In on at là ba giới từ phổ biến nhất trong tiếng Anh. Tuy nhiên, bộ ba giới từ này lại gây khá nhiều nhầm lẫn cho chúng ta khi sử dụng. Nắm bắt được vấn đề đó, đội ngũ giáo viên của Wow English sẽ tổng hợp lại toàn bộ kiến thức về ba giới từ in on at trong tiếng Anh. Cùng tìm hiểu nhé!


*

Cách dùng giới từ in on at để chỉ thời gian

Đối với giới từ IN chỉ thời gian

Chúng ta dùng giới từ IN để chỉ một khoảng thời gian chung chung hoặc một khoảng thời gian dài (năm, các mùa, các tháng, các buổi trong ngày,… ). Nó thường được sử dụng cùng các từ chỉ thời gian như: 

+ In Winter; In Summer

+ In September; In January

+ In the afternoon; In the evening

+ In 2019

+ In the 80’s

+ In two days; In one week

Đối với giới từ ON chỉ thời gian

Chúng ta dùng giới từ ON để chỉ một khoảng thời gian cụ thể hơn như các ngày trong tuần, ngày tháng cụ thể hay một ngày lễ nào đó. Nó thường được sử dụng cùng các từ chỉ thời gian như:

+ On Monday; On Thursday

+ On July 16th, 2020

+ On Wednesday afternoon

+ On Thanksgiving Day; On Teachers’ Day (vào đúng 1 ngày)

Đối với giới từ AT chỉ thời gian

Chúng ta dùng giới từ AT để chỉ một thời gian cụ thể, một giờ chính xác, một thời điểm trong ngày hoặc một dịp đặc biệt có thể kéo dài vài ngày. Nó thường được sử dụng cùng các từ chỉ thời gian như:

+ At 6 o’clock; At 8 p.m

+ At night; At noon

+ At Easter

+ At the age of 50

+ At that time; At the present

Chú ý một số trường hợp dễ nhầm

Ngày

Buổi trong ngàyDịp đặc biệt

Ngoại lệ

ON

IN: các buổi lớn trong ngày như morning, afternoon, evening.

Bạn đang xem: Khi nào dùng on in at

AT: các buổi nhỏ trong ngày, thường nằm ở thời gian giao giữa 2 buổi lớn trong ngày như night, noon.

ON: chỉ một ngày lễ cụ thể như On Chrismas Day (ngày giáng sinh) 

AT: chỉ một dịp lễ có thể kéo dài nhiều ngày như At Chrismas (chỉ cả dịp lễ giáng sinh)

Đối với từ WEEKEND, ta có thể dùng cả 3 giới từ. Tuy nhiên, khi dùng với at, ta không có mạo từ the.

In the weekend On the weekendAt weekend

Cách dùng giới từ in on at để chỉ địa điểm

Đối với giới từ IN chỉ địa điểm

Cũng giống như để chỉ thời gian, chúng ta dùng IN để chỉ một khu vực địa lý rộng lớn (thế giới, đất nước, thành phố,… )

IN còn được dùng để chỉ vị trí Ở TRONG cái gì đó.

IN thường được sử dụng trong các trường hợp như:

+ In Vietnam, In Australia

+ In Da Nang, In Bangkok

+ In the world 

+ In Asia

+ In the box

Đối với giới từ ON chỉ địa điểm

Chúng ta dùng giới từ ON để chỉ các địa điểm cụ thể hơn như tên đường,… 

ON cũng được dùng để chỉ vị trí Ở BÊN TRÊN, Ở TRÊN BỀ MẶT một vật gì đó.

ON thường được sử dụng trong các trường hợp như: 

+ On Quang Trung street; On Hai Ba Trung street

+ On the table

+ On the earth (trên bề mặt trái đất; khác với In the world: chỉ thế giới)

+ On a train; On a taxi

Đối với giới từ AT chỉ địa điểm

Chúng ta dùng giới từ AT để chỉ các địa điểm chính xác, có địa chỉ cụ thể hay những địa điểm nhỏ như nhà, trường học, một góc nào đó,…

AT cũng được sử dụng để chỉ vị trí ở tận cùng, ở dưới cùng. 

AT thường được sử dụng trong các trường hợp như:

+ At 45 Tran Phu Street

+ At home; At hospital

+ At the end of something

+ At the corner 

Chú ý một số trường hợp dễ nhầm
Địa chỉĐịa điểm

ON: được dùng khi chỉ có tên đường 

AT: được dùng khi có đầy đủ cả số nhà cụ thể

Khi nói về cùng một địa điểm, IN – ON – AT chỉ vị trí khác nhau của sự vật. 

Ví dụ: 

at sea (ở biển)on the sea (trên bề mặt biển)in the sea (trong lòng biển

Bài tập vận dụng giới từ in on at

Bài tập

Bài 1: Điền đúng giới từ vào chỗ trống

1. His birthday is …………. June.

2. Lisa has a class …………….. noon.

3. Can we meet …………… the next Saturday?

4. My mother always go to the market …………… the morning.

5. My family live …………. 89 Orange Street.

6. I was born ……….. 1989.

7. Our aunt works ……………… Russia.

8. My grandfather does exercise …………………. 6 a.m.

9. We are walking ……………… the beach.

10. Hindra tries to avoid going out ………….. night.

11. Did his father work …………….. Hanoi last year?

12. We always go to Da Lat ………………….. vacation.

13. He is watching TV …………………. the moment.

14. Layla is going to have a party …………… Saturday evening.

15. He’ll meet me …………… the corner of the street …………… 9 o’clock.

16. We was …………… the theater watching a play when you called last night.

17. Larry is …………….. a plane to Ho Chi Minh city.

18. My mom is cooking dinner ……………. the kitchen.

19. Bob is waiting for you …………. the bus stop.

20. She’ll come here ……………… three weeks.

Bài 2: Chọn giới từ đúng để hoàn thành các câu sau

1. The lady IN/ON the red dress is beautiful.

2. He always gets up IN/AT 6 o’clock IN/AT the morning.

3. Would you like to join us for lunch AT/ON Friday?

4. My brother and I often go to the swimming pool AT/ON weekend.

5. My best friend lives AT/ON Tran Thai Tong street.

6. Everest Mount is the highest mount ON/IN the world.

7. My kid is sitting ON/IN the red chair.

8. Mr.Steward always walks around his house IN/AT the evening after dinner.

Xem thêm: Cách Tính Nguyên Hàm Bằng Máy Tính 580Vnx, Khối Lớp 12

9. Hurry up! The train will leave AT/IN some minutes.

10. What time do you sleep IN/AT night?

Đáp án chi tiết

Bài 1

1. in

2. at

3. on

4. in

5. at

6. in

7. in

8. at

9. on

10. at

11. in

12. on

13. at

14. in

15. at/at

16. at

17. on

18. in

19. at

20. in

Bài 2

1. in

2. at/in

3. on

4. at

5. on

6. in

7. on

8. in

9. in

10. at

Hãy để Wow English là nơi học tiếng anh giao tiếp cuối cùng của bạn, với bảo hiểm chuẩn đầu ra bằng hợp đồng kèm thẻ bảo hành kiến thức trọn đời!