Giới thiệu 2 cỗ đề thi giờ Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2021 - Phần 1 tất cả đáp án và giải thuật chi tiết, bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm biên soạn và tổng hợp. Bao gồm file cài đặt về Word, PDF miễn phí.

Bạn đang xem: Đề tiếng anh lớp 5 kì 2


Nội dung bài bác viết

Đề chất vấn Tiếng Anh lớp 5 học tập kỳ 2 2021 - Đề tiên phong hàng đầu Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối kì 2 2021 - Đề số 2

Kì thi cuối học tập kì 2 sắp tới, nhu cầu tìm tìm nguồn tài liệu ôn thi bao gồm thống gồm lời giải cụ thể của các em học sinh là khôn xiết lớn. Thấu hiểu điều đó, công ty chúng tôi xin giới thiệu đến những em đọc 2 Bộ đề thi giờ anh lớp 5 kì 2 năm 2021 phần 1 có lời giải chi tiết. Nội dung bám đít theo lịch trình học trong đơn vị trường. Giúp những em học sinh ôn tập và luyện tập làm quen với nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị tốt cho kì thi tới đây của mình. Mời các em tham khảo bài viết dưới đây.

Đề soát sổ Tiếng Anh lớp 5 học tập kỳ 2 2021 - Đề số 1

I. Khoanh tròn vào từ không cùng loại

1. A. Tooth B. Eye C. Head D. Aspirin

2. A. Photo B. Bought C. Flew D. Sang

3. A. Beautiful B. Souvenir C. Interesting D. Colourful

4. A. Summer B. Spring C. Me D. Country

5. A. How B. What C. That D. Who

II. Chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc D cho gần như câu sau

1. What are you going.......... Tomorrow?

A. To vày B. Do C. Did D. Doing

2. Linda..... Going lớn visit her friends next weekend.

A. Was B. Is C. Is D. B&C

3. They...... Swimming last Saturday.

A. Go B. Going C. Went D. Goes

4. Are they going to the buổi tiệc ngọt tomorrow? - Yes, they.............

A. Are B. Vì chưng C. Did D. Can

5. He should go khổng lồ the........... Because he has a toothache.

A. Dentist B. Nurse C. Teacher D. Doctor

6. My friends và I............ Going to the zoo next Saturday.

A. Is B. Was C. Are D. Were

7. Are you going to vị your homework? - Yes,............

A. I am B. I was C. He is D. He was

8. What's the matter............. You? -I have a cold.

A. Khổng lồ B. With C. From D. In

9. How many seasons are............ In England?

A. These B. Those C. They D. There

10. It's often............... In the rainy season.

A. Cold B. Warm C. Rainy D. Sunny

III. Đọc hiểu tiếp đến chọn đáp án đúng dưới cho phù hợp

Yesterday.......... (1) a terribly cold day but Jim...... (2) out without warm clothes, so he...... (3) a bad fever. His mother took him to lớn the doctor. The doctor gave him............... (4) aspirins và said " You should....... (5) warm clothes and you shouldn't go out. I think you will get better soon. "

1. A. Was B. Were C. Is D. Are

2. A. Go B. Going C. Went D. Goes

3. A. Has B. Have C. Had D. Having

4. A. An B. A C. Any D. Some

5. A. Wear B. Wore C. Wearing D. To lớn wear

IV. Sử dụng những từ đến sẵn với điền vào đoạn hội thoại sau.

Matter, tired, fever, take, out

1. Son: I'm very..... (1)...

2. Dad: What' the... (2).... With you, son?

3. Son: I have a... (3)....

4. Dad: you should.... (4).... Some aspirins và you shouldn't go.... (5)....

V. Sử dụng nhũng từ đến sẵn viết thành câu hoàn chỉnh

1. Going/ We/ to/ are/ vày Son/ next weekend/ visit. .....................................................................................

2. You/ going/ Are/ T.V/ watch/ to/ this evening? .....................................................................................

3. Visit/ going/ She/ is/ her/ tomorrow/ friends/ to. .....................................................................................

4. Going/ We/ to/ are/ bởi vì Son/ next weekend/ visit. .....................................................................................

VI. Đọc hiểu và vấn đáp câu hỏi.

Last Sunday, Lan didn't go to school, but she went khổng lồ her friend's birthday party. She got up early in the morning, went to the shop, & bought some gifts and flowers. Then, she went to lớn her friend's house. At the party, she ate a lot of cakes và drank soft drink. She danced beautifully, sang trọng many songs, and told a lot of interesting stories. All her friends were there too. They played many games such as hide and seek, skipping rope & cards. They were very happy & enjoyed themselves a lot. Finally, the các buổi tiệc nhỏ came to an end. They said goodbye khổng lồ each other & went trang chủ late in the the evening.

1. Did Lan go to school yesterday?

.....................................................................................

2. Where did she go to?

.....................................................................................

3. What did she buy for her friend?

.....................................................................................

4. What did she vày at the party?

.....................................................................................

5. Did they enjoy themselves a lot?

.....................................................................................

6. When did they go home?

.....................................................................................

Đáp án đề thi giờ đồng hồ Anh cuối học kì 2 lớp 5 2021 (Đề số 1)

I. Khoanh tròn vào tự không thuộc loại

1. A 2. A 3. B 4. C 5. C

II. Chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc D cho hồ hết câu sau

1. A 2. B 3. C 4. A 5. A

6. C 7. A 8. B 9. B 10. A

III. Đọc hiểu tiếp đến chọn lời giải đúng dưới cho phù hợp

1. A 2. C 3. C 4. C 5. A

VI. Đọc phát âm và vấn đáp câu hỏi.

1. Tired 2. Matter 3. Fever 4. Take

V. Cần sử dụng nhũng từ mang lại sẵn viết thành câu hoàn chỉnh

1. We are going to visit bởi vì Son next weekend.

2. Are you going lớn watch T.V this evening?

3. She is going lớn visit her friends tomorrow.

4. We are going khổng lồ visit vị Son next weekend.

VI. Đọc gọi và vấn đáp câu hỏi.

1. No, she didn't.

2. She went to her friend's birthday party.

3. She bought some gifts & flowers.

4. At the party, she ate a lot of cakes and drank soft drink.

5. Yes, she did.

6. She went trang chủ late in the evening.

Đề thi giờ Anh lớp 5 cuối kì 2 2021 - Đề số 2

I. Circle the odd one out.

1. A. Autumn B. Winter C. Summer D. Season

2. A. Who B. What C. There D. When

3. A. Danced B. Song C. Stayed D. Listened

4. A. Football B. Play C. Volleyball D. Badminton

5. A. Doing B. Watching C. Spring D. Reading

II. Select và circle A, B, C, or D.

1. What bởi vì you usually bởi vì ______ spring?

A. On B. By C. At D. In

2. There ______ a lot of flowers at the festival last week.

A. Are B. Were C. Was D. Is

3. ______ did they bởi yesterday?

A. What B. When C. Where D. Who

4. ______ you going to Nha Trang next week?

A. Is B. Are C. Vì chưng D. Did

5. Peter doesn’t want ______ football.

A. Play B. Played C. Khổng lồ play D. To lớn play

III. Read the passage and answer the questions.

Xem thêm: 5 Bài Văn Nghị Luận Về Ô Nhiễm Môi Trường Ở Địa Phương Em, Nghị Luận Về Ô Nhiễm Môi Trường Ở Địa Phương Em

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool và wet. Her father và she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm & beautiful. They often go camping in the national park.