– Lập phương trình đường thẳng AH đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (P) ( véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng )

– H là giao điểm của AH và mặt phẳng (P)

Hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng d

*

Phương pháp tìm tọa độ H

Phương trình đường thẳng d:

*
Véc tơ chỉ phương của d
*

Cách 1:

*

*
 Tích vô hướng của 2 véc tơ bằng 0. Giải phương trình tìm được ẩn t và thay vào tọa độ H để tìm điểm H

Cách 2: Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với d, H là giao điểm của d và (P)

Điểm đối xứng qua đường thẳng và mặt phẳng

*

H là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng, đường thẳng.

Bạn đang xem: Hình chiếu vuông góc của đường thẳng lên mặt phẳng

A’ là điểm đối xứng với A qua mặt phẳng, đường thẳng.

H là trung điểm của AA’.

*

Cách tìm phương trình hình chiếu vuông góc 1 đường thẳng trên mặt phẳng

*

Cách 1: Lập phương trình đường thẳng hình chiếu đi qua 2 điểm

Tìm 2 điểm A và B năm trên đường thẳng d ( Cho 2 giá trị của tham số t )

Tìm hình chiếu vuông góc của A, B là A’, B’ trên mặt phẳng. Sau đó lập phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A’ và B’

Chú ý: Nếu đường thẳng và mặt phẳng cắt nhau, Chúng ta tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng và chỉ cần tìm 1 điểm khác rồi sau đó tìm hình chiếu vuông góc

Cách 2: Lập phương trình hình chiếu vuông góc là giao tuyến của (P) và (Q)

Mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và (Q) vuông góc mặt phẳng (P)

*
 
*
 ( Tích có hướng)

 

 d’ là giao tuyến của (P) và (Q)

Véc tơ chỉ phương của d là

*
 
*

Bài giảng 1: Điểm, Véc tơ trong không gian, các phép toán véc tơ. 


Bài giảng 02: Tìm toạ độ điểm thoả mãn điều kiện véc tơ. toạ độ trung điểm, toạ độ trọng tâm


Bài giảng 03: Tích có hướng của 2 véc tơ và ứng dụng tích có hướng để chứng minh 4 điểm đồng phẳng, 3 véc tơ không đồng phẳng, tính diện tích tam giác, tính thể tích tứ diện, tính thể tích lăng trụ.

Xem thêm: Top 135 Bài Văn Tả Cây Ăn Quả Lớp 4 Ngắn Gọn, Dàn Ý Tả Cây Ăn Quả Lớp 4 (20+ Mẫu)


Bài giảng 04: Viết phương trình mặt phẳng cơ bản. Tìm hiểu véc tơ chỉ phương, véc tơ pháp tuyến. Các viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm …


Bài giảng 05: Phương trình mặt chắn và các bài tập liên quan. Trực tâm, trọng tâm, thể tích lớn nhất, nhỏ nhất. 


Bài giảng 06: Phương trình đường thẳng, các viết phương trình đường thẳng, véc tơ chỉ phương.