$color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 2 color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 1 = color#FF6800 0 $


Bạn đang xem: Giải phương trình x 2 x 1 0

$ $ Hãy biến hóa biến đổi vế trái của phương trình bậc hai thành dạng bình phương của một hiệu hoặc một tổng $ $
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 1 ight ) ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 1 color#FF6800 - color#FF6800 1 ^ color#FF6800 2 = color#FF6800 0 $
$left ( x - 1 ight ) ^ 2 color#FF6800 - color#FF6800 1 color#FF6800 - color#FF6800 1 ^ color#FF6800 2 = 0$
$left ( x - 1 ight ) ^ 2 = color#FF6800 1 color#FF6800 + color#FF6800 1 ^ color#FF6800 2 $
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 1 ight ) ^ color#FF6800 2 = color#FF6800 2 $
$color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 1 = pm sqrt color#FF6800 2 $
$color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 1 = pm sqrt color#FF6800 2 $
$color#FF6800 x = pm sqrt color#FF6800 2 color#FF6800 + color#FF6800 1 $
$color#FF6800 x = pm sqrt color#FF6800 2 color#FF6800 + color#FF6800 1 $
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 1 color#FF6800 + sqrt color#FF6800 2 \ color#FF6800 x = color#FF6800 1 color#FF6800 - sqrt color#FF6800 2 endarray$
$x = dfrac color#FF6800 - left ( color#FF6800 - 2 ight ) pm sqrt left ( - 2 ight ) ^ 2 - 4 imes 1 imes left ( - 1 ight ) 2 imes 1 $
$x = dfrac 2 pm sqrt left ( - 2 ight ) ^ 2 - 4 imes 1 imes left ( - 1 ight ) 2 imes 1 $
$x = dfrac 2 pm sqrt left ( color#FF6800 - color#FF6800 2 ight ) ^ color#FF6800 2 - 4 imes 1 imes left ( - 1 ight ) 2 imes 1 $
$color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac 2 pm sqrt 2 ^ 2 - 4 imes 1 imes left ( - 1 ight ) 2 imes 1 $
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac 2 + 2 sqrt 2 2 \ color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac 2 - 2 sqrt 2 2 endarray$
$eginarray l x = color#FF6800 dfrac 2 + 2 sqrt 2 2 \ x = dfrac 2 - 2 sqrt 2 2 endarray$
$eginarray l x = color#FF6800 dfrac 1 + sqrt 2 1 \ x = dfrac 2 - 2 sqrt 2 2 endarray$
$eginarray l x = dfrac 1 + sqrt 2 color#FF6800 1 \ x = dfrac 2 - 2 sqrt 2 2 endarray$
$eginarray l x = color#FF6800 1 color#FF6800 + sqrt color#FF6800 2 \ x = dfrac 2 - 2 sqrt 2 2 endarray$
$eginarray l x = 1 + sqrt 2 \ x = color#FF6800 dfrac 2 - 2 sqrt 2 2 endarray$
$eginarray l x = 1 + sqrt 2 \ x = color#FF6800 dfrac 1 - sqrt 2 1 endarray$
$eginarray l x = 1 + sqrt 2 \ x = dfrac 1 - sqrt 2 color#FF6800 1 endarray$
$eginarray l x = 1 + sqrt 2 \ x = color#FF6800 1 color#FF6800 - sqrt color#FF6800 2 endarray$
$color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 2 color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 1 = color#FF6800 0 $
$color#FF6800 D = left ( color#FF6800 - color#FF6800 2 ight ) ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 4 color#FF6800 imes color#FF6800 1 color#FF6800 imes left ( color#FF6800 - color#FF6800 1 ight )$
$D = left ( color#FF6800 - color#FF6800 2 ight ) ^ color#FF6800 2 - 4 imes 1 imes left ( - 1 ight )$
$D = 4 color#FF6800 - color#FF6800 4 color#FF6800 imes left ( color#FF6800 - color#FF6800 1 ight )$
$color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 2 color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 1 = color#FF6800 0 $
$ $ Nếu hotline hai nghiệm của phương trình bậc nhì $ ax^2+bx+c=0 $ là $ alpha, eta $ thì ta gồm $ alpha + eta =-dfracba $ , $ alpha imeseta=dfracca$
$color#FF6800 alpha color#FF6800 + color#FF6800 eta = color#FF6800 - color#FF6800 dfrac - 2 1 , color#FF6800 alpha color#FF6800 eta = color#FF6800 dfrac - 1 1 $
$alpha + eta = color#FF6800 - color#FF6800 dfrac - 2 1 , alpha eta = dfrac - 1 1 $
*

*

*

*Xem thêm: Ý Nghĩa Của Từ Tvb Là Gì ? Tìm Hiểu Đài Tvb Hong Kong

*