear B. Heavy C. Head D. Bread

II. Chọn đáp án đúng tốt nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau.

6. “7.45” is read ____________.

A. A quarter lớn eight B. Seven forty-five C. Seven past forty-five D. A và B

7. Tam’s house is _______ a bookshop _______ a restaurant.

A. Next to lớn - & B. Between - and C. Next lớn - of D. Between - of

8. Vị you go lớn school _______ bike or _________ foot?

A. By - by B. On - on C. On - by D. By - on

9. Vị you have any toothpaste? I’d like a large ________.

A. Bar B. Tube C. Bag D. Loaf

10. _________ does your brother go jogging? – Everyday.

A. How B. How often C. How long D. What time

11. - Would you lượt thích something to lớn drink? - ____________.

A. Thank you. I’m full. B. No, I don’t like.

C. No, thanks. D. Yes, I like.

12. These are my notebooks, và those are _________.

A. They B. Their C. There’s D. Theirs

13. The boy _________thin, but he is strong.

A. Is looking B. Look C. Looks D. Looking

14. My mother _________ housework everyday.

A. Does B. Makes C. Goes D. Plays

15. What would you lượt thích ________ for you?

A. Me doing B. Me vì C. Me to bởi D.I do

III. Điền và phân tách động từ tương thích vào mỗi vị trí trống trong các câu sau.

drink – play – listen – be – want – have – eat – hate – jog – water

18. He likes _________ football with his sons on Sunday afternoons.

19. She’s a vegetarian. She never _________ meat.

20. Sue likes cats but she _________ dogs.

21. Well, they ___________to the radio. Don’t disturb them!

22. _________ you sometimes _________a winter holiday ?

23. What’s there __________? – Only some water.

24. Jack __________ the flowers at the moment.

25. __________ is my favorite sport.

IV. Cho dạng đúng của từ vào ngoặc để kết thúc mỗi câu sau.

26. What is the __________ of Mount Everest. (HIGH)

27. Is that your____________ house? (BEAUTY)

28. Nam and Mai are good ___________ (FRIENDLY)

29. Mrs. Nga _________us English. (TEACHER)

30. My mother usually goes _________ in the early morning. (JOG)

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp ngôi trường môn giờ đồng hồ Anh 6 năm 2017-2018 tất cả đáp án - Trường trung học cơ sở Chiềng Sàng

Trường trung học cơ sở Chiềng Sàng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổ KHXH Độc lập – tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm HỌC 2017 - 2018

MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6

Thời gian làm bài bác :150 phút

I. Pick out the word whose underlined part in pronounced differently from that of the other words.

1.

A.

beach

B.

seat

C.

meat

D.

great

2.

A.

boots

B.

floor

C.

toothpaste

D.

food

3.

A.

idea

B.

year

C.

wear

D.

near

4.

A.

camp

B.

plan

C.

plane

D.

badminton

5.

A.

maps

B.

beds

C.

rooms

D.

taxis

II. Choose the best answer by circling A, B, C or D to lớn complete these sentences

6. ……………are you going lớn stay ? _ In a hotel.

A. Which B. Where C. When D. What

7. What bởi you vì .............................the weekend.

A. On B. In C to D. For

8. I am going .........Ha Long bay

A. Visiting B. Visit C. Visited D. To visit

9. There isn’t ……………………..milk in the bottle.

A. An B. A C. Any D. Some

10. How much is a …………………of toothpaste.

A. Can B. Bar C. Tube D. Box

11. What about …………….table-tennis?

A. To play B. Playing C. Plays D. Play

12. Fall means ……………..in British-English .

A. Summer B. Winter C. Autumn D. Spring

13. What is her ………………………? _ She is Australian.

A. Language B. Nationality C. Population D. Country

14. They are going ………………………….vacation in London.

A. In B. On C. At D. For

15…………………….languages can you speak?

A. When B. How C. How much D. Which

III. Supply the correct verb tense/ khung of the verbs in the brackets.

16.Mrs Thu (do) ………the housework every day

=>……………………………. ………………………………….

17. My brother (listen) ………………. To music now.

=> ……………………………………………………………………….

18. They (visit)……………. Domain authority Lat this summer vacation.

=> ………………………………………………………………………..

19. Long is thirsty. He’d lượt thích (drink)………….. Some water.

=> ……………………………….............................................................

20. Now they (play) …………soccer.

=> ……………………………….............................................................

VI. Read the passage carefully and then answer the following questions.

My name is Petty và this is my husband, Phil. We both work in offices in London. We have breakfast at half past seven. We don’t have a big breakfast. We usually have bread, coffee và orange juice.

For lunch we usually have a salad or soup and sandwich. That’s at about 1.30.

We usually have dinner at half past seven in the evening. It is a big meal of the day và we have meat or fish with vegetables and potatoes or rice. We have orange juice with the milk. On Saturday evenings we go lớn a restaurant for dinner at about eight o’clock.

21. Who is Petty’s husband?

..........................................................................................................................

22. What vì chưng they have for lunch?

……………………………………………………………………………

23. What time vì they usually have dinner?

…………………………………………………………………………………

24. What bởi they drink for dinner?

……………………………………………………………………………………

25. Where vày they have dinner on Saturday evenings?

………………………………………………………………………………

26. Is dinner a big meal for Petty & her husband?

...................................................................................................................................

Đề thi chọn học sinh giỏi môn tiếng Anh 6 năm 2017-2018 tất cả đáp án - phòng GD&ĐT tiền Hải

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠOTIỀN HẢI

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: TIẾNG ANH 6

(Thời gian có tác dụng bài: 120 phút)

ĐIỂM BÀI THI

Bằng số:………..

Bằng chữ:………

HỌ TÊN, CHỮ KÝ NGƯỜI CHẤM THI

1.……………………………………………….

2.……………………………………………….

SỐ PHÁCH

(HĐ chấm thi ghi)

……………………………………………………………………………………………………

Thí sinh làm bài bác trực tiếp vào đề, đề thi có 04 trang

I. NGỮ ÂM

1. Kiếm tìm một từ bao gồm phần gạch men chân được phân phát âm không giống so với những từ còn lại.

1. A. Thick

2. A. Visit

3. A. Cool

4. A. Question

5. A. Takes

B. This

B. Season

B. Good

B.destination

B. Stops

C. Tooth

C. Museum

C. Room

C. Intersection

C. Writes

D. Think

D. Sister

D. Food

D. Station

D. Travels

1........................

2........................

3........................

4........................

5........................

2. Search một từ gồm phần trọng âm chủ yếu được phạt âm khác so với các từ còn lại.

6. A. Evening

7. A. Museum

8. A. Literature

9. A. Between

10. A. Vacation

B. Japanese

B. Correct

B. Difficult

B. Village

B. Pagoda

C. Engineer

C. Ahead

C. Beautiful

C. River

C. Basketball

D.intersection

D. Flower

D. Routine

D. Opposite

D. Pollution

6........................

7........................

8........................

9........................

10......................

II. NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG

1. Chọn đáp án thích hợp nhất (A, B, C hoặc D) để xong xuôi mỗi câu sau

11. A customer is a person who ………………………………. Things or uses services.

A. Buys B. Sells C. Acts D. Plays

12. There is ……….. University & …………… big stadium in our city.

A. A- a B. An- a C. An- the D. A- Æ

13. My sister works …………………….. Than me.

A.less hours B. Fewer hour C. More hours D. Little hours

14. Mr Baker doesn’t want much milk for his coffee. He asks for ……………….

A. Little B. Few C. A few D. A little

15. Is there ………else you want?

A. A B. An C. Something D. Anything

16. They usually go ………. After work.

A. Khổng lồ fishing B.cinema C. Trang chủ D. House

17. Whose book is this, his or ………………?

A. She B. Hers C. Her D. Him

18. ……………………. Vì the trains run? - Every four hours.

A. What time B. How often C. How far D. How much

19. This ……………………. Car belongs khổng lồ Mr. Brown.

A. Italian big expensive B. Big expensive Italian

C. Expensive Italian big D. Expensive big Italian

20. I am going to school khổng lồ learn how lớn play……. Guitar & my mother is going khổng lồ ……………. School to lớn see my teacher.

A. The - the B. Æ- the C. A - the D. The - Æ

21. She’s doing ………………. In the garden, just walking about.

A.anything B. Nothing C. Everything D. Something

22. She wants the ………………… khổng lồ make a special cake for her daughter’s birthday.

A. Actor B. Baker C.cashier D. Mechanic

23. What ……….. There ……………….. For dinner ?

A. Are- drink B. Are – lớn drink C. Is – to drink D. Is - drink

24. There are ………………. Syllables in the word “chocolate”

A. Two B. Three C. Four D. Five

25 My aunt & uncle’s children are my …………………………

A. Nieces B. Nephews C. Cousins D. Sisters

11 ................ 12................ 13 .............. 14 .......... 15....................

16.................... 17.................. 18................. 19..... ....... 20...................

21.................... 22.................. 23................. 24..... ....... 25...................

2. Hãy cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc

a.(26 - Not leave) ................................ Your seat.The plane (27 – take off) ................................ Very soon.

b. She (28 – have)................................ A very good job in a famous bank at present.

c. Are you upstairs? you ( 29 - watch) ……………… television?

d. Peter usually (30 – not study) ................................ In the school library in the afternoon.

26................................. 27................................. 28................................. 29............................ 30.......................

3. Hãy cho dạng đúng của các từ in hoa.

Xem thêm: Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Lớp 12, Soạn Tuyên Ngôn Độc Lập (Trang 23)

a. My father is a driver & my mother is a (31)................................ Cook

b The (-32) …………..….like going khổng lồ the forest when spring comes. Village

c. I only eat a (33)................................ Of the cake. (1/4)

d. We have Physical Education (34)................................ A week two

e. My sister is a singer. She sings (35)................................. Beauty

f. Is Mr Bill Gates a (36)................................ ? billion

g. I’m afraid that the answer is (-37)……………………. Please try again! CORRECT

h. Phái nam is (38) ................................ Than his brother CLEVER

i. These children like (39)................................ .. Weather. Sun

j. Her birthday is on the (40)................................ Of September. Nine

36................................. 37................................. 38................................. 39............................ 40.......................

--- Mời chúng ta tải về tài liệu Ðề thi học tập sinh tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 để xem các phần còn lại của đề thi ---