- Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích s bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Diện tích đáy

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích s xung quanh và diện tích hai đáy.

b) Quy tắc

Giả sử hình vỏ hộp chữ nhật có chiều nhiều năm là a, chiều rộng lớn là b và chiều cao là h.

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta mang chu vi dưới đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

- mong mỏi tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cộng với diện tích s hai đáy.

Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Lưu ý:

- Chu vi mặt dưới bằng tổng của chiều dài cùng chiều rộng nhân cùng với 2.

- Diện tích dưới mặt đáy bằng tích của chiều dài với chiều rộng.

2. Một trong những dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính diện tích xung quanh hoặc diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật

Phương pháp: Áp dụng nguyên tắc tính diện tích xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần.


Ví dụ:Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 8cm, chiều rộng 6cm và độ cao 4cm.

Bài giải

Chu vi lòng của hình hộp chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

28 × 4 = 112 (cm2)

Diện tích một đáy là:

8 × 6 = 48 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

112 + 48 × 2 = 208(cm2)

Đáp số: diện tích xung quanh: 112cm2

Diện tích toàn phần: 208cm2

Dạng 2: Biết diện tích s xung quanh hoặc diện tích s toàn phần, tìm kiếm chu vi lòng hoặc chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) tự công thứcSxq = (a + b) x 2 x h:

-Tìm chiều cao theo công thức: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq: (a + b) : 2;

- tìm tổng chu vi đáy theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*)Nếu biết diện tích s toàn phần ta cũng nỗ lực vào phương pháp để tìm những đại lượng không biết.


Ví dụ. mang lại hình hộp chữ nhật có diện tích s xung quanh là 217,5m2 với nửa chu vi dưới mặt đáy bằng 14,5m. Tính độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

Bài giải

Chu vi dưới đáy của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Dạng 3: Toán có lời văn (thường là tìm diện tích s hộp, căn phòng, tô tường )

Phương pháp: Cần xác minh xem diện tích cần tra cứu là diện tích s xung xung quanh hay diện tích s toàn phần rồi áp dụng quy tắc tính diện tích xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần.

Ví dụ. 1 căn phòng làm nên hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng lớn 48dm, độ cao 4m. Fan ta mong mỏi quét vôi các bức tường bao bọc và è của hộ gia đình đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa bằng 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi bên phía trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích bao quanh của căn hộ đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích è của căn hộ đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích phải quét vôi là:

86,4 + 28,8 12 = 103,2 (m2)


Đáp số: 103,2m2

3. Bài bác tập vận dụng

Bài 1. Một hình vỏ hộp chữ nhật có chiều dài 3,2dm, chiều rộng lớn 0,5m và chiều cao 15cm. Tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp đó.

Bài 2. 1 căn phòng hình hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 9m, chiều rộng nhát chiều nhiều năm 3m và chiều cao dài 4m. Bạn ta yêu cầu quét vôi tường và trần nhà trong căn hộ đó. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu, biết tổng diện tích các cửa và hành lang cửa số là 11,25m2?

Bài 3. một chiếc thùng không nắp bề ngoài hộp chữ nhật, chiều rộng bởi 3/5 chiều dài cùng kém chiều nhiều năm 1,2m, chiều cao dài 1,5m. Fan ta đánh cả phương diện trong và mặt bên cạnh của thùng, cứ 2m2thì không còn 0,5kg sơn. Tính lượng sơn đang sơn xong cái thùng đó.

Bài 4. một cái thùng kiểu dáng hộp chữ nhật có chiều rộng lớn 4dm, độ cao 3,5dm và mặc tích một lòng là 70dm2. Tính diện tích toàn phần của loại thùng đó.

Bài 5. Hải cần làm 2 loại thùng hình lập phương bằng sắt không có nắp đậy cạnh 2,4m. Hỏi:

a) Hải nên cần bao nhiêu m2sắt?

b) Hải tính tô cả bên trong và bên phía ngoài 2 cái thùng kia thì buộc phải mua bao nhiêu kg sơn, hiểu được cứ 20m2thì buộc phải 5kg sơn?

Bài 6. Hình hộp chữ nhật có diện tích đáy là 25,7dm2, diện tích s xung quanh là 75,3dm2. Tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Bài 7. Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng. Một hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích s toàn phần là 25,27dm2, diện tích đáy là 625cm2. Hỏi diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Bài 8. cho 1 hộp giấy hình hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là 1,2dm, chiều rộng lớn là 5cm, độ cao là 6cm. Tính diện tích toàn phần của hộp giấy đó.

Bài 9. Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của một hình vỏ hộp chữ nhất, biết chiều dài 12m6dm, chiều rộng bằng một nửa chiều dài, độ cao 5m50cm.

Bài 10.

Xem thêm: Luyện Tập Trang 7 Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Luyện Tập Trang 7 Toán Lớp 4

Một phòng họp hình hộp chữ nhật có chiều nhiều năm là , chiều rộng kém chiều lâu năm 20dm, độ cao 35dm. Fan ta ước ao quét vôi xà nhà và tứ bức tường phía vào phòng. Hiểu được diện tích các cửa là 22,5m2. Tính diện tích s cần quét vôi.

Tải xuống