Đề thi violympic toán tiếng Anh lớp 4 vòng 9 tất cả đáp án được plovdent.com nhờ cất hộ tới các bạn và các em trong cỗ tài liệu giờ Anh lớp 4 mang đến trẻ em.

Bạn đang xem: Đề ôn thi violympic toán tiếng anh lớp 4 vòng 9 cấp tỉnh năm 2021


Đề thi toán giờ đồng hồ Anh lớp 4 vòng 9 được plovdent.com lựa chọn gửi tới những em học tập tiếng Anh lớp 4 hy vọng giúp được những em ôn luyện tiếng Anh kết quả hơn, giúp các em làm cho quen với phần nhiều dạng toán tiếng Anh mới.

Học toán tiếng Anh thuộc plovdent.com cùng với những bộ đề thi giờ Anh tiếp tục được cập nhật sẽ giúp các em có được không ít tài liệu học tiếng Anh con trẻ em cũng như những kỹ năng mới, ôn luyện kỹ năng và kiến thức cũ.

Đề thi violympic toán tiếng Anh lớp 4 vòng 9 bao gồm đáp án

Trong cỗ đề luyện thi toán tiếng Anh lớp 4 này plovdent.com nhờ cất hộ tới những em đề thi vòng 9 violympic lớp 4 năm học tập 2015-2016 bắt đầu nhất.

*

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1:

Mary reads four books every month. She is busy và reads only one book on March. On September, she takes a break and does not read any books. What is the number of books that Anna reads in one year?

Answer: She reads ......... Books.

Question 2:

Four boxes of chocolate candies are equivalent to eight hundred candies. The number of candies is the same for all boxes. How many candies are in each box?

Answer: There are ...... Candies in each box.

Question 3:

If y is a natural number & y/9

Question 4:

5/4 of 2 kg is ........... G.

Question 5:

Calculate: (247 x 315 + 246 x 314) x (98 x 47 - 94 x 49) = ............

Question 6:

If x is a natural number and 7/9

Question 7:

The hàng hóa of four consecutive natural numbers is 570024. Their sum is ...............

Question 8:

The smallest number such that the sản phẩm of all it's digits is 20 is ............

Question 9:

If B is not divisibly by 24 and B is the greatest 5-digit number that the sum of all digits is 21 then B = ...........

Question 10:

If 324/483 = 108/x then the value of x is ...............

Exam number 2: Help the Miners khổng lồ go through the maze by answering questions khổng lồ reach the destination. (Đi kiếm tìm kho báu)

Question 1:

Calculate:

*

Question 2:

Add và simplify your answer: 01/05 + 3/10 + 50% = .............

Question 3:

Find x if

*

Answer: x = ...........

Question 4:

Calculate: 7/45 + 5/3 - 7/5 = ...........

Question 5:

Find y if y x 168 = 23 + 25 + 27 + ..... + 105

Answer: y = ............

Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 available answers. (Cóc rubi tài ba)

Question 1:

Which of the following calculations euqals 5/36?

a. 50% + 1/3 x 1/6

b. 1/9 + 5/12 - 7/18

c. (1/2 + 1/3) : 1/6

d. 1/2 + 1/3 : 1/6

Question 2:

Jane bought 4 products on 2 types. Their price was shown in the table:

*

She paid $80 & had $5 left.

How many products on type 1 did she buy?

a. 1

b. 4

c. 3

d. 2

Question 3:

Which of the following fractions is the greatest?

a. 8/15

b. 7/12

c. 17/30

d. 1/2

Question 4:

Sara's car weighs 41/6 tons & Anna's oto weighs 3 tons. Which of the following statements is true?

a. Anna's oto weighs 25/6 tons more than Sara's car.

b. Sara's oto weighs 25/6 tons more than Anna's car.

c. Anna's car weighs 23/6 tons more than Sara's car.

d. Sara's car weighs 23/6 tons more than Anna's car.

Question 5:

The sum of odd numbers from 823 to năm ngoái is ..............

a. 818763

b. 847143

c. 845724

d. 844305

Question 6:

Let A = abc x dec. Which of the following numbers can not be A?

a. 40302

b. 27336

c. 53064

d. 72541

Question 7:

Which of the following numbers is in the sequence: 25; 28; 31; 34; 37; ..........

a. 2014

b. 22

c. 1235

d. 16

Question 8:

Bob buys three times as many apples as Peter. Mia buys 7 apples more than Bob and 19 apples more than Peter. How many apples vày they buy together? Choose the correct answer.

a. 26 apples

b. 37 apples

c. 49 apples

d. 51 apples

Question 9:

How many natural numbers between 1000 & 4000 are there for which the thousands digit equals the sum of the other three digits?

Answer: There are ....... Numbers.

a. 20

b. 19

c. 16

d. 12

Question 10:

Let M = 91011121314..... (M is written by consecutive natural numbers)

If M has 175 digits then when M divided by 5, the remaider is ..........

a. 2

b. 1

c. 0

d. 3

Đáp án:

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 41

Question 2: 200

Question 3: 5

Question 4: 2500

Question 5: 0

Question 6: 10

Question 7: 110

Question 8: 20

Question 9: 99300

Question 10: 161

Exam number 2: Help the Miners khổng lồ go through the maze by answering questions to reach the destination. (Đi kiếm tìm kho báu)

Question 1: 0

Question 2: 1

Question 3: 1/20

Question 4: 19/45

Question 5: 16

Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 available answers. (Cóc kim cương tài ba)

Question 1: b. 1/9 + 5/12 - 7/18

Question 2: a. 1

Question 3: b. 7/12

Question 4: d. Sara's car weighs 23/6 tons more than Anna's car.

Xem thêm: Phiếu Bài Tập Ôn Tập Hè Lớp 4 Lên 5 Môn Tiếng Việt Co Dap An

Question 5: b. 847143

Question 6: a. 40302

Question 7: a. 2014

Question 8: c. 49 apples

Question 9: b. 19

Question 10: b. 1

Để học tiếng Anh lớp 4 các chúng ta có thể cho các em học tập ngay những bài học tiếng Anh trên plovdent.com. Những bài học giờ đồng hồ Anh trẻ con em theo từng lớp được plovdent.com update liên tục với những kiến thức và kỹ năng mới giúp các em học tiếng Anh tác dụng hơn.


Từ khóa Đề thi giờ đồng hồ Anh trẻ em lớp 4 cho nhỏ bé 9 tuổi | lời giải tiếng Anh trẻ em lớp 4 cho nhỏ bé 9 tuổi |