Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và mua ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (1.16 MB, 33 trang )


KIỂM TRA BÀI CŨ

- Em hãy cho biết dạng đồ gia dụng thị của hàm số y = ax + b (a # 0)?

- Để vẽ đồ vật thị hàm số y = ax + b ( a # 0 ) ta cần khẳng định bao nhiêu điểm?

-Nêu thừa nhận xét về góc tạo do đường thẳng y = ax + b (a # 0) với trục Ox?

? Nếu những đường trực tiếp có hệ số góc a đều nhau thì

các góc chế tạo ra bởi các đường thẳng đó với trục Ox như vậy no?


3y

O x

Khi như thế nào thì 2 đ ờng thẳng

y=ax+b(a 0) với y=a x+b (a ’ ’ ’ 0)

song song víi nhau? Trùng nhau? Cắt nhau?


A. Chuyển động khởi động

Nhóm 1;3;5:

Vẽ trang bị thị hàm số y =-0,5x + 3 với y =-0,5x - 2

trên và một mặt phẳng toạ độ ?

team 2;4;6:

Vẽ thứ thị hàm số y = 2x + 3 và

y = 2x - 2 trên cùng một mặt phẳng toạ

độ ?


-2

- 1- 4

Trả lời

:

.

Bạn đang xem: Điều kiện để 2 đường thẳng song song

6

2 3 4 5

Giải thích bởi sao hai tuyến phố thẳng y = -0,5x+ 3

với y = - 0,5x – 2 tuy vậy song cùng với nhau?

Hai con đường thẳng y =-0,5x+ 3 và y = -0,5x – 2 có cùng hệ

số góc a = -0,5 cần góc tạo vì hai mặt đường thẳng này với trục Ox bởi nhau.

Mà những góc này tại vị trí đồng vị cần đường thẳng

y = -0,5x +3 song song với mặt đường thẳng y = -0,5x – 2


y

x

O

3

y =

2x +

3 -2

y =

2x -2

- 1,5

Giải thích do sao hai tuyến đường thẳng y = 2x + 3 với y = 2x – 2 song tuy nhiên với nhau?

1

Quan giáp đồ thị 2 hàm số.


x

O

3

y =2x

+ 3

-2

y =

2x -2

- 1,5

Hai đường thẳng y = 2x + 3 với y = 2x – 2 gồm cùng thông số góc

a = 2 nên những góc chế tạo ra bởi các đường trực tiếp này với trục Ox

bằng nhau. 1


Hai đường thẳng:

y = ax + b ( a 0 ) và y = a’x + b’ ( a’ 0 )

song song

với nhau khi còn chỉ khi

:

a = a’

b b’

Hai con đường thẳng :

y = ax + b ( a 0 ) và y = a’x + b’ ( a’ 0 )

trùng nhau

khi và chỉ còn khi :

a = a’

b = b’

nào?


1. Đường thẳng tuy vậy song, đường thẳng trùng nhau:

Tiết 21:

§ 3 ĐƯỜNG THẲNG song SONG

VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

Hai con đường thẳng

y = ax + b ( a 0 ) cùng y = a’x + b’ ( a’ 0 )


Bài 1 :

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước giải đáp

đúng.

1/ Đường thẳng tuy nhiên song với con đường thẳng

y = -0,5x + 2 là:

A. Y = 0,5x + 2

B. Y = - 0,5x + 1

C. Y = - 0,5x + 2

D. Y = 3x + 2


Bài 1 :Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước lời giải

đúng.

2/

Cho nhì hàm số bậc nhất y = 5x + 3 với

y = 5x + b. Quý hiếm của b để thiết bị thị của nhì hàm số

là hai tuyến đường thẳng trùng nhau là:


2: Vẽ đồ dùng thị của hai hàm số

y = -x+ 2; y = 0,5x -1; trên cùng 1 mp tọa độ

Trả lời:

Đồ thị hàm số y = - x + 2 là mặt đường thẳng đi qua 2 điểm (0;2) với (2;0)


-34-1xyO
y = -x +

2 ....

Hai đường thẳng y = ax + b ( a 0)

và con đường thẳng y = a’x + b’ ( a’ ≠ 0) cắt nhau khi với chỉ lúc nào ?

Quan tiếp giáp đồ thị

và dìm xét vị trí tương đối của 2 đường thẳng?


hai tuyến phố thẳng

y = ax + b ( a 0 ) với y = a’x + b’ ( a’ 0 ) cắt nhau khi và chỉ còn khi a a’

Tiết 21:

§ 3 ĐƯỜNG THẲNG tuy vậy SONG


Bài tập 3: Tìm những cặp đường thẳng tuy nhiên song và giảm nhau trong các đường thẳng sau:

y = 0,5x+ 2; y = 0,5x -1; y = 1,5x+2

Trả lời: các cặp mặt đường thẳng tuy nhiên song cùng nhau trong các đường thẳng trên là:

y = 0,5x+ 2 với y = 0,5x -1;

các cặp mặt đường thẳng giảm nhau trong những đường

thẳng bên trên là:

1) y = 0,5x+ 2 với y = 1,5x+ 22) y = 0,5x -1 và y = 1,5x+2


.

. 4

3.

y = 0,5x +

2

Hai con đường thẳng d1 cùng d3 trên giảm nhau trên đâu?

2

.

Hai con đường thẳng d1 cùng d3 giảm nhau trên điểm tất cả tung độ bằng 2

d1


1. Đường thẳng tuy vậy song

2. Đường thẳng giảm nhau

hai tuyến đường thẳng:

y = ax + b ( a 0 ) với y = a’x + b’( a’ 0 )

giảm nhau a a’

* Chú ý: lúc a a" với b = b" thì hai đường thẳng gồm cùng tung độ gốc, do đó chúng giảm nhau tại một điểm trên trục tung bao gồm tung độ là b.

Tiết 21:

§ 3 ĐƯỜNG THẲNG tuy vậy SONG

VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU


Vị trí tương đối của hai đường thẳng(d): y = ax+b (a≠0) cùng

(d’): y = a’x+b’(a’≠0)

(d) // (d’)

(d)  (d’)

(d) cắt (d’)

(d) cắt (d’) trên điểm gồm tung độ = b

Bài tập :

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước lời giải đúng:

1) hai tuyến đường thẳng y = -3x + 2 cùng y = -x + 5

A. Tuy nhiên song cùng nhau

B. Cắt nhau

C. Trùng nhau

2) Đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + 3 giảm đường thẳng y = -2x - 1 khi và chỉ còn khi:

A. A = -2 B. A -2


Hai con đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và con đường thẳng y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) +Song tuy vậy với nhau a = a’, b ≠ b’+Trùng nhau a = a’, b = b’

2/ Đường thẳng giảm nhau :

Hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và đường thẳng y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) giảm nhau a ≠ a’

3; ví dụ áp dụng:

Cho nhị hàm số bậc nhất:

y = 2mx + 3 cùng y = (m+1)x + 2. Tìm quý giá của m để vật dụng thị của nhị hàm số đã mang lại là:

a) hai đường thẳng cắt nhau b) hai tuyến phố thẳng song song


với nhau.

•Chú ý: lúc a ≠ a" cùng b = b" thì hai đường

thẳng có cùng tung độ gốc, cho nên vì vậy chúng

cắt nhau trên một điểm trên trục tung gồm


a) Đồ thị của nhì hàm số đã mang đến là hai tuyến phố thẳng cắt nhau lúc và chỉ lúc a a’, tức là

b) Đồ thị của hai hàm số đã mang lại là hai đường thẳng song song cùng với nhau khi và chỉ còn khi , tức là

Với

Kết phù hợp với điều khiếu nại trên, ta bao gồm

………..….…

…………

Cho nhị hàm số bậc nhất y = 2mx + 3 cùng y = (m+1)x + 2. Tìm quý hiếm của m để đồ thị của nhị hàm số đã cho là:

a) hai đường thẳng cắt nhau

b) hai tuyến phố thẳng song song với nhau

Điều kiện để các hàm số đã chỉ ra rằng hàm số bậc nhất:

………

3. Ví dụ áp dụng ( hoạt động nhóm 5’)

Điền vào khu vực trống trong các câu sau để có giải mã đúng:

Kết phù hợp với điều kiện trên, ta có ……….

……….

………

………..


a) Đồ thị của hai hàm số đã mang đến là hai tuyến đường thẳng giảm nhau khi và chỉ khi a a’, có nghĩa là

b) Đồ thị của nhì hàm số đã mang đến là hai đường thẳng song song với nhau khi và chỉ khi , có nghĩa là

Với 2m = m + 1

Kết hợp với điều kiện trên, ta gồm


………..….…

2m m + 1

…………

Cho nhì hàm số bậc nhất y = 2mx + 3 với y = (m+1)x + 2. Tìm quý giá của m để đồ vật thị của nhị hàm số đã mang lại là:

a) hai tuyến phố thẳng cắt nhau

b) hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song cùng với nhau

Điều kiện để các hàm số đã cho rằng hàm số bậc nhất:

………

3. Lấy ví dụ như áp dụng

Kết hợp với điều kiện trên, ta có m 0, m -1 với m 1≠ ……….

a=a’ và b b’ ≠

……….2m = m + 1 và 3


Tiết 22:

§ 3 ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG

VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

1/ Đường thẳng song song:

Hai mặt đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và đường thẳng y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) +Song tuy nhiên với nhau a = a’, b ≠ b’+Trùng nhau a = a’, b = b’

2/ Đường thẳng giảm nhau :

Hai mặt đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và con đường thẳng y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) giảm nhau a ≠ a’

4/ giải pháp tìm tọa độ giao điểm của 2 đg thẳng cắt nhau:

Tìm tọa độ giám đốc của 2 đt(d) y = -3x + 1 với

(d’)y = x- 3

•Chú ý: khi a ≠ a" cùng b = b" thì hai tuyến đường

thẳng bao gồm cùng tung độ gốc, cho nên vì thế chúng

cắt nhau tại một điểm bên trên trục tung gồm

tung độ là b.

Giải:

Vì -3#1 nên(d) cùng (d’) giảm nhau.Gọi M(x0 ;y0 ) là gđ của (d) và (d’).Vì M nằm trong (d) bắt buộc y0 = -3x0 + 1 (1)Vì M nằm trong (d’) nên y0 = x0 - 3 (2)

từ bỏ (1) cùng (2) ta có:-3x0 + 1 = x0 - 3 x0 = 1

Thay vào (2) ta được y0 = -2 Vậy tọa độ giám đốc của 2 đg thg là M(1; -2)

* dấn xét: (SHD/47)


•Hãy chỉ ra tía cặp con đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng tuy vậy song với nhau trong những các đường thẳng sau :

a) y = 1,5x + 2 b) y = x + 2 c) y = 0,5x – 3

d) y = x – 3 e) y = 1,5x – 1 g) y = 0,5x + 3

Hoạt hễ nhóm : thời gian 3’

+ đội 1; 3; 5 tìm tía cặp con đường thẳng giảm nhau


BÀI TẬP :

•Hãy chỉ ra ba cặp con đường thẳng cắt nhau và các cặp mặt đường thẳng tuy nhiên song với nhau trong số các con đường thẳng sau :

a) y = 1,5x + 2 b) y = x + 2 c) y = 0,5x – 3

d) y = x – 3 e) y = 1,5x – 1 g) y = 0,5x + 3

Giải:

+ cha cặp đường thẳng cắt nhau là :

y = 1,5x + 2 cùng y = x + 2,

y = x + 2 và y = 0,5x – 3, y = x – 3 và y = 1,5x – 1


Có thể em không biết ?

Hai mặt đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) cùng y = a’x + b’ (a’ ≠ 0)

vng góc cùng nhau khi và chỉ khi a . A’ = -1

* Ví dụ: cùng

là hai đường thẳng vng góc với nhau.

Xem thêm: Điều Kiện Để Hai Đường Thẳng Song Song Song Khi Nào, Đường Thẳng Song Song Và Đường Thẳng Cắt Nhau

1 1

2 5

2


 nắm chắc điều kiện về những hệ số để hai đường thẳng tuy vậy song, trùng nhau, giảm nhau, giảm nhau tại 1 điểm trên trục tung.

Bài tập : (SHD)

cùng 18,19 (SBT)
đường thẳng trải qua hai điểm
(0;3) với (-1,5;0)

Đồ thị hàm số y = 2x - 2 là mộtđường thẳng trải qua hai điểm (0;- 2) với (1;0)


Kết quả bài bác nhóm 2,4,6

Đồ thị hàm số y = -0,5x + 3 là con đường thẳng trải qua hai điểm (0;3) và (6;0)

Đồ thị hàm số y = -0,5x - 2 là mộtđường thẳng trải qua hai điểm

(0;- 2) với (-4;0)

.

6


*
hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song và hai đường thẳng chéo cánh nhau (GVG 27.11.08) trăng tròn 589 1
*
Đại 9 - Đường thẳng tuy nhiên song và con đường thẳng cắt nhau 17 795 3
*
hai tuyến đường thẳng chéo cánh nhau, hai tuyến phố thẳng song song 20 525 5
*
VIET DS9 T25 $4 DUONG THANG song SONG , DUONG THANG cat NHAU 25 387 0
*
Đường thẳng tuy nhiên song - dường thẳng cắt nhau 26 724 2
*
skkn sử dụng định lí hàm sin tìm đk để ULmax, hoặc UCmax với tìm ULmax, hoặc UCmax 13 658 0
*
nghiên cứu tuyển lựa chọn một số dòng, như thể lúa thuần gồm năng suất, unique tốt đam mê ứng với đk tỉnh thành phố hải dương 113 302 0
(1.18 MB - 33 trang) - Tìm đk để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc - Giáo viên việt nam