Cách sử dụng in on at thường xuyên gây những nhầm lẫn cùng sự khó khăn hiểu cho người học tiếng Anh, đặc biệt là những fan mới ban đầu học về ngữ pháp giờ Anh. Để nắm bắt cách cần sử dụng 3 giới trường đoản cú này một bí quyết thuần thục nhất, plovdent.com đã kiến tạo trong bài viết này một cách kĩ càng nhất có thể. Mời độc giả tham khảo.

Bạn đang xem: Cách dùng in on at chỉ địa điểm


In on at là gì?

Nghĩa của inTrong, ở, vày lẻ
Nghĩa của onTrên, gần
Nghĩa của atTại, nghỉ ngơi giữa, khi

Khi thực hiện tiếng Anh nói về thời hạn và địa điểm, có ba từ bé dại thường xuất hiện: in, on và at. đông đảo từ thịnh hành này được điện thoại tư vấn là giới tự chỉ ra quan hệ giữa nhị từ trong câu hoặc các từ vào một câu. Một số giới tự khá dễ hiểu so với người học tập tiếng Anh lúc nó gồm nghĩa trực quan lại như:

behind: phía sauover: trênunder: dướinext to: bên cạnh

Nhưng hầu như giới từ nhị chữ cái bé dại này bên cạnh đó tạo ra sự lầm lẫn về ngữ nghĩa trong quy trình sử dụng. Dưới đấy là một vài ba quy tắc để giúp đỡ bạn hiểu khi nào nên sử dụng in, on và at vào một câu. Để mô tả thời gian và địa điểm, các giới trường đoản cú trong, trên cùng đi từ chung đến cố kỉnh thể.

*
*
*
*
*

Bài tập về phong thái dùng IN ON AT

Dạng 1: Điền in, on, at lần lượt vào các chổ trống phù hợp nhất 

Câu 1. ……. The morning/ afternoon/ evening.

Câu 2.……. January/ February/ March/ April/ May/ June/ July/ August/ September/ October/ November/ December.

Câu 3.……. Monday/ Tuesday/ Wednesday/ Thursday/ Friday/ Saturday/ Sunday.

Câu 4.……. Tet holiday.

Câu 5.……. Christmas.

Câu 6.……. 1990/1991/1992 (năm).

Câu 7.……. Monday afternoon.

Câu 8.……. The spring/ summer/ winter/ autumn.

Câu 9.……. The future.

Câu 10.……. Birthday party.

Câu 11.……. Noon/ breakfast.

Câu 12.……. 20th November 2000.

Câu 13. ……. 15th October.

Đáp án

Câu 1. InCâu 7. On
Câu 2. InCâu 8. In
Câu 3. OnCâu 9. In
Câu 4. OnCâu 10. At
Câu 5. AtCâu 11. At
Câu 6. InCâu 12. On
Câu 13. On 

Dạng 2: Điền in, on, at theo lần lượt vào những chổ trống thích hợp nhất

Câu 1. ……. The farm

Câu 2. ……. Airport

Câu 3. ……. The hospital

Câu 4. ……. The air

Câu 5. ……. Australia/ London/ France (đất nước).

Câu 6. ……. HaNoi/ Ho bỏ ra Minh city

Câu 7. ……. School

Câu 8. ……. The sink/ bath.

Câu 9. ……. Work

Câu 10. ……. The concert

Đáp án

Câu 1. InCâu 6. In
Câu 2. AtCâu 7. At
Câu 3. InCâu 8. In
Câu 4. OnCâu 9. At
Câu 5. InCâu 10. At

Dạng 3: sử dụng in, on, at thích hợp điền vào câu cho hoàn chỉnh

Câu 1. I currently live _____ 210 Ly Thai khổng lồ Street, District 10, Ho bỏ ra Minh City.

√ Đáp án: At

Câu 2. Jane’s grandmother lives _____ a farm _____ Chicago và sometimes she goes there khổng lồ visit her.

√ Đáp án: On – in

Câu 3. Why did Luca move lớn work _____ our company?

√ Đáp án: At

Câu 4. There are many excellent students _____ Harvard University. And that is also the desire of many students around the world.

√ Đáp án: At

Câu 5. There aren’t any good channels _____ TV right now so I think we should go lớn the cinema.

√ Đáp án: On

Câu 6. My brother is married & lives _____ France so we rarely have time khổng lồ meet each other.

√ Đáp án: In

Câu 7. Berry had a oto accident yesterday so you can now meet her _____ the hospital. Please contact Berry’s relatives in advance.

√ Đáp án: At

Câu 8. xuất hiện the page _____ 110 and follow the information it provides lớn answer the board questions.

√ Đáp án: On

Câu 9. Me và Jane are cooking to prepare for Kate’s birthday các buổi party tonight & she is _____ the bathroom.

√ Đáp án: In

Câu 10. My sister was born _____ November 11, 2001 and she is only 1 year younger than me.

√ Đáp án: On

Câu 11. _____ the morning, my parents used to lớn cycle around the park near my home. I sometimes go khổng lồ the thể hình with them & have breakfast together.

√ Đáp án: In

Câu 12. I was born _____ South Korea but when I was 10 I moved lớn France & since then I have rarely visited my homeland.

√ Đáp án: In

Câu 13. Kris often has to work overtime hours _____ night so his wife often brings late night food to his office.

√ Đáp án: At

Câu 14. My boss khủng had a meeting with his partner _____ 3pm this afternoon, but I still can’t liên hệ him until now.

√ Đáp án: At 

Câu 15. My sister’s wedding will be held _____ September 25 so our family has started preparing everything right now.

√ Đáp án: On

Câu 16. _____ my town area, there are many poor households và sometimes sponsors come lớn help, donate for example rice, instant noodles, …

√ Đáp án: In

Câu 17. Pay attention to lớn be _____ time tomorrow because we plan to lớn meet a great partner.

√ Đáp án: On

Câu 18. Kenny plans to go to the US lớn study _____ February next year và I think maybe she will settle there for a long time.

√ Đáp án: In

Câu 19. There are a lot of watchmen protecting the celebrities _____ the concert so I can’t get my idol’s autograph.

√ Đáp án: At

Câu 20. There was a fallen tree lying horizontally _____ the road so traffic through the area was jammed for several hours.

√ Đáp án: On 

Câu 21. Look _____ the sky! Dawn is about khổng lồ appear. This is a beautiful và peaceful sight.

√ Đáp án: At

Câu 22. I dreamed of my lover _____ my dream và this made me feel really happy.

√ Đáp án: In

Câu 23. We need to lớn implement the project as soon as possible because there are many competing brands emerging _____ the market.

√ Đáp án: In

Câu 24. _____ this year’s holiday, our family plans to lớn have a trip abroad khổng lồ travel, & maybe Thailand, Singapore

√ Đáp án: On

Câu 26. Why don’t you have regular checkups _____ the hospital? I think it will be very necessary and help you take better care of yourself.

√ Đáp án: At

Câu 27. Jack is always the warmest, brave, most sincere man _____ my mind. No matter how he is, I will still love him.

√ Đáp án: In 

Câu 28. Tonight I will be staying at Kate’s house khổng lồ help decorate the house _____ preparation for her mother’s birthday party.

√ Đáp án: In

Câu 29. Please prepare some cakes & candies _____ the reception desk.

√ Đáp án: On

Câu 30. I like to play the piano _____ the evening because it is very quiet _____ the moment và I can easily enjoy the melody.

√ Đáp án: In – at 

Câu 31. There are lots of cartoons _____ TV tonight so our kids can watch them while we prepare dinner.

√ Đáp án: On

Dạng 4: Trắc nghiệm áp dụng in on at

Câu 1. My husband is very busy because he usually works from Monday lớn Saturday và sometimes _____ Sundays.

A. In

B. On

C. At

Câu 2. This building is expected khổng lồ be built within 7 years & will start construction _____ September 22 next year.

A. On

B. In

C. At

Câu 3. I think everyone should write down their ideas on paper because it’s hard lớn hear people talking _____ the same time.

A. On

B. In

C. At

Câu 4. Every day after a tiring day, I would ride my xe đạp around the lake to relax and sip some coffee _____ the lake.

A. In

B. On

C. At

Câu 5. I completed the report myself _____ about 5 hours and then sent an thư điện tử to the leadership.

A. In

B. On

C. At

Câu 6. _____ 2003 Katy graduated with a bachelor’s degree from Harvard University & after about a year she was admitted khổng lồ the Amazon company.

A. On

B.in

C. At

Câu 7. Pay attention to the dress code và attendance _____ work. This will shape your accountability & discipline.

A. On

B. In

C. At

Câu 8. _____ weekends, I used to play chess with my grandfather on the porch while my grandmother would prepare cake and tea.

A. In

B. On

C. At

Câu 9. My mother is 50 years old this year. She plans khổng lồ retire for 3 years lớn go _____ vacation with my dad.

A. On

B. In

C. At

Câu 10. I can’t see you _____ 7 o’clock because I have an urgent meeting right now.

A. In

B. On

C. At

Câu 11. I think this book is quite easy khổng lồ understand & has common words so I can read it _____ a day.

A. In

B. On

C. At

Câu 12. Because of the stormy weather, our flight to lớn France will be delayed for 3 hours. I am expected khổng lồ be there _____ October 11.

A. On

B. In

C. At

Câu 13. Please type all this data into the file and send it to lớn Jack _____ 30 minutes because he is in urgent need of it.

A. On

B. In

C. At

Câu 14. Our company will have a tour in Vung Tau _____ September, so everyone should take advantage of finishing all tasks as soon as possible.

A. In

B. On

C. At

Câu 15. My younger sister excelled _____ the đứng top 1 of the English speaking contest and was awarded a full scholarship khổng lồ study in the Netherlands.

A. In

B. On

C. At

Câu 16. Jane lives _____ that building and sometimes I visit her house sometimes.

A. On

B. In

C. At

Câu 17. I have a dinner meeting with my girlfriend _____ 7pm tonight so if you have any questions please liên hệ me after 9pm.

A. In

B. On

C. At

Câu 18. I just moved into London, so there is a lot khổng lồ do và decorate. I have hung a picture which bought at auction _____ the wall.

A. On

B. In

C. At

Câu 19. Present these foods _____ the living room and showroom a bit of flowers or champagne.

A. On

B. In

C. At

Câu 20. There were two alarm clocks that rang _____ the same time so my whole family was awake.

A. In

B. On

C. At

Câu 21. Amit is too short khổng lồ reach the book _____ the shelf over there. I think he should have the staff help him.

A. On

B. In

C. At

Câu 22. You’ve been drinking too much alcohol tonight so you shouldn’t drive _____ night. Because I’m không tính phí now, I’ll drive you trang chủ first.

A. In

B. On

C. At

Câu 23. We can buy some milk and flour khổng lồ make cakes _____ the supermarket, which is about 3 km away.

A. On

B. In

C. At

Câu 24. After a full meal, the mèo will lie down _____ the sofa and enjoy a restful sleep.

A. On

B. In

C. At

Câu 25. We have a proposal contract with the partner _____ the moment so you prepare some documents & follow me lớn meet them.

Xem thêm: Tải Game Kungfu Panda Miễn Phí Cho Pc, Tải Game Kungfu Panda

A. In

B. On

C. At

Hy vọng với bài xích hướng dẫn cụ thể về cách dùng in on at làm việc trên đã khiến cho bạn có được những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng nhất về 3 giới từ thịnh hành này. Hoàn toàn có thể phần giới từ bỏ trong giờ anh khá đa dạng và phức tạp, nhưng nếu bạn cần tìm hiểu kĩ lưỡng hơn vậy thì các bài ở tầm mức độ cơ bản như cố kỉnh này yêu cầu nắm thiệt chắc. Chúc chúng ta học tốt, hãy nhờ rằng để lại bình luận dưới bài viết để plovdent.com giúp đỡ bạn nhé.