Bài viết tổng hợp kỹ năng và các bài tập trắc nghiệm từ bỏ cơ phiên bản đến nâng cấp kèm theo giải đáp giúp học viên học tập thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Định luật 2 niu tơn


ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN

1.Định luật:

Gia tốc của một vật thuộc hướng với lực chức năng lên vật. Độ to của gia tốc tỉ lệ thuận cùng với độ lớn của lực cùng tỉ lệ nghịch với cân nặng của vật.

Trong đó: F là lực tính năng (N)

*

1. Một lực ko đổi chức năng vào một đồ gia dụng có khối lượng 2kg làm gia tốc của nó tăng ngày một nhiều từ 2m/s đến 8m/s trong 3s.Hỏi lực chức năng vào đồ là bao nhiêu?

a. 2N b. 3N c. 4N d. 5N

3. Một ô tô đang chạy với tốc độ 60km/h thì fan li xe pháo hm phanh, xe pháo đi được 50m thì ngừng lại. Hỏi giả dụ ơ tơ chạy với vận tốc 120km/h thì qung đường ô tô đi được trường đoản cú luc hm đến lc tạm dừng l bao nhiu ?(biết lực hm trong nhị trường vừa lòng là như nhau) a.100m b.150m c.200m d.2500m

4. Phải tính năng vào đồ vật có cân nặng là 5 kilogam theo phương ngang một lực là bao nhiêu để thiết bị thu được gia tốc là 1m/s2. A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

5. Dưới tác dụng của một lực 20N, một vật chuyển động với gia tốc 0,4m/s2. Hỏi đồ dùng đó chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu nếu lực tính năng bằng 50N? Chọn hiệu quả đúng trong các hiệu quả sau :

A. A = 0,5m/s2; B. A = 1m/s2; C. A = 2m/s2; D. A = 4m/s2;

6. Một vật dụng có khối lượng 1 tấn, bắt đầu chuyển động cấp tốc dần hồ hết và sau thời điểm đi được 100m thì có tốc độ là 5m/s. Lực công dụng vào Vật có mức giá trị

A. 125 N B.150 N C.175 N D.200 N

7. Một vật bao gồm khối cân nặng m = 2kg được kéo thẳng vùng dậy với sức kéo 24N. Bỏ qua lực cản của bầu không khí ,g = 10m/s2 .Gia tốc của vật tất cả độ lớn

A . 10m/ s2 B . 12m/ s2 C . 2m/ s2 D . 1giá trị khác


8. đồ gia dụng chịu chức năng lực 10N thì có tốc độ 2m/s2 .Nếu vật dụng đó thu gia tốc là một trong những m/s2 thì lực chức năng là

A . 1N B . 2N C . 5N D . 50N

9. Một trái bóng có trọng lượng 500g vẫn nằm trên mặt đất thì bị đá bởi một lực 200N. Nếu thời hạn quả bóng xúc tiếp với cẳng bàn chân là 0,02s thì nhẵn sẽ bay đi với vận tốc bằng:

a.0,008 m/s. B.2 m/s c.8 m/s d. 0,8 m/s.

10. Một trang bị có cân nặng bằng 50 kg, bắt đầu chuyển động cấp tốc dần đều. Sau thời điểm đi được 50 centimet thì có vận tốc 0,7m/s. Lực đã tác dụng vào đồ gia dụng đã gồm mộy quý hiếm nào sau đây?

A.F=35N B.F=24,5N C.F=102N D.Một quý hiếm Khác

11. Dưới chức năng của một lực 20N, một vật chuyển đông với vận tốc 0,4m/s. Hỏi đồ đó hoạt động với gia tốc bằng từng nào nếu lực tác dụng bằng 50N?

A. A= 0,5m/s B. A=1m/s C. A=2m/s D. A=4m/s

12.Một ô tô khối lượng 1 tấn đang hoạt động với vận tốc 72km/h thì hm phanh, đi thêm được 500m rồi dừng lại. Lựa chọn chiều dương là chiều đưa động. Lực hm tc dụng ln xe l:


a) 800 N. B) 800 N. C) 400 N. D) -400 N.

13. Lực F truyền mang lại vật trọng lượng m1 vận tốc a1 = 6m/s2, truyền đến vật trọng lượng m2 gia tốc a2 = 3m/s2. Hỏi lực F truyền mang đến vật khối lượng m = m1 + mét vuông một vận tốc l bao nhiu?

A. 1m/s2 B. 2m/s2 C. 3m/s2 A. 4m/s2

14. Phải công dụng vào thứ có cân nặng là 5 kilogam theo phương ngang một lực là bao nhiêu để đồ vật thu được gia tốc là 1m/s2.

A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

 

17. khi một vật chỉ chịu tác dụng của một đồ gia dụng khác thì nó sẽ

a.biến dạng cơ mà không thay đổi vận tốc. B.chuyển rượu cồn thẳng đông đảo mãi mãi.

c.chuyển cồn thẳng nhanh dần đều. D.bị biến dị và đổi khác vận tốc

18. Nếu phù hợp lực chức năng vào vật bao gồm huớng không đổi và gồm độ lớn tạo thêm 2 lần thì ngay trong khi đó:

a.Vận tốc của vật tăng lên 2 lần. B.Gia tốc của vật sụt giảm 2 lần.

c.Gia tốc của vật tăng lên 2 lần. D.Vận tốc của vật gảm đi 2 lần.


19. Chọn câu đúng:

A. Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động B. Lực là lý do làm chuyển đổi vận tốc

C. Gồm lực chức năng lên vật thì trang bị mới hoạt động D. Lực chẳng thể cùng hướng với gia tốc

20. Định phương pháp II Niutơn xác nhận rằng:

a.Khi lực tc dụng ln vật bởi 0 thì vật vận động thẳng đều vày quán tính

b.Gia tốc của một đồ dùng tỉ lệ với lực tính năng vào vật với tỉ lệ nghịch với khối lượng của đồ gia dụng đó

c.Khi một vật chịu đựng tc dụng của một vật khc thì nĩ cũng tc dụng ln đồ dùng khc đó một phản bội lực trực đối.

d.Khi chịu tác dụng của một lực không đổi thì vật hoạt động với vận tốc không đổi.

21. chọn câu đúng?

A. Lúc thấy tốc độ của vật biến hóa thì chắc chắn rằng là có lực công dụng lên vật.

B. Nếu như không chịu lực nào tác dụng thì đông đảo vật đề nghị đứng yên.

C. Khi không hề lực nào công dụng lên đồ dùng nữa, thì đồ vật đang chuyển động thì mau chóng dừng lại.

D. Vật hoạt động được là nhờ bao gồm lực tác dụng lên nó.

22. Điều như thế nào sau đấy là sai khi nói tới tính chất của khối lượng?

a.Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương cùng không đổi đối với mỗi vật.


b.Khối lượng có tính chất cộng . C.Khối lượng đo bằng đơn vị (kg).

d.Vật có trọng lượng càng bự thì nấc độ quán tính càng nhỏ dại và ngược lại.

23. Từ bí quyết của định mức sử dụng II Newton ta suy ra:

A.Gia tốc gồm cùng hương với lực B.Khối lượng của thiết bị tỉ lệ cùng với độ phệ của lực

C.Vật luôn chuyển động theo hướng của lực chức năng D.Cả 3 kết luận trên đầy đủ đúng

24. tra cứu phát biểu đúng sau đây:

A. Không có lực tác dụng, đồ không hoạt động B.Ngừng công dụng lực, vật đã dừng lại

C.Gia tốc của đồ nhất thiết theo vị trí hướng của lực D.khi tác dụng lực lên vật, gia tốc của đồ gia dụng tăng

25. chọn câu sai trong các câu sau.

a.Trọng lực bao gồm phương thẳng đứng, bao gồm chiều từ bên trên xuống. B.Điểm để của trọng lực tại trọng tâm của vật.

c.Trọng lượng của vật bằng trọng lực tính năng lên thiết bị khi vật đứng im hoặc hoạt động thẳng đa số so cùng với trái đất.

d.Trọng lực được xem bởi công thức:

26. Khối lượng của một thứ khơng ảnh hưởng đến phần lớn đại lượng nào, đặc thù nào sau đây?

a.Gia tốc khi vật chịu tc dụng của một lực b.vận tốc lúc vật chịu đựng tc dụng của một lực


c.cả phương, chiều với độ lớn của lực tính năng lên vật d.Mức qun tính của vật.

27. Điều như thế nào sau đó là sai khi nói về trọng lực?

a.Trọng lựơng khẳng định bởi biễu thức p. = mg. B.Điểm để của trọng tải là giữa trung tâm của vật.

 

c.Trọng lực tỉ trọng nghịch với trọng lượng của chúng. D.Trọng lực là lực hút của trái đất chức năng lên vật.

a.0,008 m/s. B.2 m/s c.8 m/s d. 0,8 m/s.

10. Moät vaät coù khoái löôïng baèng 50 kg, baét ñaàu chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu. Sau thời điểm ñi ñöôïc 50 centimet thì coù vaän toác 0,7m/s. Löïc ñaõ taùc duïng vaøo vaät ñaõ coù moäy giaù trò naøo sau ñaây?

A.F=35N B.F=24,5N C.F=102N D.Moät Giaù Trò Khaùc

11. Döôùi taùc duïng cuûa moät löïc 20N, moät vaät chuyeån ñoâng vôùi gia toác 0,4m/s. Hoûi vaät ñoù chuyeån ñoäng vôùi gia toác baèng bao nhieâu neáu löïc taùc duïng baèng 50N?

A. A= 0,5m/s B. A=1m/s C. A=2m/s D. A=4m/s

12.Một ô tô cân nặng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72km/h thì hãm phanh, đi thêm được 500m rồi dừng lại. Chọn chiều dương là chiều đưa động. Lực hãm tác dụng lên xe cộ là:


a) 800 N. B) 800 N. C) 400 N. D) -400 N.

13. Lực F truyền đến vật cân nặng m1 gia tốc a1 = 6m/s2, truyền mang đến vật khối lượng m2 tốc độ a2 = 3m/s2. Hỏi lực F truyền cho vật khối lượng m = m1 + m2 một tốc độ là bao nhiêu?

A. 1m/s2 B. 2m/s2 C. 3m/s2 A. 4m/s2

14. Phaûi taùc duïng vaøo vaät coù khoái löôïng laø 5 kilogam theo phöông ngang moät löïc laø bao nhieâu ñeå vaät thu ñöôïc gia toác laø 1m/s2.

*
A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

15.Vaät khoái löôïng m=20kg ñaët naèm yeân treân maët phaúng nhaün naèm ngang ñöôïc giöû bôûi moät daây noái vaøo töôøng nhö hình. Taùc duïng leân vaät löïc F= 100N nhö hình veõ, vaät vaãn khoâng chuyeån ñoäng. Löïc caêng daây khi naøy laø:

A.50N B.86,6N C.100N D.250N

16. Theo định điều khoản II Niu-tơn:

A. Tốc độ của đồ dùng tỉ lệ thuận với lực công dụng vào vật cùng tỉ lệ nghịch với khối lượng của đồ gia dụng và được xem bởi công thức

*
.


B. Lực tính năng vào đồ dùng tỉ lệ thuận với cân nặng của đồ và được tính bởi bí quyết .

C. Lực tác dụng vào vật dụng tỉ lệ thuận với tốc độ của đồ gia dụng và được xem bởi công thức .

D. Trọng lượng của thiết bị tỉ lệ thuận với lực công dụng vào thiết bị và được xem bởi công thức

*
.

17. lúc moät vaät chæ chòu taùc duïng cuûa moät vaät khaùc thì noù seõ

a.bieán daïng maø khoâng nuốm ñoåi vaän toác. B.chuyeån ñoäng thaúng ñeàu maõi maõi.

c.chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu. D.bò bieán daïng vaø gắng ñoåi vaän toác

18. Neáu hôïp löïc taùc duïng vaøo vaät coù huôùng khoâng ñoåi vaø coù ñoä lôùn taêng leân 2 laàn thì ngay trong lúc ñoù:

a.Vaän toác cuûa vaät taêng leân 2 laàn. B.Gia toác cuûa vaät giaûm ñi 2 laàn.

c.Gia toác cuûa vaät taêng leân 2 laàn. D.Vaän toác cuûa vaät gaûm ñi 2 laàn.

19. Choïn caâu ñuùng:

A. Löïc laø nguyeân nhaân gaây ra chuyeån ñoäng B. Löïc laø nguyeân nhaân laøm bieán ñoåi vaän toác

C. Coù löïc taùc duïng leân vaät thì vaät môùi chuyeån ñoäng D. Löïc khoâng theå cuøng höôùng vôùi gia toác


20. Định hiện tượng II Niutơn xác nhận rằng:

a.Khi lực tác dụng lên vật bằng 0 thì vật vận động thẳng đều bởi quán tính

b.Gia tốc của một thứ tỉ lệ cùng với lực tác dụng vào vật với tỉ lệ nghịch với khối lượng của đồ đó

c.Khi một trang bị chịu chức năng của một trang bị khác thì nó cũng công dụng lên đồ dùng khác kia một làm phản lực trực đối.

d.Khi chịu chức năng của một lực không đổi thì vật chuyển động với tốc độ không đổi.

21. Choïn caâu ñuùng?

A. Lúc thaáy vaän toác cuûa vaät thế ñoåi thì chaéc chaén laø coù löïc taùc duïng leân vaät.

B. Neáu khoâng chòu löïc naøo taùc duïng thì moïi vaät phaûi ñöùng yeân.

C. Khi khoâng coøn löïc naøo taùc duïng leân vaät nöõa, thì vaät ñang chuyeån ñoäng thì laäp töùc döøng laïi.

D. Vaät chuyeån ñoäng ñöôïc laø nhôø coù löïc taùc duïng leân noù.

22. Ñieàu naøo sau ñaây laø sai lúc noùi veà tính chaát cuûa khoái löôïng?

a.Khoái löôïng laø ñaïi löôïng voâ höôùng, döông vaø khoâng ñoåi ñoái vôùi moãi vaät.

b.Khoái löôïng coù tính chaát coäng . C.Khoái löôïng ño baèng ñôn vò (kg).


d.Vaät coù khoái löôïng caøng lôùn thì möùc ñoä quaùn tính caøng nhoû vaø ngöôïc laïi.

23.Töø coâng thöùc cuûa ñònh luaät II Newton ta suy ra:

A.Gia toác coù cuøng höông vôùi löïc B.Khoái löôïng cuûa vaät tæ leä vôùi ñoä lôùn cuûa löïc

C.Vaät luoân chuyeån ñoäng theo höôùng cuûa löïc taùc duïng D.Caû 3 keát luaän treân ñeàu ñuùng

24.Tìm phaùt bieåu ñuùng sau ñaây:

A. Khoâng coù löïc taùc duïng, vaät khoâng chuyeån ñoäng B.Ngöøng taùc duïng löïc, vaät seõ döøng laïi

C.Gia toác cuûa vaät nhaát thieát theo höôùng cuûa löïc D.khi taùc duïng löïc leân vaät, vaän toác cuûa vaät taêng

25. Choïn caâu sai vào caùc caâu sau.

a.Troïng löïc coù phöông thaúng ñöùng, coù chieàu töø treân xuoáng. B.Ñieåm ñaët cuûa troïng löïc taïi troïng taâm cuûa vaät.

c.Troïng löôïng cuûa vaät baèng troïng löïc taùc duïng leân vaät khi vaät ñöùng yeân hoaëc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu so vôùi traùi ñaát.

d.Troïng löïc ñöôïc tính bôûi coâng thöùc:

26. Khối lượng của một vật dụng không tác động đến đông đảo đại lượng nào, đặc điểm nào sau đây?


a.Gia tốc khi thiết bị chịu công dụng của một lực b.vận tốc khi thứ chịu chức năng của một lực

c.cả phương, chiều và độ bự của lực chức năng lên vật d.Mức cửa hàng tính của vật.

27. Ñieàu naøo sau ñaây laø sai lúc noùi veà troïng löïc?

a.Troïng löïơng xaùc ñònh bôûi bieãu thöùc p = mg. B.Ñieåm ñaët cuûa troïng löïc laø troïng taâm cuûa vaät.

Xem thêm: Lỗi The Instruction At Referenced Memory At The Memory Could Not Be Written

c.Troïng löïc tæ leä nghòch vôùi khoái löôïng cuûa chuùng. D.Troïng löïc laø löïc huùt cuûa traùi ñaát taùc duïng leân vaät.

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn thiết bị lý lớp 10 - xem ngay