Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho những chất sau: H3PO4, HF, C2H5OH, HClO2, Ba(OH)2, HClO3, CH3COOH, BaSO4, FeCl3, Na2CO3, HI. Trong số chất trên, số chất điện li mạnh là

 A. 7.Bạn sẽ xem: Feoh3 là chất điện li táo tợn hay yếu

 B. 4.

Bạn đang xem: Fe oh 3 điện li mạnh hay yếu

 C. 6.

 D. 5.


*

Chọn lời giải C

Trong các chất trên, số hóa học điện li khỏe khoắn là:Ba(OH)2, HClO3, BaSO4, FeCl3, Na2CO3, HI

Hết sức chú ý : các chất như BaSO4 ,BaCO3 là hóa học kết tủa (tan vô cùng ít) nhưng đều phân tử chảy lại phân ly hết cho nên nó là những chất điện ly khỏe khoắn chứ không hẳn chất điện ly yếu.

Câu 1. Trong các các hóa học sau: NaOH, H2SO3, C2H5OH, NaCO3, NaCl, CH3COOH. Số hóa học điện li là?Câu 2. Dãy hóa học nào tiếp sau đây gồm tất cả các hóa học điện li mạnh? A. CH3COONa, BaCl2, HClB. CaCl2, H2S, HNO3C. CH3COOH, CaCO3, Na2SO3 D. Fe(OH)2, HF, HClOCâu 3. Cho các chất và phân tử sau: HPO3 2-, CH3COO-, HCO3-, S2-, HCl, SO4 2-, HSO4-, Cl-, Na2CO3, NaHCO3. Số chất ion tất cả tính axit là?

1. Có 5 chất điện ly: NaOH, H2SO3, Na2CO3, NaCl, CH3COOH2. A3. Gồm 4 ion/ phân tử gồm tính axit: HCO3- phân li thuận nghịch nút 2, tạo ra H+ với CO32- HCl phân li trọn vẹn tạo H+ cùng Cl- HSO4- phân li mức 2 tạo ra H+ cùng SO42- NaHCO3 phân li hoàn toàn tạo Na+ và HCO3-(như trên)

các ion khác như sau: HPO32- ko phân li được H+ nữa (H3PO3 là axit 2 nấc) CH3COO- có tính bazo (CH3COO- + H2O ⇌ CH3COOH + OH-) S2-, SO42- tương tự như như CH3COO-, chỉ không giống H2S và H2SO4 là axit 2 mức Cl- là ion trung tính -> Ko chức năng với nước Na2CO3 phân li trả hoàn tạo CO32- có môi trường xung quanh kiềm

Đúng 0
bình luận (0)

Cho những chất: NaOH; HF; C6H5ONa; CH3COOH; C2H5OH, C12H22O11 (saccarozo); HCOONa; NaCl, H2SO4; C3H5(OH)3. Số chất điện ly và hóa học điện li bạo gan là:

A. 8 với 6

B. 7 cùng 5

C. 7 và 6

D. 8 với 5

Lớp 0 chất hóa học 1 0 gửi Hủy

Các hóa học không điện li là saccarose ; glixerol ; ancol etylic=> gồm 7 hóa học điện li

Các chất điện li bạo phổi là: NaOH ; C6H5ONa ; HCOONa ; NaCl ; H2SO4 => gồm 5 hóa học điện li mạnh

=>B

Đúng 0
comment (0)

Cho các chất sau: H2CO3, Al2(SO4)3, HNO3, glucozơ, C2H5OH, NaOH, CH3COOH, Ba(OH)2, HF. Số chất điện li mạnh khỏe là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6

Lớp 11 chất hóa học 1 1 gởi Hủy

Đáp án B

Chất năng lượng điện li bạo dạn là chất khi chảy trong nước, các phân tử hòa tan hầu hết phân li ra ion.

Các hóa học điện li khỏe mạnh bao gồm: axit mạnh, bazơ dạn dĩ và phần nhiều các muối.

Trong các chất trên, gồm 4 hóa học điện li mạnh dạn là Al2(SO4)3, HNO3, NaOH, Ba(OH)2

Phương trình điện li của các chất


*

*

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho những chất sau: H2CO3, Al2(SO4)3, HNO3, glucozơ, C2H5OH, NaOH, CH3COOH, Ba(OH)2, HF. Số chất điện li mạnh là

A. 3.

C. 5.

D. 6.

Lớp 0 hóa học 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Đáp án B

Chất năng lượng điện li bạo phổi là hóa học khi tung trong nước, các phân tử hòa tan phần nhiều phân li ra ion.

Các chất điện li khỏe mạnh bao gồm: axit mạnh, bazơ khỏe khoắn và số đông các muối.

Trong những chất trên, bao gồm 4 hóa học điện li to gan là Al2(SO4)3, HNO3, NaOH, Ba(OH)2

Phương trình năng lượng điện li của các chất


*

Đúng 0
comment (0)

Cho những chất sau: H g C l 2 , H F , C 2 H 5 O H , H C l O 2 , B a ( O H ) 2 , H C l O 3 , C H 3 C O O H , B a S O 4 , H g ( C N ) 2 , F e C l 2 , N a 2 C O 3 , H I , C u B r 2 . Trong những chất trên, số chất điện li yếu hèn là

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

Lớp 0 hóa học 1 0 gửi Hủy

Chất năng lượng điện li yếu đuối là chất khi rã trong nước, chỉ có 1 phần số phân tử hoà tan phân li ra ion,

phần còn lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Các chất điện li yếu hèn là các axit yếu đuối hoặc bazơ yếu.

Trong các chất trên, số chất điện li yếu ớt là: H g C l 2 , H F , H C l O 2 , C H 3 C O O H , H g ( C N ) 2

Chú ý: Các chất như B a S O 4 là hóa học kết tủa (tan rất ít) nhưng hồ hết phân tử tung lại phân ly trọn vẹn nên B a S O 4 là các chất năng lượng điện ly mạnh.

→ Đáp án D

Đúng 0
phản hồi (0)

1. Chất nào sau đấy là chất điện ly mạnh?

A. H2CO3. B. NH3. C. NaNO3. D. Fe(OH)2.

2. Dung dịch chất nào sau đây (cùng độ đậm đặc mol) có mức giá trị pH lớn nhất so với những dung dịch còn lại?

A. KOH. B. HCl. C. H2SO4. D. Ba(OH)2.

3. Dung dịch không tác dụng được với Ca(HCO3)2 là:

A. H2SO4. B. NaOH. C. KCl. D. Na2CO3.

Xem thêm: Giải Vnen Toán Lớp 7 Ôn Tập Chương 1 Phần Đại Số, Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7: Ôn Tập Chương I

4. Cho các PTHH sau:

(1) 2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH3 + 2H2O

(2) NH4NO3 + KOH → KNO3 + NH3 + H2O

(3) NH4HSO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + NH3 + 2H2O

(4) (NH4)2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NH3 + 2H2O

Phương trình ion rút gọn: NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O khớp ứng với PTHH nào?

A. (1), (2). B. (2), (3). C. (2), (4). D. (1), (3).