1. Links cộng hóa trị ra đời giữa các nguyên tử tương tự nhau. Sự hình thành đối kháng chất

a) Sự hình thành phân tử hiđro $(H_2)$

- Nguyên tử $H ,(Z=1): 1s^1$, nhì nguyên tử $H$ links với nhau bằng cách mỗi nguyên tử $H$ góp $1e$ tạo ra thành 1 cặp $e$ phổ biến trong phân tử $H_2$.

Bạn đang xem: Liên kết tạo thành do sự góp chung electron

$Longrightarrow$ vào phân tử $H_2$, mỗi nguyên tử $H$ có $2e$, giống cấu hình electron bền chắc của khí thi thoảng heli $He: 1s^2$.

- Sự hình thành phân tử $H_2$:

$H^ullet ,+, _ulletH$

$longrightarrow , H : H$

$longrightarrow , H - H$

$longrightarrow , H_2$

$Longrightarrow$ Quy ước:

- mỗi chấm $(.)$ bên kí hiệu nguyên tố biểu diễn 1 electron ở lớp bên ngoài cùng.

- Kí hiệu $H : H$ được call là công thức electron, cầm 2 chấm $(:)$ bằng 1 gạch men $(-)$, ta gồm $H - H$ hotline là phương pháp cấu tạo.

- giữa 2 nguyên tử hiđro có 1 cặp electron liên kết biểu lộ bằng $(-)$, đó là link đơn.

b) Sự xuất hiện phân tử nitơ $(N_2)$

- cấu hình electron của nitơ $N,(Z=7): 1s^2,,2s^2,,2p^3$, gồm $5e$ ở phần ngoài cùng. Trong phân tử $N_2$, nhằm đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm sớm nhất neon $Ne ,(Z=10): 1s^2,,2s^2,,2p^6$, mỗi nguyên tử nitơ bắt buộc góp bình thường $3e$.

$:N ,vdots ,,,+,,, vdots ,N:$

$longrightarrow$ công thức electron: $,,:N,vdots ,vdots ,N:$

$longrightarrow$ cách làm cấu tạo: $,N,equiv ,N$

$Longrightarrow$ nhì nguyên tử $N$ liên kết với nhau bằng 3 cặp electron liên kết bộc lộ bằng 3 gạch men $(equiv)$, kia là links ba. Link ba bền hơn liên kết đôi.

c) Khái niệm links cộng hóa trị

- Định nghĩa: links cộng hóa trị là links được khiến cho giữa nhì nguyên tử bởi một hay nhiều cặp electron sử dụng chung.

- mỗi cặp electron chung khiến cho 1 liên kết cộng hóa trị, phải ta có links đơn (trong phân tử $H_2$), liên kết ba (trong phân tử $N_2$).

- Liên kết trong những phân tử $H_2$, $N_2$ tạo cho từ 2 nguyên tử của cùng 1 nhân tố (có độ âm điện như nhau), cho nên liên kết trong các phân tử kia không phân cực. Đó là link cộng hóa trị không cực.

2. Sự hiện ra phân tử phù hợp chất

a) Sự sinh ra phân tử $HCl$

- từng nguyên tử $H$ cùng $Cl$ góp $1e$ chế tạo ra thành 1 cặp electron bình thường $longrightarrow$ chế tạo thành 1 liên kết cộng hóa trị.

$H^ullet ,,,+,,,_ullet mathop Cllimits_..^..:$

$longrightarrow$ phương pháp electron: $,,H,,, :mathop Cllimits_..^..:$

$longrightarrow$ cách làm cấu tạo: $,H-Cl$

$Longrightarrow$ Kết luận:

- Trong phương pháp electron của phân tử tất cả cực, fan ta để cặp electron chung lệch về phía kí hiệu của nguyên tử bao gồm độ âm điện lớn hơn $(H,,,:Cl)$.

- link cộng hóa trị trong số đó cặp eletron tầm thường bị lệch về phía 1 nguyên tử (có độ âm điện to hơn) call là liên kết cộng hóa trị tất cả cực hay liên kết cộng hóa trị phân cực.

b) Sự hình thành phân tử khí cacbon đioxit $(CO_2)$ (có kết cấu thẳng)

$C,(Z=6): 1s^2,,2s^2,,2p^2,,,,,, (2, 4)$

$O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4,,,,,, (2, 6)$

Ta có:

$mathop Olimits_..^..: ,,,+,,, :C: ,,,+,,, : mathop Olimits_..^..$

$longrightarrow$ bí quyết electron: $,,: mathop Olimits_^..: ,:,,,C,,,:, : mathop Olimits_^..:$

$longrightarrow$ cách làm cấu tạo: $,O=C=O$

$Longrightarrow$ Kết luận: Theo bí quyết electron, mỗi nguyên tử $C$ hay $O$ đều sở hữu $8e$ ở phần ngoài cùng đạt thông số kỹ thuật của khí hiếm buộc phải phân tử $CO_2$ bền vững.

3. Tính chất của những chất có link cộng hóa trị

- Trạng thái: các chất mà lại phân tử chỉ có link cộng hóa trị có thể là:

+ những chất rắn: đường, lưu huỳnh, iot…

+ những chất lỏng: nước, rượu, xăng, dầu…

+ các chất khí: khí cacbonic, khí clo, khí hiđro…

- Tính tan:

+ các chất có cực như rượu etylic, đường… tan nhiều trong dung môi có cực như nước.

+ phần lớn các hóa học không rất như lưu lại huỳnh, iot, những chất cơ học không cực tan vào dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua…

- Nói chung, các chất có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở phần lớn trạng thái.

II. ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

1. Quan hệ giới tính giữa links cộng hóa trị ko cực, links cộng hóa trị gồm cực và links ion

- vào phân tử, nếu cặp electron chung ở thân 2 nguyên tử, ta có links cộng hóa trị ko cực.

- ví như cặp electron phổ biến lệch về 1 nguyên tử (có giá trị độ âm điện khủng hơn) thì kia là liên kết cộng hóa trị gồm cực.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Cây Không Khí Bông Tuyết, Cây Không Khí

- giả dụ cặp electron chung chuyển hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ có liên kết ion.

2. Hiệu độ âm năng lượng điện và links hóa học

Hiệu độ âm năng lượng điện $(Delta chi)$Loại liên kết
$0 leq Delta chi Liên kết cùng hóa trị ko cực
$0,4 leq Delta chi Liên kết cùng hóa trị tất cả cực
$Delta chi geq 1,7$Liên kết ion

$ullet$ Thí dụ: