Bộ đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 năm 2020 - 2021 bao gồm 3 đề thi, có đáp án kèm theo giúp những em học sinh lớp 5 luyện giải đề, rồi đối chiếu đáp án thuận lợi hơn hết sức nhiều. Đồng thời, cũng giúp rèn luyện và nâng cao kỹ năng học tập tiếng Anh của chính mình lên để đạt hiệu quả cao vào kỳ thi sắp đến tới.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh cuối kì 2 lớp 5

Đồng thời, cũng giúp thầy cô xem thêm để ra đề thi học tập kì 2 cho học viên của mình. Lân cận môn tiếng Anh, bao gồm thể đọc thêm đề thi môn giờ đồng hồ Việt, Toán, lịch sử vẻ vang - Địa lý, công nghệ lớp 5. Vậy mời thầy cô cùng các em học viên tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:


Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Anh lớp 5 năm 2020 - 2021


Đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 (Family & Friends 5)

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG TH & THCS ……..

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ IINăm học: 2020-2021Môn: tiếng Anh Lớp 5

Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian giao đề)

Part 1. Listening (10 phút – 4 điểm) ……

Question 1. Nghe và viết số. (1 điểm)

Question 2. Nghe với nối. (1 điểm)


Question 3. Nghe và đánh dấu ✓ (1 điểm)

Question 4. Nghe với điền tự vào nơi trống. (1 điểm)

People all over the world are (1) ………….. Some people are friendly, some people are (2)………….. Some people are (3)…………….., và others are old. Some things we cannot change, for example if we are tall or short. Some things we can change, for example if our (4) ……………. Is short or long. But the most important thing is khổng lồ be happy with the person we are. Being different makes us (5)……………….


Part 2. Speaking ( 2 điểm) ………

Part 3. Reading and writing (30 phút – 4 điểm) ……..

Question 5. Phụ thuộc tranh để điền từ thích hợp vào nơi trống (2 tranh ko dùng) (1 điểm)

1. People sit in here và watch movies. …………………….

2. You can buy clothes, books and toys here. ………………………

3. You can play outside on swings and on slides. …………………..

4. You can see paintings & objects from many years in the past here. …………………..

5. You can read books here. You must be quiet. ………………….

Question 6 Đọc với hoàn tất các câu sau với “was, wasn’t, were or weren’t”. (1 điểm)

My name is Nga. Last Saturday my family went lớn the park. It was windy và hot. My sister played next to the flowers. She picked the flowers. My dad wasn’t happy because my sister picked the flowers. My mum wasn’t hungry. She talked with dad. After long time she was very thirsty so she had a drink. My brother & I played on the swings. We had a good time at the park together.

1. Nga và her family weren’t at the beach.

2. The weather ………windy.

3. Dad ………. Happy

4. The children ..……….sad.

5. Nga và her brother……….on the swing.

Question 7. Sắp xếp chữ thành từ đúng trong các câu sau. (1 điểm)


1. Today it’s (inwdy) ……………

2. They sometimes go khổng lồ the (cfea) ….………with friends on weekends.

3. My brothers played in the (ftnnaoui) ….……………and they got wet.

4. Their town has a long và nice (htrsoyi) ……………..

5. Our thành phố didn’t have any (hieecproslt) ……………two hundred years ago.

Question 8. thu xếp từ chế tác thành câu đúng. (1 điểm)

1. I / a / have/ apple. / red/ -> ……………………

2. / never / at / night. / computer games/ plays/ He/

…………………………………………………………

3. My/ grandma / pretty, / but / isn’t / tall. / is/ she/

…………………………………………………………

4. Were/ any / fifty / years / ago? / buses/ there/

…………………………………………………………

5. Must/ litter / garbage/ put / You / the/ can./

……………………………………………………………..

Part 2. Speaking

Part 1. Listen và repeat. T reads or plays the CD – Sts repeat.

Part 2. Point , ask và answer. Teacher points & asks, student answers

Part 3. Listen & comment. ( Yes or No – True or False )

Part 4. Interview. T asks the questions; St answers.

Question 1. Listen và number. There is one example.

1. You must be quiet.(c)

2. You mustn’t run.(e)

3. You must eat in the library.(a)

4. You mustn’t walk your dog in the library.(b)

5. You must put the books on the shelf (d)

Question 2. Listen and draw lines. There is one example.


1. Hello, is this your school? Yes, it it. Tell me about your classmates? Ok, that’s Tam, she’s very relaxed. Oh, I see her, she’s listening lớn music. That’s right.

2. Who’s the girl sharing her sweets? Oh, that’s Mai, She’s very generous. Yes Mai looks a good friend.

3. Son isn’t generous. He’s mean. Oh, I see Son. He isn’t sharing his sweets. No, he’s not.

4. Who’s the boy who looks worried? That’s Minh. He’s worried about his homework. Poor Minh, I hope he stops worrying.

5. Can you see my best friend? He’s called Khang. Is he talking to lớn some children? Yes, Khang is very cheerful. He smiles all the time.

Question 3. Listen & check. There is one example.

6. You must wash your hands.

7. You mustn’t ride your bike.(b)

8. You must put litter in the garbage can.(a)

9. You mustn’t walk your dog.(b)

10. You mustn’t walk on the grass.(c)

Question 4. Listen and complete the passage. There is one example.

People all over the world are different. Some people are friendly, some people are shy. Some people are young, and others are old. Some things we cannot change, for example if we are tall or short. Some things we can change, for example if our hair is short or long. But the most important thing is lớn be happy with the person we are. Being different makes us special.

Đáp án đề thi giờ Anh học tập kì 2 lớp 5 năm 2020 - 2021

Part 1. Listening (10 phút – 4 điểm)

Q1. Nghe và viết số. (1 điểm)

4 câu từng câu đúng ghi 0,25đ

Đáp án: a.3, b.4, c.1, d.5, e.2

Q2. Nghe và nối. (1 điểm)

4 câu từng câu đúng ghi 0,25đ

Đáp án: Mai: generous, Son: mean, Minh: worried, Khang: worried, Tam: relaxed

Q3. Nghe và ghi lại ü (1 điểm)

4 câu mỗi câu đúng ghi 0,25đ

Đáp án: 2.b; 3.a; 4.b; 5.c

Q4. Nghe và xong câu. (1 điểm)

4 câu từng câu đúng ghi 0,25đ

Đáp án: 2.shy; 3.young; 4. Hair; 5.special

Part 2 Speaking (2 điểm) mỗi HS vấn đáp miệng trong tầm 1,5 mang đến 2 phút.

Xem thêm: Dàn Ý Kể Lại Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học

Q1. Nghe và lặp lại (0,5 điểm): GV đọc 2 câu, HS lặp lại đúng ghi 0,5 điểm.

Q2. Chỉ tranh, hỏi và vấn đáp (0,5 điểm): GV chỉ vào 1 tranh (các tranh về ngữ pháp tốt từ vựng) hỏi về ngôn từ tranh, hs trả lời đúng đúng ghi 0,5 điểm (hỏi 2 tranh)

Q3. Nghe với nhận xét đúng tốt sai (0,5 điểm):

GV đưa tranh và nói 1 câu về tranh, HS nghe với nhận xét coi đúng hay sai (Đúng nói Yes hoặc True); giả dụ sai nói No hoặc False (mỗi HS dìm xét 2 câu)

Q4. Trả lời về bản thân (0,5 điểm): GV đặt câu hỏi về phiên bản thân để HS trả lời, tùy vào bạn dạng thân từng HS, chỉ yêu thương cầu vấn đáp đúng ngữ pháp câu hỏi (mỗi hs trả lời 2 thắc mắc ngẫu nhiên của GV đưa ra)