Toán 10 bài bác 3. Hàm số bậc hai: lý thuyết trọng tâm, giải bài tập sách giáo khoa bài bác 3. Hàm số bậc hai: giúp học sinh nắm vững kiến thức ngắn gọn


BÀI 3: HÀM SỐ BẬC HAI

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Hàm số bậc hai được cho vị công thức

y = ax2 + bx + c (a ≠ 0).

Bạn đang xem: Đồ thị hàm số parabol

Tập xác định của hàm số này là D = R

A. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ BẬC HAI

Đồ thị của hàm số y = ax2 + bx + c (a ≠ 0) là 1 trong những đường parabol gồm đỉnh là vấn đề I < left( -fracb2a;-fracDelta 4a ight) > , có trục đối xứng là đường thẳng < x=-frac extb2 exta > Parabol này quay bề lõm lên trên giả dụ a > 0, xuống dưới nếu a 0 bề lõm tảo lên trên, a B. CHIỀU BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ BẬC HAI

Dựa vào vật dụng thị hàm số y = ax2 + bx + c (a≠0) ta bao gồm bảng vươn lên là thiên của nó trong hai trường vừa lòng a > 0 với a 0 thì hàm số y = ax2 + bx + c đồng thay đổi trên khoảng < left( -infty ;-fracb2a ight) > nghịch vươn lên là trên khoảng < left( -frac extb2 exta;+infty ight) > .

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Dạng 1: Xác định Hàm số bậc hai

Để xác định hàm số bậc hai ta là như sau

Gọi hàm số phải tìm là y = ax2 + bx + c, a ≠ 0. Căn cứ theo mang thiết câu hỏi để cấu hình thiết lập và giải hệ phương trình cùng với ẩn a, b, c từ đó suy ra hàm số buộc phải tìm.

Dạng 2: Xét sự biến hóa thiên cùng vẽ trang bị thị hàm số bậc hai

Dựa vào phần kim chỉ nan đã nêu ở triết lý trọng tâm.

Dạng 3: Đồ thị hàm số đựng dấu giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất và cho do nhiều công thức

Dựa vào phần kim chỉ nan đã nêu ở kim chỉ nan trọng tâm.

Dạng 4: Ứng dụng của hàm số bậc nhị trong chứng minh bất đẳng thức cùng tìm giá trị bé dại nhất, béo nhất

Dựa vào vật thị (bảng đổi thay thiên) của hàm số y = ax2 + bx + c, a ≠ 0 ta thấy nó đạt giá trị phệ nhất, bé dại nhất bên trên <α; β> trên điểm x = α hoặc x = β hoặc x = -b/(2a).

III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 (trang 49 SGK Đại số 10):

Lời giải:

a) y = x2 – 3x + 2 bao gồm a = 1 ; b = –3 ; c = 2 ; Δ = b2 – 4ac = (–3)2 – 4.2.1 = 1.

+ Đỉnh của Parabol là < left( frac32;frac-14 ight) >

+ lúc x = 0 thì y = 2. Vậy giao điểm với trục tung là A(0 ; 2).

+ lúc y = 0 thì x2 – 3x + 2 = 0. Phương trình gồm hai nghiệm x = 2 hoặc x = 1.

Vậy giao điểm với trục hoành là B(2 ; 0) và C(1 ; 0).

b) y = –2x2 + 4x – 3 có a = –2 ; b = 4 ; c = –3 ; Δ= b2 – 4ac = 42 – 4.( –3).( –2) = –8

+ Đỉnh của Parabol là (1 ; –1).

+ lúc x = 0 thì y = –3. Vậy giao điểm cùng với trục tung là A(0 ; –3).

+ khi y = 0 thì –2x2 + 4x – 3 = 0. Phương trình vô nghiệm.

Vậy Parabol không giảm trục hoành.

c) y = x2 – 2x gồm a = 1 ; b = –2 ; c = 0 ; Δ= b2 – 4ac = 4.

+ Đỉnh của Parabol là (1 ; –1).

+ lúc x = 0 thì y = 0. Vậy giao điểm với trục tung là O(0 ; 0).

+ khi y = 0 thì x2 – 2x = 0. Phương trình có hai nghiệm x = 0 hoặc x = 2.

Vậy Parabol cắt trục hoành tại nhì điểm O(0 ; 0) cùng A(2 ; 0).

d) y = –x2 + 4 tất cả a = –1 ; b = 0 ; c = 4 ; Δ= b2 – 4ac = 0 – 4.( –1).4 = 16.

+ Đỉnh của Parabol là (0 ; 4).

+ khi x = 0 thì y = 4. Vậy giao điểm cùng với trục tung là A(0 ; 4).

+ khi y = 0 thì –x2 + 4 = 0. Phương trình tất cả hai nghiệm x = 2 hoặc x = –2.

Vậy Parabol cắt trục hoành tại nhì điểm B(2 ; 0) hoặc C(–2 ;0).

Bài 2 (trang 49 SGK Đại số 10):

Lời giải:

a) y = 3x2 – 4x + 1.

+ Tập xác định: R.

+ Đỉnh A(2/3 ; –1/3).

+ Trục đối xứng x = 2/3.

+ Giao điểm cùng với Ox tại B(1/3 ; 0) với C(1 ; 0).

+ Giao điểm với Oy tại D(0 ; 1).

+ Bảng thay đổi thiên:

*

+ Đồ thị hàm số :

*

b) y = –3x2 + 2x – 1.

+ Tập xác định: R

+ Đỉnh A(1/3 ; –2/3).

+ Trục đối xứng x = 1/3.

+ Đồ thị không giao cùng với trục hoành.

+ Giao điểm với trục tung là B(0; –1).

Điểm đối xứng cùng với B(0 ; –1) qua mặt đường thẳng x = 1/3 là C(2/3 ; –1).

+ Bảng phát triển thành thiên:

+ Đồ thị hàm số :

*

c) y = 4x2 – 4x + 1.

+ Tập khẳng định : R

+ Đỉnh A(1/2; 0).

+ Trục đối xứng x = 1/2.

+ Giao điểm cùng với trục hoành trên đỉnh A.

+ Giao điểm với trục tung B(0; 1).

Điểm đối xứng với B(0;1) qua mặt đường thẳng x = 1/2 là C(1; 1).

+ Bảng biến chuyển thiên:

*

+ Đồ thị hàm số:

d) y = –x2 + 4x – 4.

+ Tập xác định: R

+ Đỉnh: I (2; 0)

+ Trục đối xứng: x = 2.

+ Giao điểm với trục hoành: A(2; 0).

+ Giao điểm cùng với trục tung: B(0; –4).

Điểm đối xứng cùng với điểm B(0; –4) qua con đường thẳng x = 2 là C(4; –4).

+ Bảng biến thiên:

*

+ Đồ thị hàm số:

*

e) y = 2x2 + x + 1

+ Tập xác định: R

+ Đỉnh A(–1/4 ; 7/8).

+ Trục đối xứng x = –1/4.

+ Đồ thị không giao cùng với trục hoành.

+ Giao điểm cùng với trục tung B(0; 1).

Điểm đối xứng với B(0 ; 1) qua con đường thẳng x = –1/4 là C(–1/2 ; 1)

+ Bảng đổi thay thiên:

+ Đồ thị hàm số:

*

f) y = –x2 + x – 1

+ Tập xác định R

+ Đỉnh A(1/2 ; –3/4).

+ Trục đối xứng x = 1/2.

+ Đồ thị không giao cùng với trục hoành.

+ Giao điểm cùng với trục tung: B(0; –1).

Điểm đối xứng cùng với B(0 ; –1) qua con đường thẳng x = 1/2 là C(1 ; –1).

+ Bảng vươn lên là thiên:

*

+ Đồ thị hàm số :

*

Bài 3 (trang 49 SGK Đại số 10):

Lời giải:

a)

+ Parabol y = ax2 + bx + 2 trải qua M(1 ; 5)

⇒ 5 = a.12 + b.1 + 2 ⇒ a + b = 3 (1) .

+ Parabol y = ax2 + bx + 2 trải qua N(–2; 8)

⇒ 8 = a.( –2)2 + b.( –2) + 2 ⇒ 4a – 2b = 6 (2).

Từ (1) cùng (2) suy ra: a = 2; b = 1.

Vậy parabol nên tìm là y = 2x2 + x + 2.

b) + Parabol y = ax2 + bx + 2 bao gồm trục đối xứng x = –3/2

⇒ –b/2a = –3/2 ⇒ b = 3a (1)

+ Parabol y = ax2 + bx + 2 trải qua điểm A(3; –4)

⇒ –4 = a.32 + b.3 + 2 ⇒ 9a + 3b = –6 (2).

Thay b = 3a làm việc (1) vào biểu thức (2) ta được:

9a + 3.3a = –6 ⇒ 18a = –6 ⇒ a = –1/3 ⇒ b = –1.

Vậy parabol yêu cầu tìm là y = –1/3x2 – x + 2.

c) Parabol y = ax2 + bx + 2 tất cả đỉnh I(2 ; –2), suy ra :

+) < -fracb2a=2Rightarrow b=-4a > (1)

+) < frac-Delta 4a=-2Rightarrow Delta =8aRightarrow b^2-4acdot 2=8aRightarrow b^2=16a > (2)

Từ (1) ⇒ b2 = 16.a2, nạm vào (2) ta được 16a2 = 16a ⇒ a = 1 ⇒ b = –4.

Vậy parabol đề nghị tìm là y = x2 – 4x + 2.

d) + Parabol y = ax2 + bx + 2 trải qua điểm B(–1 ; 6)

⇒ 6 = a.( –1)2 + b.( –1) + 2 ⇒ a = b + 4 (1)

+ Parabol y = ax2 + bx + 2 có tung độ của đỉnh là –1/4

< Rightarrow frac-Delta 4a=frac-14Rightarrow Delta =aRightarrow b^2-4acdot 2=aRightarrow b^2=9a > (2)

Thay (1) vào (2) ta được: b2 = 9.(b + 4) ⇔ b2 – 9b – 36 = 0.

Phương trình tất cả hai nghiệm b = 12 hoặc b = –3.

Với b = 12 thì a = 16.

Với b = –3 thì a = 1.

Vậy gồm hai parabol thỏa mãn là y = 16x2 + 12b + 2 với y = x2 – 3x + 2.

Bài 4 (trang 50 SGK Đại số 10):

Lời giải:

+ Parabol y = ax2 + bx + c trải qua điểm A (8; 0)

⇒ 0 = a.82 + b.8 + c ⇒ 64a + 8b + c = 0 (1).

+ Parabol y = ax2 + bx + c gồm đỉnh là I (6 ; –12) suy ra:

–b/2a = 6 ⇒ b = –12a (2).

–Δ/4a = –12 ⇒ Δ = 48a ⇒ b2 – 4ac = 48a (3) .

Thay (2) vào (1) ta có: 64a – 96a + c = 0 ⇒ c = 32a.

Thay b = –12a và c = 32a vào (3) ta được:

(–12a)2 – 4a.32a = 48a

⇒ 144a2 – 128a2 = 48a

⇒ 16a2 = 48a

⇒ a = 3 (vì a ≠ 0).

Từ a = 3 ⇒ b = –36 cùng c = 96.

Xem thêm: Cách Viết Số Thập Phân, Đọc, Viết Số Thập Phân, Số Thập Phân Là Gì

Vậy a = 3; b = –36 cùng c = 96.

Trên đấy là gợi ý giải bài xích tập Toán 10 bài 3. Hàm số bậc hai vì chưng giáo viên plovdent.com trực tiếp soạn theo chương trình bắt đầu nhất. Chúc chúng ta học tập vui vẻ