Bài tập Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng lớp 41. Khối hệ thống kiến thức ôn tập về đại lượng2. Những dạng bài tập toán lớp 4ôn tập về đại lượng2.1. Dạng 1: Đổi những đơn vị đo đại lượng2.2. Dạng 2: các phép tính với đơn vị chức năng đo đại lượng2.3. Dạng 3: So sánh những đơn vị đo đại lượng3. Bài xích tập toán lớp 4 ôn tập về đại lượng4. Bài bác tập trường đoản cú luyện1. Nhận ra đơn vị đo khối lượng3. Bài xích tập áp dụng toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo khối lượng3.1. Dạng 1: Đổi những đơn vị đo khối lượng3.2. Dạng 2: các phép tính với đơn vị chức năng đo khối lượng:3.3. Dạng 3: So sánh những đơn vị đo khối lượng3.4. Dạng 4: Toán có lời văn.4. Bài tập từ luyện

Bài tập Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng lớp 4

Dạng 1: Đổi các đơn vị đo khối lượng

1. Phương pháp

Sử dụng bảng đơn vị đo khối lượng và dìm xét rằng cùng với hai đơn vị chức năng đo cân nặng liền nhau thì đơn vị chức năng lớn gấp 10 lần đơn vị chức năng bé.

Bạn đang xem: Đơn vị đo khối lượng lớp 4

2. Bài xích tập

Bài 1.Điền số tương thích vào địa điểm trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kg 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

3. Bài giải

Bài 1:

Dựa vào bảng đơn vị chức năng đo độ dài ta có:

a) 145dag = 145 x 10 = 1450g

Vậy 145dag = 1450g

b) 43 tấn = 43 x 1000 = 43000kg

76 yến = 76 x 10 = 760kg

43 tấn 76 yến = 43000kg + 760kg = 43760kg

Vậy 43 tấn 76 yến = 43760kg

c) 56kg = 56 x 1000 = 56000g

72hg = 72 x 100 = 7200g

56kg 72hg = 56000g + 7200g = 63200g

Vậy 56kg 72hg = 63200g

d) 68000kg = 68000 : 100 = 680 tạ

Vậy 68000kg = 680 tạ

Dạng 2: những phép tính với đơn vị chức năng đo khối lượng

1. Phương pháp:

Khi thực hiện phép tính cộng hoặc trừ các khối lượng có kèm theo các đơn vị đo giống nhau, ta thực hiện tương từ như các phép tính cùng với số từ nhiên, kế tiếp thêm đơn vị đo trọng lượng vào kết quả.

Khi triển khai phép tính gồm kèm theo các đơn vị đo không giống nhau, trước nhất ta đề nghị đổi về thuộc 1 đơn vị chức năng đo sau đó thực hiện tại tính bình thường.

Khi nhân hoặc chia một đơn vị chức năng đo cân nặng với một số, ta nhân hoặc phân chia số đó với một số trong những như giải pháp thông thường, tiếp đến thêm đơn vị chức năng đo trọng lượng vào kết quả.

2. Bài xích tập

Bài 1.Tính những giá trị sau:

a) 57 kilogam + 56 g

b) 275 tấn – 849 tạ

c) 73 kg x 8

d) 9357 g : 3

Bài 2.Tính những giá trị sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700dag – 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35 tấn 5 tạ : 4

3. Bài giải

Bài 1

a) 57kg = 57 x 1000 = 57000g

57kg + 56g = 57000g + 56g = 57056g

b) 275 tấn = 275 x 10 = 2750 tạ

275 tấn – 849 tạ = 2750 – 849 = 1901 tạ

c) 73kg x 8 = 584kg

d) 9357g : 3 = 3119g

Bài 2

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

Đổi 7 tạ 67 yến = 7 x 100 + 67 x 10 = 700 + 670 = 1370kg

7 tạ 67 yến + 782kg = 1370kg + 782kg = 2152kg

b) 500kg 700dag – 77777 g

Đổi:

500kg = 500 x 1000 = 500000g

700dag = 700 x 10 = 7000g

500kg 700dag – 77777 g = 500000 + 7000 – 77777 = 429223g

c) 700hg 50g x 8

Đổi 700hg = 700 x 100 = 70000g

Nên 700hg 50g = 70050g x 8 = 560400g

Vậy 700hg 50g x 8 = 560400g

d) 35 tấn 5 tạ : 4

Đổi 35 tấn = 35 x 10 = 350 tạ

35 tấn 5 tạ = 350 + 5 = 355 tạ : 4 = 88 tạ dư 3 tạ

Dạng 3: So sánh những đơn vị đo khối lượng

1. Phương pháp:

Khi so sánh các đơn vị đo tương đương nhau, ta so sánh tựa như như đối chiếu hai số từ bỏ nhiên.

Khi so sánh những đơn vị đo không giống nhau, trước nhất ta buộc phải đổi về thuộc 1 đơn vị đo tiếp đến thực hiện so sánh bình thường.

2. Bài tập

Bài 1: So sánh

a) 4300g … 43hg

b) 4357 kg …5000 g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

3. Bài bác giải

Bài 1:

a) 4300g … 43hg

Đổi 4300g = 4300 : 100 = 43hg

Vậy 4300g = 43hg

b) 4357kg …5000g

Đổi 5000g = 5000 : 1000 = 5kg

Vậy 4357kg > 5000g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

Đổi 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4 x 1000 + 3 x 100 + 7 x 10 = 4370kg

Vậy 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

512kg 700dag = 512kg + 7kg = 519kg

3 tạ 75kg = 300kg + 75kg = 375kg

Vậy 512kg 700dag > 3 tạ 75kg

Dạng 4: Toán bao gồm lời văn

1. Phương pháp

Đọc đề và xác định rõ yêu mong đề bài

Thực hiện tại phép tính theo yêu mong (cùng đơn vị chức năng đo)

Kiểm tra với kết luận

2. Bài xích tập

Bài 1. Bình đi chợ cài 1 bó rau nặng 1250 g, một nhỏ cá nặng nề 4500g, 1 quả túng bấn nặng 750g. Hỏi cân nặng mà Bình phải đem lại là bao nhiêu?

Bài 2. Trong mùa kiểm tra sức khỏe. An trọng lượng là 32kg; Đức nặng 340hg, Hải nặng nề 41000g. Hỏi cả tía bạn nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

3. Bài bác giải

Bài 1

Khối lượng mà Bình phải đem về là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy trọng lượng mà Bình với là 6500 g

Bài 2.

Đổi 340hg = 34kg

41000g = 41kg

Cả 3 các bạn nặng số ki-lô-gam là: 32 + 34 + 41 = 107 (kg)

Vậy cả 3 nặng trĩu 107kg

Bài tập từ bỏ luyện bảng đơn vị đo khối lượng

Bài 1. Điền số tương thích vào khu vực trống

a) 1kg = ?hg

b) 23hg 7dag = ?g

c) 51 yến 73kg = ?kg

d) 7000kg 10 tạ = ? tấn

Bài 2. Tính

a) 516 kilogam + 234 kg

b) 948 g – 284 g

c) 57hg x 14

d) 96 tấn : 3

Bài 3. Điền dấu >, , 380dag

b) 573kg = 5730hg

c) 3 tấn 150kg bài xích tập về đại lượng cùng đo đại lượng – Toán lớp 4

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:

313. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm

a) 3 tạ = … yến 2 yến 8kg = …. Kg

40 yến = … tạ 5 tạ 35kg = …..kg

5 tấn = … tạ 8000kg =…. Tấn

120 tạ = … tấn 4 tấn 45kg = ….kg

b) 3 giờ = … phút 3h 45 phút = ….. Phút

360 giây = … phút 1/4 tiếng = … phút

10 cố kỉ =….. Năm 6000 năm = … nỗ lực kỉ

c) 800cm = … dm 7 mét vuông 68dm2 = … dm2

 2 000 OOOm2 = … km2 4 km2 400m2 =… m2

314.

Viết dấu phù hợp (>, 2=2 km2 4 km2 400m2 = 4000400 m2

314.

a) 3 tấn > 25 tạ ; 5 tấn 45 kg .=.. 5045 kg

b) một nửa giờ .. 30 giây

c) 50 mét vuông 40dm2 > 5004 dm2 ; 100 cm2 ..=.1/100 m2

Bài tập phần bảng đơn vị chức năng đo khối lượng – Giây, núm kỉ – Toán lớp 4

Câu hỏi và bài bác tập

32.

Viết số thích hợp vào khu vực chấm :

a) 1kg = … g b) 15 tấn = … tạ

4kg = … g 2 tạ = … kg

1000g = … kg 400 tạ = … tấn

2000g = … kg 300 kg = … tạ

c) 3 tấn 5 tạ = … tạ d) 2kg 15 kg = … g

4 tạ 5kg = … kg 1kg 1g = …. G

2 tấn 50kg = … kg 5kg 5g = ….g

33.

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng : 6 tấn 6kg = ?

A. 66 kg

B. 6600kg

C. 6060kg

D. 6006kg34.Điền lốt ( > cố kỉ, ngày, phút, giây, giờ, tuần lễ theo máy tự từ nhỏ xíu đến lớn.

Viết số phù hợp vào chỗ chấm :

3 phút = … giây 1/4 phút = … giây 2 nỗ lực kỉ =… năm

1 giờ đồng hồ = … giây 1 phút 30 giây = … giây 1000 năm = … cố kỉnh kỉ

nửa giờ đồng hồ = … phút 2 giờ = …. Giây nửa chũm kỉ = … năm37.

*

38.

Dưới đây khắc ghi thời gian bốn người đến dự cuộc họp. Tiếng họp đúng vào khi 7 tiếng 30 phút.

Khoanh vào chữ để trước thời hạn người đến họp chậm nhất :

7 giờ đồng hồ 35 phút B. 8 tiếng kém trăng tròn phút

7 giờ khoảng 30 phút D. 8 giờ hèn 25 phút

39.

Bảng sau ghi tên di chuyển viên và thời gian chạy trên cùng một quãng mặt đường của mỗi người :

MinhAnHùngViệt
13 phút15700 giây12 phút 45 giây

a)Ai chạy sớm nhất có thể ? Ai chạy muộn nhất ?

b) sắp xếp tên các vận khích lệ theo sản phẩm tự từ fan chạy chậm chạp đến fan chạy cấp tốc hơn.40.

a) 115 tạ + 256 tạ b) (3kg + 7kg) x 2

4152g – 876g (114 tạ-49 tạ) : 5

4 tấn x 3 3 tấn 5 tạ + 2 tấn 3 tạ

2565kg : 5 4kg 500g – 2kg 500g

c) khoảng 30 phút – 15 phút 3h x 2

12 giây + 45 giây 69 giờ đồng hồ : 3

Hướng dẫn:

32.

a) 1 kg = 10OOg b) 15 tấn = 150 tạ

4kg =4000g 2 tạ = 200kg

10OOg = 1kg 400 tạ = 40 tấn

2000g = 2kg 300kg = 3 tạ

c)3 tấn 5 tạ = 35 tạ d) 2kg 150g = 2150g

tạ 5kg = 405kg 1kg10g = 1010g

tấn 50kg = 2050kg 5kg 5g = 5005g

33. D

34.

*

35.

HD : 1kg 512g = 1512g ; 1kg 5hg = 1500g ;

1kg 51dag = 151 Og ; 10hg 50g = 1050g.

Sắp xếp các số theo lắp thêm tự từ bé đến bự : 1050 ; 1500 ; 1510 ; 1512.

Từ đó chuẩn bị xếp những số đo cân nặng theo máy tự từ nhỏ bé đến mập :

10hg 50g ; 1kg 5hg ; 1kg 51dag ; 1 kg 512g.

36.

a) Giây, phút, giờ, ngày, tuần lễ, tháng, năm, rứa kỉ.

b) 3 phút = 180 giây ; 1/4 phút = 15 giây ; 2 thay kỉ= 200 năm

1giờ = 3600 giây ; 1 phút 30 giây = 90 giây ; 1000 năm = 10 nỗ lực kỉ ;

nửa giờ đồng hồ = trong vòng 30 phút ; 2 tiếng đồng hồ = 7200 giây ; nửa cố kỉnh kỉ = 50 năm.

37.

Chẳng hạn : Năm 1010 thuộc thế kỉ XI ; … ; năm 1945 thuộc rứa kỉ XX ; …

38.

B. 8 tiếng kém 20 phút (tức là 7 giờ đồng hồ 40 phút). Bạn đó đến chậm trễ 10 phút.

39.

HD : a) 13 phút = 780 giây ; — giờ = 12 phút = 720 giây ;

12 phút 45 giây = 765 giây.

Sắp xếp những số theo đồ vật tự từ bé xíu đến phệ : 700 ; 720 ; 765 ; 780.

Từ đó kết luận : Hùng chạy sớm nhất (700 giây) ; Minh chạy chậm nhất (780 giây).

b) thu xếp tên theo sản phẩm công nghệ tự từ người chạy chậm rì rì đến tín đồ chạy cấp tốc hơn :

Minh ; Việt ; An ; Hùng

(780 giây) (765 giây) (720 giây) (700 giây)

40.

a) 115 tạ + 256 tạ = 371 tạ b) (3kg + 7kg)x 2 = 10kgx 2 = 20kg

4152g – 876g = 3276g (114 tạ – 49 tạ): 5 = 65 tạ : 5 = 13 tạ

tấn x 3 = 12t 3 tấn 5 tạ + 2 tấn 3 tạ = 5 tấn 8 tạ

2565kg : 5 = 513kg 4kg 500g – 2kg 500g = 2kg

c) 1/2 tiếng – 15 phút = 15 phút

12 giây + 45 giây = 57 giây

3 giờ x 2 = 6 giờ

69 tiếng : 3 = 23 giờ

Hệ thống kiến thức và kỹ năng toán lớp 4 ôn tâp về đại lượng

1. Hệ thống kiến thức ôn tập về đại lượng

1.1. Ôn tập về đại lượng đo độ dài

*

Mỗi đơn vị chức năng đo độ dài đa số gấp 10 lần đối kháng vị bé thêm hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo độ dài đông đảo kém 1/10 lần đơn vị to hơn liền trước nó.

1.2. Ôn tập về đại lượng đo khối lượng

*
Để đo cân nặng các đồ dùng nặng mặt hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ki-lô-gam, bạn ta sử dụng những 1-1 vị: yến, tạ, tấn.Để đo khối lượng các thiết bị nặng sản phẩm chục, sản phẩm trăm, hàng trăm ngàn gam, tín đồ ta sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.Mỗi đơn vị đo cân nặng đều vội vàng 10 lần 1-1 vị bé hơn liền sau nó.Mỗi đơn vị chức năng đo trọng lượng đều kém 1/10 lần đơn vị lớn hơn liền trước nó.

1.3. Ôn tập về đại lượng đo thời gian

*

Chú ý:

1 năm = 365 ngày1 năm nhuận = 366 ngàyTháng một, tháng ba, mon năm, mon bảy, mon 8, mon mười, tháng mười nhị có: 31 ngày.Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, mon mười một có: 30 ngày.Tháng hai có 28 ngày (vào năm nhuận tất cả 29 ngày).

2. Những dạng bài bác tập toán lớp 4ôn tập về đại lượng

2.1. Dạng 1: Đổi những đơn vị đo đại lượng

2.1.1. Phương pháp chungSử dụng bảng đơn vị đo độ dài, cân nặng thời gianHai đơn vị đo độ dài, khối lượng liền nhau hơn kém nhau 10 1-1 vị2.1.2. Bài tập

Bài 1: Đổi các đơn vị đo đại lượng sau

a) 4 năm = … tháng

b) 48 mon = … năm

c) 3giờ = … phút

d) 200 năm = … nạm kỷ

g) 8m 4dm = … dm

h) 8 tạ 7 yến = … kg

2.1.3. Bài giải

Bài 1:

a) 4 năm = 4 x 12 tháng = 48 tháng

b) 48 tháng = 48 : 12 = 4năm

c) 3giờ = 3 x 60= 180 phút

d) 200 năm = 200 : 100 = 2 cố gắng kỷ

g) 8m 4dm = 8 x 10 + 4 = 84dm

h) 8 tạ 7 yến = 8 x 100 + 7 x 10 = 800 + 70 = 870kg

2.2. Dạng 2: những phép tính với đơn vị chức năng đo đại lượng

2.2.1. Phương thức chungKhi thực hiện phép tính cộng hoặc trừ các đại lượng tất cả kèm theo những đơn vị đo tương tự nhau, ta thực hiện tương trường đoản cú như các phép tính cùng với số tự nhiên, tiếp nối thêm đơn vị đo khối lượng vào kết quả.Khi triển khai phép tính tất cả kèm theo các đơn vị đo khác nhau, trước hết ta cần đổi về thuộc 1 đơn vị chức năng đo sau đó thực hiện tại tính bình thường.Khi nhân hoặc phân chia một đơn vị đo trọng lượng với một số, ta nhân hoặc chia số kia với một số trong những như biện pháp thông thường, kế tiếp thêm đơn vị chức năng đo đại lượng vào kết quả.2.2.2. Bài bác tập

Bài 1:Tính những đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút + 4giờ = ? phút

c) 15 năm – 126 tháng = ? tháng

d) 5t 7kg x trăng tròn kg = ? kg

Bài 2:Một con gà nặng trĩu 3700g, một túi thịt nặng nề 350g với một bó rau nặng nề 700g. Hỏi gà, thịt với rau nặng bao nhiêu gam?

2.2.3. Bài bác giải

Bài 1:

Thực hiện nay phép tính theo quy tắc của những đơn vị đo đại lượng ta có:

a) 72hm 5m + 72m = 72 x 100 + 5 + 72 = 7200 + 5 + 72 = 7277m

b) 157 phút + 4 giờ = 157 + 4 x 60 = 157 + 240 = 397phút

c) 15 năm – 126 tháng = 15 x 12 – 126 = 180 – 126 = 54 tháng

d) 5 tấn 7kg x 20 kg = (5 x 1000 + 7) x 20 = 5007 x đôi mươi = 100140kg

Bài 2:

Tổng trọng lượng của gà, thịt và rau nặng số gam là:

3700 + 350 + 700 = 4750 (g)

Vậy gà, thịt với rau nặng nề 4750g.

Xem thêm: So Sánh Cấu Trúc Và Chức Năng Của Adn Và Arn, So Sánh Adn Và Arn Chi Tiết Nhất

2.3. Dạng 3: So sánh những đơn vị đo đại lượng

2.3.1. Phương thức chungKhi so sánh các đơn vị đo tương tự nhau, ta so sánh tương tự như so sánh hai số từ bỏ nhiên.Khi so sánh những đơn vị đo khác nhau, trước nhất ta nên đổi về cùng 1 đơn vị đo tiếp nối thực hiện so sánh bình thường.2.3.2. Bài xích tập

Bài 1: So sánh các đại lượng sau:

a) 3kg 50g … 3050g

b) 4h 36 phút … 5425 giây

c) 8km 7dam … 2484 m

d) 3 năm … 48 tháng

Bài 2.Một bao gạo nặng nề 52kg, một con lợn nặng 52 yến. Hỏi bao gạo hay nhỏ lợn nặng hơn?